မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 5 October 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သိပ်းလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 19:00 မူင်းပၢႆၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉၶမ်း 2 လုၵ်ႈလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ ၵမ်ႈၽွင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တီႈႁိမ်းၶူဝ် ဢၼ်တေၶဝ်ႈၵႂၢင်းမၢၵ်ႇၼင် မၢၼ်ႈႁွင်း၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တီႈႁိမ်း လၵ်းၾူၼ်း Mytel ၼႆၵေႃႈဝႃႈယူႇ၊ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵူၼ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼိုင်ႈၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 2 ၵမ်းဢေႃႈ၊ သဵင်မၼ်းလင်ႁႅင်းၼႃႇ ၽႂ်ၵေႃႈဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇတူၺ်း၊ ၵူၼ်းၵေႃႉဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၽႂ် ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉသင် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁူႉၸွမ်း၊ ယွၼ်ႉသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇလင်ႁႅင်းလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်ယူႇ ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသႅၼ်းဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ႁိုဝ် ဢမ်ႇၼၼ်ၵေႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇပွမ်းႁိုဝ် ယွၼ်ႉသင်လႄႈ တႅၵ်ႇၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸွမ်းမိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း