မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇလႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 13 October 2021 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ မိူင်းယၢင်းလႅင်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ မၢၵ်ႇဢၼ်တႅၵ်ႇၵႂႃႇၼႆႉ လႅပ်ႈပဵၼ်မၢၵ်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ မိူဝ်ႈပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းလႅင်ၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽူႈၸၢႆး၊ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၸွမ်းတိၼ် ၸွမ်းမိုဝ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉလႄႈ ယူႇတီႈၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇၶဝ် လႆႈဢဝ်လူတ်ႉၵႃး ၵႂႃႇတေႃႉတၢင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃဝဵင်းလွႆၵေႃႇ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် September 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း တပ်ႉၽွမ်ႉႁူမ်ႈယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈသမ်ႉ ၶဝ်ႈပၵ်းတပ်ႉ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ လႄႈ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ် ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁၢင်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo – ၸုမ်းပရႁိတ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း