မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဢွင်ႈတီႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 တီႈၽၢႆၶုၼ်ႇ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဢွင်ႈတီႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈတူၼ်ႈတီး မိူင်းတႆးပွတ်းၸၢၼ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဢွင်ႈတီႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 03 August 2021 (လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း မွၵ်ႈ 13:30 မူင်း ၽွင်းၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ သမ်းပၼ်ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19 ဢွင်ႈတီႈႁူင်းႁေႃးမဵဝ်ႉတေႃႇ ပွၵ်ႉ(4) ၺွင်ႇၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇယူႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵိုင်ႉၵၢင်ႉတႅၵ်ႇၵႂႃႇ ၽၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁေႃး ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇပွၵ်ႈၼႆႉသေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈပႂ်ႉဝႆႉတီႈ ၽၢႆႇၼွၵ်ႈႁူင်းႁေႃးၼၼ်ႉ လူႉတၢႆထင်တီႈၵႂႃႇ (1) ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉ သေ ၽွင်းတိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းသေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇထႅင်ႈ (1) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇဢွင်ႈတီႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 တီႈၽၢႆၶုၼ်ႇ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လူႉတၢႆ 2 ၵေႃႉ

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ၵႂႃႇသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်း ၽူႈၸွႆႈထႅမ်ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ 1 ၵေႃႉ ၺႃးၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး လႆႈတၢင်း မၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ်တီႈႁူင်းယႃၽၢႆၶုၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ − ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢဝ်ဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်သေ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈတူၺ်းဢွင်ႈတီႈၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ် လႄႈ မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၵူၼ်းၵႂႃႇမႃး ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းပႃးထႅင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တီႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇၼႆႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ တႄႇသမ်းပၼ် ယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်း COVID-19  ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1 August 2021 သေ မီးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈၵႂႃႇယဝ်ႉ 650 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸႄႈဝဵင်းၽၢႆၶုၼ်ႇ ဢၼ်မီးတီႈလႅၼ်လိၼ်တႆး−ယၢင်းလႅင်ၼႆႉ တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈလိူၼ် May 2021 မႃး ၸုမ်းၵႅတ်ႇၶႄၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ၸုမ်းၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵႆႉမီးလွင်ႈပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ် ထိုင်တီႈၼႂ်းဝဵင်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း