မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈႁူင်းလႅမ်းမူႇၸေႊ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 7 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 2 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်းပၢႆ မီးၵူၼ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵႂႃႇပွႆႇသႂ်ႇ တီႈႁူင်းလႅမ်း (69) ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉႁူဝ်ၼႃး ဝဵင်းမူႇၸေႊ လႄႈ မီးလွင်ႈလူႉသုမ်းတင်းၼမ်။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ပေႃးတူၺ်းၼႂ်းၵွင်ႈထၢႆႇ CCTV တႄႉ တေလႆႈႁၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ သႂ်ႇသိူဝ်ႈၶူဝ်းသီလမ်မူတ်း လႄႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇဝိုတ်ႉၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈၼႂ်းႁူင်းလႅမ်း၊ ၽွင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ သမ်ႉမီးၵႃး (ပဵၼ်ၵႃးတၢင်ႇၵုၼ်ႇ) လမ်းၼိုင်ႈ ႁေႃႈမႃးၵိုတ်းဝႆႉ ၽၢႆႇၼႃႈႁူင်းလႅမ်း ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵႃးၼၼ်ႉ လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႈ ၵေႃႈဢမ်ႇႁူႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ မၼ်းႁေႃႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ် ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈၵူၼ်းႁၢႆႉ ဢမ်ႇႁူႉၵေႃႉ/ၸုမ်း ဢဝ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇ တီႈႁူင်းလႅမ်း (69) ၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉဝႃႈ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းသင်သေ ထိုင်တီႈလႆႈဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇပွႆႇၸိူင်ႉၼႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသေ လူတ်ႉၶိူင်ႈ 2 လမ်း ဢၼ်ၵိုတ်းဝႆႉတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ႁူင်းလႅမ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉၵွႆၵႂႃႇလႄႈ လွင်ႈၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၼႂ်းႁူင်းလႅမ်း ၸွင်ႇမီးၽႂ်လႂ်မၢတ်ႇၸဵပ်းၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်။

တီႈဝဵင်းမူႇၸေႊၼႆႉ မၢၵ်ႇၵႆႉတႅၵ်ႇလၢႆလၢႆပွၵ်ႈယဝ်ႉ လႄႈ ၵႆႉမီးပႃး လွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းႁႅမ်ၵၼ်တၢႆ  ၸိူဝ်းၼႆႉသေ တၢင်းၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ဢမ်ႇတွၼ်ႉတီႉၺွပ်းလႆႈတူဝ် ၵူၼ်းႁၢႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း