မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ (4) ၵမ်းထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 25 May 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်ႁူၵ်းမူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၸမ် 21:00 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ (4) ၵမ်းထပ်းၵၼ် တီႈဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း ဢၼ်မီးလႅၼ်လိၼ် တိတ်းၸပ်းၵၼ်တင်း မိူင်းထႆး ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ Tachileik News Agency ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵႂႃႇတီႈ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် (သၼ်သၢႆး) ၊ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင် (ႁွင်ႈလိုၵ်ႉ) ဢၼ်မီးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈဝႆႉၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ တီႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် (တႃႈလေႃႉ) ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ၽၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉသုင်သၼ်သၢႆးၼၼ်ႉ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ပေႃးတဵမ်ၵႂႃႇသဵင်ႈ၊ ၶဝ်(ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ)ႁႄႉၵိုတ်းလူတ်ႉၶိူင်ႈ ဢၼ်လတ်းၵႂႃႇ သဵၼ်ႈတၢင်းၽၢႆႇၼႃႈႁူင်းႁဵၼ်းၼၼ်ႉ ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်ၽွင်းယၢမ်း ဢၢပ်ႈၵျွင်း (ဢၢပ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း) တႃႇပိုတ်ႇၽုၺ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၼႂ်းလိူၼ်ၼႃႈၼႆႉလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈႁူင်းႁဵၼ်း ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဢွင်ႈတီႈပျေႃႇမူၼ်ႈ Club တီႈၼိုင်ႈၵေႃႈ လႆႈငိၼ်းသဵင် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ (1) ၵမ်းမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႄႇဢဝ်လိူၼ် May 2021 ၼႆႉမႃး ၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆႉ ၵႆႉၵႆႉလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈၵၢၼ်ၶိုၼ်းသေ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈပဵၼ်ၽႂ်လႂ်ၸုမ်းလႂ်ဝၢင်းမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၵႆႉၵႆႉလႆႈငိၼ်းသဵင်မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ မတ်ႉတႃ 144 ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းတဵင်ႈထိုင် ၵၢင်ၼႂ်ၸဝ်ႉ 4:00 မူင်း သေတႃႉ ဢွင်ႈတီႈပျေႃႇမူၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢၼ်မီးၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းတႄႉ ယင်းတိုၵ်ႉ ပိုတ်ႇၽုၺ်ႇမီးၵူၼ်းဢႅဝ်ႇလႄႇ မိူၼ်ၵဝ်ႇယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း