မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၵူတ်ႉၶၢႆ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူႉတၢႆ (1) ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း (5) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 30 July 2020 (တု−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 4 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈၶူဝ်တိုင် ဢိူင်ႇမၢၼ်ႈၵျၢတ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆ ၸႄႈတွၼ်ႈမူႇၸေႊ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ (6) ၵေႃႉ၊ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ− လုၵ်ႈဢွၼ်ႇတိုၵ်ႉလဵၼ်ႈယူႇၼႃႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇသမ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇလႄႈ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈႁိူၼ်းဢမ်ႇလႆႈယူႇတီႈႁိူၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇၼႂ်းၵႄႈ ဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇထိုင် (7) ၶူပ်ႇသေ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း၊ ပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃယူႇသေတႃႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇယိင်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸိုဝ်ႈၼၢင်းၵဵင်ၶမ်း ဢႃႇယု (5) ၶူပ်ႇတႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈလႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း (ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉ ၸပ်းတီႈၵွၵ်းႁူဝ်) လႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ တီႈႁူင်းယႃၵူတ်ႉၶၢႆ ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21:40 မူင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း (5) ၵေႃႉၼၼ်ႉ တႃႇ (3) ၵေႃႉ ဢေးလၢဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈၵွၵ်းႁူဝ်ၽၢႆႇသၢႆႉ၊ ၸၢႆးၵျေႃႇထုၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈၶႃသွင်ၽၢႆႇ လႄႈ ၸၢႆးဢွင်ႇၼၢႆႇ မၢတ်ႇၸဵပ်းတီႈပဵမ်ႉၽၢႆႇသၢႆႉသေ ယွၼ်ႉဝႃႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လႆႈၶိုၼ်းသူင်ႇတူဝ်ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃ ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်တႄႉ လၢမ်းၶၢတ်ႈဝႃႈ− မၢၵ်ႇၼၼ်ႉ လႅပ်ႈတေၽင်ဝႆႉၼႃႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉသေ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၶဝ် ၵႂႃႇလဵၼ်ႈႁိမ်းႁွမ်းၼၼ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇၵႂႃႇၼႆယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇဢၼ်လႆႈတႅၵ်ႇၵႂႃႇ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇၶွင် ၸုမ်းလႂ်ၼႆသေတႃႉ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃး (10) လိူၼ်ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉမ (99) ယၢမ်ႈၵႂႃႇၼွၼ်းတီႈၼၼ်ႈသေ ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်း TNLA ယၢမ်ႈပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းယူႇ၊ မိူဝ်ႈၽွင်းပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ယၢမ်ႈပၢႆႈၽေးၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်း တၢင်ႇဝၢၼ်ႈယဝ်ႉပွၵ်ႈၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႉပူၼ်ႉမႃး ဝၼ်းထီႉ 8 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇလူင်တႅၵ်ႇၼိုင်ႈလုၵ်ႈ တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ႁိမ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၶွၼ် ဢိူင်ႇပၢင်ၵႆႇ ၸႄႈဝဵင်းၵူတ်ႉၶၢႆလႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းၵႂႃႇ (7) ၵေႃႉယဝ်ႉမိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း