မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈ ဝဵင်းလွႆၵေႃႇ 6 လုၵ်ႈ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 20 September 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တီႈဝဵင်းလွႆၵေႃႇ  မိူင်းယၢင်းလႅင်  မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 6 လုၵ်ႈ၊ တႃႇ 2 လုၵ်ႈသမ်ႉ တႅၵ်ႇတီႈၶွၵ်ႈၶင် ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉတေႃးဢူႉၶူႇ ႁိမ်းႁိူၼ်းၸုမ်းပလိၵ်ႈ ယူႇသဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Khit Thit Media ဝႃႈ မၢၵ်ႇၼႆႉ တႅၵ်ႇယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 6 လုၵ်ႈသေ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 2 လုၵ်ႈ တႅၵ်ႇတီႈၶွၵ်ႈၶင် ဢၼ်မီးၼႂ်းပွၵ်ႉတေႃးဢူႉၶူႇ ႁိမ်းႁိူၼ်းၸုမ်းပလိၵ်ႈၶဝ်ယူႇသဝ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁူႉပႃးဝႃႈ ၼႂ်းႁိူၼ်းဢၼ်ပလိၵ်ႈၶဝ်ယူႇသဝ်းၼၼ်ႉ မီးၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဵၼ်ႁႅင်းမွၵ်ႈ 200 ယူႇသဝ်းဝႆႉၸွမ်းဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄထႅင်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈၼႆႉ ပေႃးဝႃႈၵၢင်ၶမ်ႈၵၢင်ၶိုၼ်းမႃးၼႆ ၶဝ်မီးလွင်ႈပႂ်ႉယၢမ်းလႄႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းၸိူဝ်းၶွၵ်ႈၶင်ၼၼ်ႉ ပေႃးဝႃႈၾႆးမွတ်ႇၵႂႃၼႆ ၶဝ်တေဢဝ်တီႈယူႇသေ ပႂ်ႉယၢမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉ။  တေႃႈလဵဝ်တႄႉ ၶဝ်ဢမ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈမီးမွၵ်ႈ 10 ဝၼ်းပၢႆယဝ်ႉလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ်ယူႇတီႈၼႂ်းႁိူၼ်း ဢၼ်ၸုမ်းပလိၵ်ႈၶဝ်ယူႇသဝ်းဝႆႉ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ဢွင်ႈတီႈဢၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈၶဝ်ယူႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႃဢုတ်ႇ၊ ပေႃးဝႃႈ မၢၵ်ႇၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်းၼႆႉယိုဝ်းၵူၺ်းတႄႉ မၼ်းဢမ်ႇလႅပ်ႈၶဝ်ႈဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်းဝၼ်းထီႉ 20 September 2021 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ၵဝ်ႇ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ၸုမ်းသိုၵ်းယၢင်းလႅင် ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈတေႃးပူဝ်းၸီႇ ဢၼ်မီးၽၢႆႇၸၢၼ်းဝဵင်းလွႆၵေႃႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း