မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇမိုဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တီႈသီႇသႅင်ႇ

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၵဵပ်းလဵၼ်ႈမၢၵ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇတႅၵ်ႇ တီႈၼႂ်းပွၵ်ႉသီႇရိ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇသေ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 3 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 16 May 2024 (လိူၼ်ႁူၵ်းမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08:00 မူင်းပၢႆ ၵူၼ်းမိူင်း 3 ၵေႃႉ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇသေ ၶိုၼ်းပွၵ်ႈၵႂႃႇၸႂ်းႁိူၼ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၵႂႃႇၵဵပ်းလဵၼ်ႈၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇပႆႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉလႄႈ ဢဝ်ၵိုင်ႉၵၢင်တႅၵ်ႇသႂ်ႇမိုဝ်း လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵေႃႉၺႃးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ၶုၼ်ႇယၢၼ်ႇပၢႆႇၸူဝ်း ဢႃႇယု 13 ပီႊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၺႃးမိုဝ်းၽၢႆႇၶႂႃပုတ်းၵႂႃႇ 3 ၼိဝ်ႉ၊ ပၢႆမိုဝ်းၽၢႆႇသၢႆႉၵေႃႈသိၵ်ႇႁႅင်းဝႆႉ ၸွမ်းၶႃသမ်ႉတိူဝ်ႉၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၵမ်ႈၽွင်ႈ၊ တေႃႇဢေးၶျူဝ်ႇ ၵေႃႉပဵၼ်မႄႈမၼ်းသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃး ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတီႈမိၼ်ႇႁူ၊ ဢူႈထဝ်ႈမၼ်းသမ်ႉ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈၼႃႈၽၢၵ်ႈဢိတ်းဢီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉၶုၼ်ႇယၢၼ်ႇပၢႆႇၸူဝ်း လႆႈတၢင်းၸဵပ်းမၢတ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈဢဝ်တူဝ်မၼ်းၸၢႆး သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈ ႁူင်းယႃလူင်ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 May 2024 ၼၼ်ႉၵေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယဵပ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈဝၢၼ်ႈၼွင်ယိၼ်းတူင်ႇ ဢိူင်ႇၼွင်ယိၼ်းတူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇသေ ၶႃၽၢႆႇၶႂႃပုတ်းၶၢတ်ႇၵႂႃႇယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း