မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 လုၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 9 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 18 : 17 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 လုၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ။

ၵူၼ်းမိူင်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၸႂ်ႈၶႃႈဢေႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 18 : 17 မူင်း မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၽၢႆႇလင် တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ (243) 2 လုၵ်ႈ၊ ၽၢႆႇတူၵ်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶမယ (506) 1 လုၵ်ႈ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လႄႈ ယင်းလႆႈငိၼ်းပႃး သဵင်ႈၵွင်ႈတႅၵ်ႇ 2 ၵမ်း၊ ယွၼ်ႉသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႄႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်တူၵ်းၸႂ် တူၵ်းၶေႃးတႄႉတႄႉလႄႈ မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 10 October 2020 ဢမ်ႇပေႃးမီႈၵူၼ်း တူင်ႉၼိုင်ၵႂႃႇမႃး မိူၼ်ၵူႈဝၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇႁိမ်း တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 3 လုၵ်ႈ တီႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉသေ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်း တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်းသင်၊ ပဵၼ်မူႇလႂ်ၸုမ်းလႂ် မႃးပွႆႇမၢၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ပွႆႇမၢၵ်ႇႁင်းၵူၺ်းႁိုဝ် ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶလယ (243) လႄႈ ၶမယ (506) ဢၼ်မီးတီႈ ဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈၼႆႉ ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၵုမ်းၵမ် ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၢၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) – 1 ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ငဝ်ႈငုၼ်းတိူင်းသိုၵ်း ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ (ယမၶ) ဝဵင်းလႃႈသဵဝ်ႈ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း