မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ! ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတၢႆ 13 ၵေႃႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ တၢႆ 60 ၵေႃႉ

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၶႃႈတူဝ်တၢႆ တၢင်းၶဝ်ႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလူင်ၵႃႇလ်ပူႇ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတၢႆ လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လူႉသဵင်ႈတၢႆ 70 ပၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်း 140 ပၢႆ။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 26 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၶၢဝ်းယမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 21:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸုၼ်ႉတၢႆ ဢဝ်မၢၵ်ႇၵႂႃႇပွႆႇတီႈ တၢင်းၶဝ်ႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလူင်ၵႃႇလ်ပူႇ ဢွင်ႈတီႈၵူၼ်းၵိုၼ်းၶွၼ်ႈၼမ် 2 ၵမ်းထပ်းၵၼ် ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီး ၵူၼ်းသိုၵ်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 12 ၵေႃႉ လႄႈ မေႃယႃၽၢႆႇသိုၵ်းလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈပဵၼ် 13 ၵေႃႉ လႄႈ သိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇမၢတ်ႇၸဵပ်းထႅင်ႈ 15 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ဢွၼ်ၵၼ်ပႆမုင်ႈၼႃႈၸူး ဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ၼပ်ႉႁူဝ်မိုၼ်ႇ ပုၼ်ႈတႃႇပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇယူႇၼွၵ်ႈမိူင်း ဝၢႆးၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇ ယိုတ်းလႆႈၸိုင်ႈမိူင်းၼႆႉသေ ပိုၼ်ႉတီႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ လူႉသဵင်ႈတၢႆတီႈဢေႇသုတ်း 60 ၵေႃႉ လႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း တီႈဢေႇသုတ်းထႅင်ႈ 143 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo Credit: GETTY IMAGES

ယူႇတီႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ဢွၵ်ႇမႃးမွင်ၸႂ်ၸွမ်း ၵူၼ်းသိုၵ်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း ဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶႃႈတူဝ်တၢႆ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉသေ ယင်းလႆႈၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဝၢင်းၽႅၼ်ၽဵဝ်ႈမူၺ်ႉပႅတ်ႈ တပ်ႉပင်သဝ်း လႄႈ ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ၶွင်ၽူႈၼမ်းၸုမ်း ISIS-K ဢၼ်ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၸုမ်းဢၼ်ဝၢင်းၽႅၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၶႃႈတူဝ်တၢႆ တီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ်ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ လၢတ်ႈထႅင်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၶႃႈတူဝ်တၢႆ ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေဢမ်ႇႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈတေႃႉတၢင်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ၵိုတ်းယိုတ်းၵႂႃႇလႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ တိုၵ်ႉတေသိုပ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ၵႂႃႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇၵူၺ်းလႄႈ တိုၼ်းတေထွၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းဢွၵ်ႇ မိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 31 August 2021 ယွၼ်ႉဝႃႈ ၵၢၼ်ဢၼ်လမ်ႇလွင်ႈသုတ်း ၶွင်ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈၵၢၼ်ပူၵ်းပွင်တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ ၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသတၢၼ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ၸုမ်းတႃႇလီႇပၼ်ႇၵေႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇမႃးပၼ်ၾၢင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈၵႂႃႇတီႈဝၢင်းႁိူဝ်းမိၼ် ဝဵင်းလူင်ၵႃႇလ်ပူႇ လႄႈ ႁႂ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵိုတ်းယိုတ်းပၼ်ႁႅင်း လွင်ႈတေႃႉတၢင်ႇ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ယွၼ်ႉၵူၼ်းၸုမ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မီးၼမ်ႉၵတ်ႉတၢင်းၶႅၼ်ႇဢၼ်လူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်း တီႈၼႂ်းမိူင်းဢႅပ်ႉၾၵၢၼ်ႇၼိတ်ႉသၢတ်ႇ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း