မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၵုင်ႈ ၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လႄႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 September 2021 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်လႃႈ 10:50 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႃႈလုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉ မဵဝ်ႉတိတ်ႉ၊ ၸႄႈဝဵင်းတေႃးပူင်ႇ၊ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ လႄႈ ၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈၵုမ်းၵမ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆၼႆ လႆႈႁူႉၸွမ်းသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

မိူၼ်ၼင်ႇၼၼ် ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ် ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼိူဝ်ၶူဝ်သူၺ်ႇပီႇတႃႇ ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉတၺိၼ်းၵူင်း ၸေႈဝဵင်းဢိၼ်းၸဵင်ႇသေ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး သုမ်ႉပလိၵ်ႈ ၽၢႆႇလူလွမ်သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်းပ​လႄး လူႉၵွႆဢၼ်ၼိုင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉလႆႈႁူႉထႅင်ႈဝႃႈ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ပေႃးတီႉၵူင်း ၸႄႈဝဵင်းတၢႆႉၵျီး  တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ တဵင်းဝိၼ်းၸေႃႇ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆ တီႈတၢင်းၶဝ်ႈၵႂၢင်းမၢၵ်ႇၼင် မၢႆ (1) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 09:00 မူင်း ၵေႃႉပဵၼ် ပေႃႈၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ တဵင်းဝိၼ်းၸေႃႇၼႆႉ  ပဵၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ် ၼႂ်းၸုမ်းပလိၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသေ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ မၼ်းပဵၼ်ၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸင်ႇၺႃးယိုဝ်းတၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 21 September 2021 ၼၼ်ႉသမ်ႉ ၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ မွင်ႇၵျေႃႇၵျီး ယူႇပွၵ်ႉ (5) ၸေႈဝဵင်းတၵူင်ႇတိတ်ႉ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၵူၼ်းဢမ်ႇႁူႉၸၵ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ မႃးယိုဝ်းတၢႆ မိူဝ်ႈယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈလႄႈ ဢၼ်ပဵၼ်ၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈဝိၼ်းလၢႆႇ လႄႈ မဵဝ်းဝိၼ်း (2) ၵေႃႉ ယူႇဝၢၼ်ႈၶျွင်းသႄႇ ဝဵင်းမၢၼ်းတလႄး (ဝဵင်းလိူဝ်ႇ) ၼၼ်ႉၵေႃႈ ထုၵ်ႇၸုမ်း MGN Tiger ၶဝ် မႃးယိုဝ်းတၢႆ ၽၢႆႇၼႃႈလၢၼ်ႉ ဢၺႃႇထၢၼ်းယေႇ ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ ။

ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း PDF လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵမ်းၵမ်းပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေ ၵူၼ်းၸိူဝ်းဢၼ်ပၼ်ၶၢဝ်ႇသိုၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈမၵ်းမၼ်ႈပၼ်ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၺႃးယိုဝ်းတၢႆဢမ်ႇႁူႉလၢႆလၢႆၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Photo Credit

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း