မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 5 လုၵ်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ

ၸုမ်း PDF (ၸုမ်းၼၵႃးပွတ်းဢွၵ်ႇ) ၵႂႃႇႁၢင်ႈမၢၵ်ႇသႂ်ႇ လုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်း သဵၼ်ႈတၢင်းသူၺ်ႇတၵူင်ႇ ပွၵ်ႉမၢၵ်ႇၵႃႇႁူဝ်ၶမ်း ဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်း သေ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်း ၵူၼ်းမိူင်း 5 ၵေႃႉ ပႃးတူဝ် လုင်းၸၢႆးၶမ်းႁိူင်း။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 27 February 2023 (လိူၼ်သီႇမႂ်ႇ 9 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ)  ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 21:15 မူင်းထိုင်မွၵ်ႈ 21:40 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ တီႈၽၢႆႇလင်လုမ်း ပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP ယဝ်ႉလုၵ်ႈၼိုင်ႈလႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇပုၼ်ႈၽွၼ်းမီးဝႆႉၼၼ်ႉသေ လုင်းၸၢႆးၶမ်းႁိူင်း ၵေႃႉပဵၼ်ၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ လႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇတူၺ်း လွင်ႈပိူင်ပဵၼ်လႄႈ ၵမ်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇသမ်ႉတႅၵ်ႇထပ်းၵၼ်ထႅင်ႈ 3 လုၵ်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇလႆႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၵူၼ်းမိူင်း 5 ၵေႃႉၼႆယဝ်ႉ။

လုင်းၸၢႆးၶမ်းႁိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်း ဢိတ်းဢီႈသေ ဢမ်ႇထိုင်တီႈ ၸၼ်ႉလႆႈမႆႈၸႂ်ႁႅင်း ဝႃႈၼႆ၊ ဝၢႆးမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇယဝ်ႉ ယူႇဢမ်ႇႁိုင်သင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ၊ ပျီႇတူႉၸိတ်ႉ ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ ပႃးတင်းၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး  ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်းၵေႃႈ တမ်းႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ် ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 5 လုၵ်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ

ထိုင်မႃးယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်း 23:25 မူင်းၼၼ်ႉၵေႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တီႈလုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈ USDP သေ လႆႈဝႃႈၶမ်ႈၶိုၼ်းလဵဝ် မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 5 လုၵ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ဝႃႈ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇထႅင်ႈတီႈလုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၵမ်းလိုၼ်းၼႆႉ သဵင်မၼ်းလင်ႁႅင်းသေ ၵမ်းဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ၊ တီႈလုမ်းပႃႇတီႇသၢင်ႇသီႈၼၼ်ႉၵေႃႈ  ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇပႆႇပွၵ်ႈမိူဝ်း ၸွင်ႇမီးလွင်ႈမၢတ်ႇၸဵပ်းၵၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇ 5 လုၵ်ႈ တီႈတႃႈၶီႈလဵၵ်း မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလူၺ်ႈလွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉသေ ၸုမ်းၼၵႃးပွတ်းဢွၵ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ လွင်ႈမၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းၸုမ်းၶဝ်ႁဵတ်းသၢင်ႈ လႄႈ လႆႈႁူႉငိၼ်းဝႃႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ပႃးၽူႈၵွၼ်းပွၵ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇတီႈၼႂ်းဝဵင်းတႃႈၶီႈလဵၵ်းၼႆသေတႃႉ ၶူဝ်ၶၢမ်ႈမိူင်း တႃႈၶီႈလဵၵ်း−မႄႈသၢႆ တႄႉ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇပိုတ်ႇပၼ်ၵူၼ်းမိူင်းၶၢမ်ႈၵႂႃႇၶၢမ်ႈမႃး ယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

 

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း