မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢမ်းလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ

ဢမ်ႇလႆႈမီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေတႃႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းဢမ်း မိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ မီးၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ တႃႇ 2 ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 10 November 2020 (လိူၼ်သိပ်းဢဵတ်းလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶမ်ႈမွၵ်ႈ 19 : 00 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသျွၵ်ႉၶူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းဢမ်း လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်း 6 ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ 3 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လုၵ်ႈဢွၼ်ႇဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇၼႆႉ ဢႃႇယု 4 ၶူပ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉ၊ 6 ၶူပ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉလႄႈ 9 ၶူပ်ႇ ၼိုင်ႈၵေႃႉ ၊ ၼႂ်းၵူၼ်းလူင် ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇ တူၵ်းသႂ်ႇ ၼၼ်ႉသမ်ႉ ပႃးၽူႈယိင်း 1 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၶဝ်တႄႉ လၢတ်ႈဝႃႈ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းၵၼ်သေတႃႉ တိုၵ်ႉမီးလွင်ႈ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းတိၵ်းတိၵ်းယူႇ၊ ယွၼ်ႉဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ႁိူၼ်းၵူၼ်း၊ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ၸဵမ်ၸိူဝ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်ဝၢၼ်ႈ မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉတၢႆ တင်းၼမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းမိူင်း 6 ၵေႃႉ ဢၼ်လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၼႆႉ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၽူႈမီးပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၶဝ် သူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃၵၼ်းထွင်းၵျီး ၸႄႈဝဵင်းမျေႇပူင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇသေ တႃႇ 2 ၵေႃႉတႄႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ လီမႆႈၸႂ်ဝႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း