မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (3) ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 February 2020 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 15 : 10 မူင်း ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်း ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမူႇသလိမ်ႇ ဢိူင်ႇတယႅတ်ႉပိၼ်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇလႄႈ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ (3) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း (2) ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈမူႇသလိမ်ႇ ဢၼ်ဢမ်ႇၶႂ်ႈမွၵ်ႇၸိုဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်း ဝၢၼ်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ႁိူၼ်း ဢူးသီႇယေႃႇတဵင်း၊ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇလႄႈ  ၵေႃႉပဵၼ်မေးၼၢင်း၊ လုၵ်ႈၸၢႆး ဢိၵ်ႇတင်း လၢၼ် ဢူးသီႇယေႃႇတဵင်း လႆႈလူႉတၢႆၵႂႃႇ 3 ၵေႃႉသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈထႅင်ႈ (2) ၵေႃႉသမ်ႉ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ (2) ၵေႃႉ ဢၼ်မၢတ်ႇၸဵပ်း ယွၼ်ႉၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇသမ်ႉ ပဵၼ်လုၵ်ႈၸၢႆး လႄႈ လုၵ်ႈယိင်း ဢူးသီႇယေႃႇတဵင်း သေ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် လႆႈသူင်ႇယူတ်းယႃတူဝ်ဝႆႉတီႈ ႁူင်းယႃလူင် ဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇၵပ်းလွင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇ ႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉသေ ၽၢႆႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ ဝၼ်းထီႉ 12 February 2020 ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းပူးတီးတွင်ႇ ပိုၼ်ႉတီႈမၢၵ်ႇလူင် တူၵ်းသႂ်ႇႁိူၼ်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈပဵၼ်ပၢင် တိုၵ်းၵၼ်၊ တေပဵၼ်ယွၼ်ႉ သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ် ႁၢင်ႈမၢၵ်ႇဝႆႉသေ မၢၵ်ႇတႅၵ်ႇၵႂႃႇၵေႃႈ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁူႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းလိူၼ် November 2019 သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ႁိမ်းၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈတယႅတ်ႉပိၼ်ႇ (ဝၢၼ်ႈရၶႅင်ႇ) သေ ဝၢႆးလင်းမႃးသမ်ႉ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈဢဝ်မၢၵ်ႇလူင် ပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ၸွမ်းၼိူဝ်လွႆ ႁိမ်းႁွမ်း ဝၢၼ်ႈတယႅတ်ႉပိၼ်ႇ လႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ် ဢမ်ႇႁတ်းၵႂႃႇ ၽၼ်းၽိုၼ်းၼႂ်းထိူၼ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈႁဵတ်းယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

တီႈမိူင်းရၶႅင်ႇပွတ်းႁွင်ႇၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် ၶိူဝ်းယႂ်းလႄႈ တင်ႈတႄႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 2 February 2020 တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 12 February 2020 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 11 ဝၼ်း မီးၵူၼ်းမိူင်း လႆႈလူႉတၢႆယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း (7) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း (30) ၵေႃႉ ၼႂ်းၼၼ်ႉ ပႃးၵူၼ်းၶိူဝ်း မူႇသလိမ်ႇ (4) ၵေႃႉ မၢတ်ႇၸဵပ်း 5 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – BBC
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း