မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 September 2022 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းမႂ်ႇ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈ 06:00 မူင်းပၢႆ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ တီႈပွၵ်ႉႁူဝ်ၼွင် ဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ “ၵႃးလမ်းဢၼ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၺႃးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵႃးဢွၼ်ႇသီၶၢဝ် ငိၼ်းဝႃႈတႄႉ ပဵၼ်ၵႃးမေႃယႃ ၼႂ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃးသေ မေႃယႃသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ ၵိုၵ်းၵႃး 1 ၵေႃႉ၊ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ ဢဝ်တိၼ်ပုတ်းၵႂႃႇ”  ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃး တီႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်းၼႆႉသေ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ မၢင်ဢၼ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ ၼႂ်းၵႃးၼၼ်ႉ မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶီႇၸွမ်း 4 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ ပဵၼ်ၽၢႆႇမေႃယႃသေ ၸိူဝ်းၶဝ် လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇတင်း 4 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

လွင်ႈဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃးၼႆႉၵေႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းလုၵ်ႉၽိုၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် ပွႆႇမၢၵ်ႇတိုၵ်းယိုဝ်း ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃးယဝ်ႉ ၸုမ်းၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်ၵႂႃႇၶႄမွတ်ႇၾႆး၊ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈၵေႃႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ဢွင်ႈတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသႂ်ႇၵႃး ၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း