မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းပၼ်

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼႃႈႁိူၼ်းလင်ၼိုင်ႈ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်မီးႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ဢိူင်ႇႁၢႆးၵုၺ် ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး သေ လႆႈထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုဝ်းတူၵ်းဝႆႉ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇ လႄႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA  လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းၽဵဝ်ႈသိမ်းပၼ် ယူႇယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းပၼ်
“မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူၵ်းတီႈၼႂ်းသူၼ်ၵူၼ်းမိူင်း တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ်”

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 02 July 2020 (ပ−လိူၼ်ပႅတ်ႇမႂ်ႇ 13 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ)  ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း လင်ၼိုင်ႈ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်း ဢၼ်လႆႈထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုဝ်းတူၵ်းဝႆႉ တီႈၼႂ်းသူၼ် ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇၼၼ်ႉ ၵႂႃႇပွင်ႇလႅင်းပၼ်တီႈ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA သေ ၼင်ႇႁိုဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းပၼ် မၢၵ်ႇလူင်  မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ 03 July 2020  ယူႇယဝ်ႉ။  

ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵေႃႉသိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူၵ်း တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၼႆႉ ပဵၼ်မၢၵ်ႇ 60 MM ၼိုင်ႈလုၵ်ႈ ၊ မၢၵ်ႇလူင် ၼႆႉ တေပဵၼ်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းသႂ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်းၵူၺ်း ၊ ဢွင်ႈတီႈဢၼ်မီးသိုၵ်းႁဝ်းယူႇၼၼ်ႉ ၵႆဝၢၼ်ႈႁႅင်းဝႆႉ ၊ မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယိုဝ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး ဢိူင်ႇပၢင်ႇလေႃႉ သေ ဢမ်ႇတႅၵ်ႇလုၵ်ႈၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းႁဝ်း ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းပၼ်ၵူၼ်းမိူင်း မိူၼ်ၵၼ်−ဝႃႈၼႆ။

မၢၵ်ႇလူင် သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တူၵ်းတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ၵူၼ်းမိူင်း လႄႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်းသိမ်းပၼ်
“မၢၵ်ႇလူင်သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်တူၵ်းတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီး”

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 June 2020 ၼၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၵႂႃႇၵူႈႁူးၵူႈတၢင်း လႄႈ မၢၵ်ႇၵႂႃႇတူၵ်းတီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈဢႅၵ်းၵျီးလုၵ်ႈ ၼိုင်ႈ ၊ ၼႂ်းဝၼ်းလဵဝ်ၵၼ်ၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ လုင်းမွင်ႇၶႄႇ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တဵၵ်းႁႂ်ႈသူင်ႇတၢင်းလႄႈ ပေႃႉထုပ်ႉမၼ်းၸၢႆးႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၊  ပႃႈၼၢႆးသႂ် ၵေႃႈ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းတိူဝ်ႉၺႃး တီႈဢႅင်ႈ လႄႈ ၵၢမ်ႇလီသေ ဢမ်ႇတၼ်းလႆႈသဵင်ႈသၢႆၸႂ် ၊  လုင်းသူႉ ၵူၼ်းမိူင်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ် ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုဝ်းတၢႆ တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵမ်းလဵဝ် ယူႇယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းႁဝ်း ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵႂႃႇလႄႇၵႂႃႇလၢဝ်း သေ ထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇၵဝ်ႇ/မၢၵ်ႇၵူႈသႅၼ်းသႅၼ်းၼၼ်ႉ ယႃႇပေၵႂႃႇယိပ်းတိူဝ်ႉ ဢဝ်လဵၼ်ႈလႃးလႃး လႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပေႃးတေလွတ်ႈၽေး ၼၼ်ႉ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းၵႂႃႇပွင်ႇလႅင်းပၼ်တီႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဝၢၼ်ႈ/ဢိူင်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ၽၢႆႇၵဵဝ်ႇၶွင်ႈၶဝ် လႆႈယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း