မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်း တၢႆ 8 ၵေႃႉ

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းသေ ဝၢႆႇပွၵ်ႈၶိုၼ်းတၢင်းႁိူၼ်း တႃႇတေတေႃႉဢဝ်ၶူဝ်းၶွင် ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼၼ်ႉၼႆလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၵႃးသေ မီးၵူၼ်းလႆႈတၢႆ 8 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 19 February 2024 (လိူၼ်သၢမ်မႂ်ႇ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2118 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ၵႃး (Hijet) လၢႆလၢႆလမ်း လႄႈ ဢဝ်ၸွမ်ပိဝ်ၶၢဝ်ႇ ပူၵ်းၼိူဝ်ၵႃးသေ ႁေႃႈၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ တႃႇၵႂႃႇတေႃႉဢဝ် ၶူဝ်းၶွင်ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၼႂ်းႁိူၼ်းယေးၼႆသေ မီးၸုမ်းသိုၵ်းဢမ်ႇႁူႉၸုမ်း လုၵ်ႉတီႈၽၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် 2 လုၵ်ႈ တႃႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းၼႂ်းဝဵင်းလႄႈ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးၵူၼ်းၸိူဝ်းၵႂႃႇတေႃႉၶူဝ်းၶွင် တၢႆ 8 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢူပျႃး၊ ၶုၼ်ႇဢူးၸဵင်ႇ၊ ၶုၼ်ႇလႃႉၸေႃႇ၊ ၶုၼ်ႇၶမ်းထီး လႄႈ ၵိုတ်းထႅင်ႈ 4 ၵေႃႉၼၼ်ႉတႄႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉႁူႉၸိုဝ်ႈ။

တၢင်းၽၢႆႇသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA တႄႉဝႃႈ ပဵၼ်ႁွႆးမိုဝ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် လႄႈ ၸႂ်ႉတရူၼ်း ပွႆႇမၢၵ်ႇသႂ်ႇၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈသီႇသႅင်ႇၼႆႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်းၸုမ်းသိုၵ်းပဢူဝ်း PNLA ႁူမ်ႈပႃး ၸုမ်း PDF သေ ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်လႄႈ ၽၢႆႇ PNLA သိမ်းလႆႈၼႂ်းဝဵင်းသီႇသႅင်ႇဝႆႉ ဝႃႈၼႆ၊ ထိုင်ယၢမ်းလဵဝ်ၵေႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း PNLA တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၢၼ်သိုၵ်းၵၼ် ၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈ သီႇသႅင်ႇဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း