မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း (21) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 13 February 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10 : 10 မူင်းၼႆႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁူင်းႁဵၼ်းၸၼ်ႉၵၢင် ဢၼ်မီးတီႈဝၢၼ်ႈၶမူၺ်ႇၶျွင်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ မီးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ႁဵၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်း (21) ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉတႃႇ (2) ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးတႃႇဢေးမွင်ႇ ၶူးသွၼ်ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၶမူၺ်ႇၶျွင်း လၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ၽွင်း ၶူးသွၼ်/မေႃသွၼ် ပႆႈမႃးၸေးသေ ပဵၼ်ၶၢဝ်းလုၵ်ႈဢွၼ်ႁဵၼ်းၶဝ် လႅၼ်ႈလဵၼ်ႈ ၸွမ်းၼႂ်းဝၢင်းႁူင်းႁဵၼ်းယူႇၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇ ၼိူဝ်ႁူင်းႁဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ႁူင်းႁဵၼ်းဝၢၼ်ႈၶမူၺ်ႇၶျွင်းၼႆႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း တၢင်းသဵင်ႈ တေမီးယူႇ မွၵ်ႈ (60) ပၢႆ သေ ဢၼ်တိူဝ်ႉမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼၼ်ႉ တႄႇဢဝ်ၸၼ်ႉ KG တေႃႇထိုင် ၸၼ်ႉႁႃႈ ႁူမ်ႈတၢင်းသဵင်ႈ (21) ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၼၼ်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်းၸၼ်ႉသီႇ (2) ၵေႃႉ လႆႈတၢင်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁဵၼ်း (2) ၵေႃႉ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၼၢင်းယိင်းဢွၼ်ႇသွင်ၵေႃႉ ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇတီႈ ၵွၵ်းႁူဝ် လႄႈ ထႅင်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈသမ်ႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉသႂ်ႇၸွမ်းၵႅမ်ႈ ၸွမ်းၵွင်းလင်ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ပဵၼ်ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇသႂ်ႇႁူင်းႁဵၼ်းသေ ႁူင်းႁဵၼ်းပဵၼ်ဢၼ်လူႉၵွႆၵႂႃႇတၢင်းၼမ် လႄႈ တေဢမ်ႇၸၢင်ႈ သွၼ်လိၵ်ႈယဝ်ႉ သင်ႇဢမ်ႇမေးၵုမ်းလုမ်းလႃးၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 13 February 2020 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 9 : 20 မူင်း ၼၼ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ပိုၼ်ႉတီႈၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈၵၼ်းပၢႆႇၶျွင်း ၸႄႈဝဵင်း ပူးတီးတွင်ႇလႄႈ တေပဵၼ် မၢၵ်ႇလူင် ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇတူၵ်းတႅၵ်ႇ တီႈႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၶမူၺ်ႇၶျွင်းၵေႃႈ ပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈတႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢွင်ႈတီႈဢၼ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၼၼ်ႉ ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈၶမူၺ်ႇၶျွင်း ၼိုင်ႈလၵ်း၊ မၢၵ်ႇလူင်ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းမႃးၼၼ်ႉ လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈ၊ လုၵ်ႈထီႉသွင် တူၵ်းသႂ်ႇၼိူဝ်ႁူင်းႁဵၼ်း ဝၢၼ်ႈၶမူၺ်ႇၶျွင်း၊ လုၵ်ႈထီႉသၢမ် သမ်ႉ တူၵ်းႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ဢူးမွင်ႇၵျေႃႇသၼ်ႇ တႅင်းၽွင်းၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ လၢတ်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇၼႆႉ ၽွင်းတိုၵ်ႉႁွင်ႉဢဝ်တူဝ်ၸိူဝ်းၶဝ် သူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈ ဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉငဝ်ႈငုၼ်း ၽႅၼ်ၵၢၼ်ယၼ်ႇသိုၵ်း (ၸၵၶ) 15 ႁွင်ႉလုၵ်ႈဢွၼ်ႇတၢင်ႇၵေႃႉဝႆႉသေ ပၼ်ၶႂၢင်ႉ လုၵ်ႈဢွၼ် (2) ၵေႃႉ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ႁၢဝ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉၵူၺ်း ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းလိူၼ် February 2020 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇ လႄႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပလတ်ႉဝ မိူင်းၶျၢင်းသေ မီးၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း လူႉတၢႆ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းတင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – BBC
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း