မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းတႅၵ်ႇတီႈယတေႉတွင်ႇ မီးၵူၼ်းလူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁႅင်း 2 ၵေႃႉ

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 17 September 2020 (လိူၼ်သိပ်းမႂ်ႇ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10:00 မူင်းၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈတူၵ်းတႅၵ်ႇတီႈဝၢၼ်ႈ သူၺ်ႇလွင်းတိၼ်ႇ ၸႄႈဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ မိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် လူႉတၢႆ 1 ၵေႃႉ၊ မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း 2 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

ၵေႃႉဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ဢူးမွင်ႇၶျေႇ ဢႃႇယု 45 ပီႊသေ ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်း (2) ၵေႃႉ ပဵၼ်ဢူးလႃႉထုၼ်းမွင်ႇ ဢႃႇယု (60) ပီႊ လႄႈ တေႃႇလႃႉၸေႃးၼူႉ ဢႃႇယု (78) ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းဢဝ်တူဝ်ၵူၼ်းမၢတ်ႇၸဵပ်းသူင်ႇၵႂႃႇယူတ်းယႃတူဝ် တီႈႁူင်းယႃ ဝႆႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ − မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်မွၵ်ႈယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 10 မူင်း၊ ၽွင်းဢူးမွင်ႇၶျေႇ တိုၵ်ႉၵိၼ်ၶဝ်ႈယူႇၼႂ်းႁိူၼ်း မၢၵ်ႇလူင်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉတူၵ်းတႅၵ်ႇလႄႈ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ထင်တီႈၵႂႃႇ၊ ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉတႄႉ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းတီႈၶႃသေ လႆႈမၢတ်ႇၸဵပ်းဝႆႉ၊ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈ ယူႇၸွမ်းၶႅပ်ႇမႄႈၼမ်ႉမေႇယု ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တၢင်းဝဵင်းယတေႉတွင်ႇ မွၵ်ႈ 6 လၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ မုင်ႈယိုဝ်းမႃးၸူးဝၢၼ်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇၼၼ်ႉတႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ ပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈသၢမ်တပ်ႉၵွင် တပ်ႉယတေႉတွင်ႇ၊ တပ်ႉတီႈ ပႃႇတလဵၵ်ႉ ၸိတ်ႉတူၺ်ႇ လႄႈ တပ်ႉၼမ်ႉဢၼ်တူင်ႉၼိုင်ၼႂ်း မႄႈၼမ်ႉမေႇယု ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၵႆၵၼ်တၢင်း ဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇလွင်းတိၼ်ႇၼၼ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင်ယူႇၽၢႆႇလဵဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

သိုၵ်းမၢၼ်ႈယူႇတီႈႁိမ်းဝဵင်းယတေႉတွင်ႇသေ ဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ (2) လုၵ်ႈ၊ လုၵ်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇတူၵ်းတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ၊ ထႅင်ႈလုၵ်ႈထီႉသွင်တႄႉ တူၵ်းသႂ်ႇၼႂ်း ၵၢင်ဝၢၼ်ႈလီလီသေ တႅၵ်ႇတိူဝ်ႉၸပ်းၵူၼ်းမိူင်းထိုင်တီႈမီးၵူၼ်းလူႉတၢႆထင်တီႈဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေမၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းတႅၵ်ႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁိူဝ်းတပ်ႉၼမ်ႉၶွင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶိုၼ်ႈၸွမ်းမႄႈၼမ်ႉ မေႇယု ထိုင်ႁိမ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇလွင်းတိၼ်ႇယဝ်ႉ ယင်းလၢတ်ႈဢွၵ်ႇသူပ်းထႅင်ႈဝႃႈ ၶႂ်ႈတိူဝ်ႉၽႂ်တိူဝ်ႉ တေယိုဝ်းမူတ်းမူတ်းယဝ်ႉၼႆထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ မၢၵ်ႇလူင်တူၵ်းသႂ်ႇတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇလွင်းတိၼ်ႇၼႆႉသေ ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တွပ်ႇလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ RFA ဝႆႉဝႃႈ− ယူႇတီႈသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်သေ ပိုတ်းယိုဝ်းတေႃႇၵူၼ်းမိူင်း၊ ပေႃးဝႃႈမီးလွင်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်းမိူဝ်ႈလႂ်ၵေႃႈ ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၸုမ်းသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၶဝ် ဢၢင်ႈဢိင်တူဝ်ၵဝ်ႇဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႆသေ ၵၢဝ်ႇၼႄးသႂ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႃႇသေႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 15 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈၼၼ်ႉ တပ်ႉၼမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ၸွမ်းသၢႆၼမ်ႉ မေႇယု ဢၼ်ဢမ်ႇပေႃးၵႆၵၼ်တၢင်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇလွင်းတိၼ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသူၺ်ႇလွင်းတိၼ်ႇ ႁဵင်ပၢႆ လႆႈပၢႆႈၽေးဝႆႉၵမ်ႈၽွင်ႈယဝ်ႉ၊ တီႈဝၢၼ်ႈၵေႃႈၵိုတ်းဝႆႉ ၵူၼ်းပႂ်ႉႁိူၼ်းလႄႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈၵူၼ်းၵႄႇ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁိူဝ်းတပ်ႉၼမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA သေ တူင်ႉၼိုင်ယူႇၸွမ်း သၢႆမႄႈၼမ်ႉမေႇယုၼၼ်ႉ မၢင်ပွၵ်ႈဢမ်ႇမီးလွင်ႈတၢင်းသင်သေ ၵႆႉၵႆႉဢဝ်မၢၵ်ႇလူင်ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈၼႂ်း ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉၼၼ်ႉလႄႈ ပေႃးဝႃႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ႁၼ်ႁိူဝ်းတပ်ႉၼမ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸွမ်းသၢႆမႄႈၼမ်ႉပေႃးၼႆၸိုင် ဢွၼ်ၵၼ်ပၢႆႈမူၵ်းပႅပ်ႉတီႈၼႂ်းလုၵ်းသေႃႉႁင်းၽႂ်မၼ်းဝႆႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၸူဝ်ႈၽွင်းယၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၽႄႈလၢမ်းၶိုၼ်ႈမႃးတီႈမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းရၶႅင်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေး Stay at Home ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း လႄႈ လွင်ႈတူင်ႉၼိုင်သိုၵ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈတင်း သိုၵ်းရၶႅင်ႇ AA ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမိူင်းရၶႅင်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၵုမ်ႇလႆႈပၢႆႈၽေးပဵၼ်ၽုင်ပဵၼ်ၵေ လႄႈ လႆႈလူႉတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်း တင်းၼမ်တင်းလၢႆၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း