မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး လႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်းမွၵ်ႈ 13 : 00 မူင်း လူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ၵႂႃႇပွႆးၵထိၼ်ႇသေ မိူဝ်ႈၽွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉ တီႈၼိူဝ်သဵင်ႈတၢင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းမွင်ႇတေႃး မိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢၼ်ၶီႇၸွမ်း ၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၽူႈၵွၼ်းၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈတွၼ်ႈမွင်ႇတေႃး လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ DVB ဝႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈႁူႉတႄႉ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လူတ်ႉၵႃး ဢၼ်ၵႂႃႇပွႆးၵထိၼ်ႇသေ မိူဝ်ႈၽွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ တီႈၼိူဝ်သဵင်ႈတၢင်း ႁိမ်းဝၢၼ်ႈတႄးၶျွင်း ၼႂ်းၸႄႈ ဝဵင်းမွင်ႇတေႃးလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢၼ်ၶီႇၸွမ်းၼိူဝ်လူတ်ႉၵႃးၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ၊ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ၸၢင်ႈတေပဵၼ်ၸုမ်း ၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉ (ARSA) ၶဝ် ႁၢင်ႈၵၢင်ဝႆႉၵေႃႈပဵၼ်လႆႈ၊ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ၽူႈၵွၼ်းပလိၵ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတူၵ်းသုမ်းၵႂႃႇၵေႃႈ ပဵၼ်ဢွင်ႈတီႈ ဢၼ်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵႂႃႇၼႆႉၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇသေ ၵူၼ်းႁေႃႈလူတ်ႉၵႃး လႄႈ မေးၼၢင်း ႁူမ်ႈပႃးတင်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၵူၼ်းၸၢႆး ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 1 ၶူပ်ႇပၢႆ ဢၼ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸႃႇတိ ဝၢၼ်ႈၶယေႇမျၢႆႇ သၢမ်ၵေႃႉပေႃႈမႄႈလုၵ်ႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶယေႇမျၢႆႇၵေႃႉၼိုင်ႈၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ လူတ်ႉၵႃး 3 လမ်း လုၵ်ႉတီႈပွႆးၵထိၼ်ႇသေ မိူဝ်ႈၽွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ တႃႇလမ်းၼိုင်ႈတႄႉ ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ သမ်ႉပေႃးၽူင်ႉပိဝ်ၵႂႃႇ၊ လူတ်ႉၵႃးဢၼ်ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၶီႇၸွမ်း 9 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်လူတ်ႉၵႃး ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ မိူဝ်ႈလိူၼ် March 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ လူတ်ႉၵႃးတပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ်လမ်းၼိုင်ႈ ထုၵ်ႇၺႃးမၢၵ်ႇ ဢၼ်ႁၢင်ႈဝႆႉၼိူဝ် သဵင်ႈတၢင်းသေ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 3 ၵေႃႉ ပႃးၽူႈမီးၸၼ်ႉ တပ်ႉပႂ်ႉလႅၼ်လိၼ် 2 ၵေႃႉ လႄႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ မိူၼ်ၵၼ်။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း  

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း