မၢၵ်ႇလူင် (2) လုၵ်ႈၵွင်ႉႁွႆႈဝႆႉၼႃႈလၢၼ်ႉၶၢႆပူႉလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းမႆႈၸႂ်ၵူဝ်ဢမ်ႇလွတ်ႈၽေး

မၢၵ်ႇလူင် (2) လုၵ်ႈ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈႁွႆႈသေ ၵွင်ႉယွၼ်ႇဝႆႉ ၼႃႈလၢၼ်ႉၶၢႆပူႉ ၸွမ်းသဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၵုင်ႈ−ၸိတ်ႉတူၺ်ႇ တီႈပွၵ်ႉယႂႃႇႁွင်း ဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၸုၼ်း မိူင်းရၶႅင်ႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ် မႆႈၸႂ်ၵူဝ်ဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေးၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 September 2020 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 8 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းမိူင်းၵေႃႉၼိုင်ႈၵႂႃႇထူပ်းႁၼ် မၢၵ်ႇလူင် (2) လုၵ်ႈ ၵွင်ႉႁွႆႈဝႆႉၼႃႈလၢၼ်ႉၶၢႆပူႉ ဢၼ်ပိၵ်ႉလၢၼ်ႉၼၼ်ႉဝႆႉလႄႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်းလိုဝ်းလင်ၵႂႃႇတင်းပွၵ်ႉၼႆယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်သႅၼ်းမဵဝ်းလႂ် တၢင်းယၢဝ်းမီး မီးမွၵ်ႈ (2) ထတ်း၊ ပွတ်းႁူဝ်ပဵၼ်သီၶဵဝ် ပွတ်းႁၢင်မီးသီလမ်သေ ဢဝ်ၸိူၵ်ႈၽၢင်း (မႆၽၢင်း) သီလိူင်သေ ႁွႆႈဝႆႉၼႃႈလၢၼ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇၵုၼ်ႇၵႃႉၶၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Narinjara ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈဝႃႈ − ပဵၼ်မၢၵ်ႇလူင်ယူႇ၊ ၵူၺ်းဢမ်ႇႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇသႅၼ်းလႂ်၊ ၵူၼ်းၼႂ်းပွၵ်ႉၵေႃႈ ဢွၼ်ၵၼ်သူၼ်ၸႂ်သေ ၵႂႃႇဢုမ်ႇၵၼ်တူၺ်းယူႇ၊ လၢၼ်ႉၶၢႆပူႉၼၼ်ႉတႄႉ ပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉဢေႃႈ၊ ပေႃးမၢၵ်ႇလူင်ၼၼ်ႉ တူၵ်းလူင်းမႃးတႄႉ ထၢင်ႇတႄႉ တေၸၢင်ႈတႅၵ်ႇယူႇႁိုဝ်ဢမ်ႇႁူႉ၊ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမႃးၽဵဝ်ႈသိမ်းပၼ် တိုၵ်ႉႁွႆႈဝႆႉယူႇၼႃႈလၢၼ်ႉၼၼ်ႉႁဵတ်းၼၼ်ၵူၺ်းဢေႃႈ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႈဢမ်ႇမီးၽႂ်တၼ်းႁၼ်ဝႃႈ ၽႂ်ၽူႈလႂ် တၼ်းမႃးႁွႆႈဝႆႉမိူဝ်ႈလႂ် လႄႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇလူင်ၶွင်ၸုမ်းယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၸုမ်းလႂ်သေ လွင်ႈၼႆႉ ပိူင်းၼႄၽၢင်ႁၢင်ႈပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇယၢမ်းလဵဝ်သေ ၵူၼ်းမိူင်း ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉ ႁၼ်ၸႅင်ႈလႅင်းလီမႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉဝႃႈ လၢၼ်ႉၶၢႆပူႉၼၼ်ႉသမ်ႉ မီးဝႆႉႁိမ်းသဵၼ်ႈတၢင်းလူင်ၵမ်းသိုဝ်ႈလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းၵႂႃႇမႃး သၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း တႃႈၵုင်ႈ−ၸိတ်ႉတူၺ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ်မႆႈၸႂ်ဝႆႉထႃႈဢွၼ်တၢင်းၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈလၢၼ်ႉၶၢႆပူႉၼၼ်ႉ ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ဢူးထုၼ်းၺဵင်းဝိၼ်း ယူႇပွၵ်ႉယႂႃႇႁွင်းသေ ယွၼ်ႉဝႃႈ မေးၼၢင်းၵိူတ်ႇလုၵ်ႈလႄႈ ပိၵ်ႉဢိုတ်းလၢၼ်ႉဝႆႉၸူဝ်ႈၶၢဝ်း မီးၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းၼိုင်ႈဝူင်ႈယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈၽူႈယႂ်ႇၵူၼ်းလူင်ၼႂ်းပွၵ်ႉလႄႈ ၽူႈတႅၼ်းၽွင်း ၸႄႈဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၸုၼ်းၶဝ် လႆႈပွင်ႇလႅင်းဝႆႉ ပၼ်တီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈယဝ်ႉၼႆသေတႃႉ တေႃႇပေႃးထိုင် မိူဝ်ႈဝႃးယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ (4) မူင်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပႆႇမီးလွင်ႈၽဵဝ်ႈသိမ်းပၼ်ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈတႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ မိူဝ်ႈပူၼ်ႉမႃးလၢႆ ဝၼ်းၼၼ်ႉ မီးသၢႆသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လတ်းၽၢၼ်ႇၵႂႃႇသဵၼ်ႈတၢင်းၼၼ်ႉသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈ တပ်ႉၶမယ (550) ငဝ်ႈတပ်ႉပူင်ႇၼႃးၸုၼ်း လုၵ်ႉတီႈတႃႈႁိူဝ်းၵူႇဝသေ တေႃႉၶူဝ်းၶွင်ၵႂႃႇသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်းလူင် ၼၼ်ႉယူႇ၊ ၸွမ်းသၢႆသဵၼ်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တိူဝ်းဝႆႉလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ပဵၼ်တီႈပဵၼ်ၸုတ်ႇပႃးၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ၸုမ်းၵဵပ်းၶေႃႈမုၼ်း သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း (REC) ၵဵပ်းသၢႆမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉသေ တီႈၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းရၶႅင်ႇ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆမၢတ်ႇၸဵပ်းယွၼ်ႉ ပၢင်တိုၵ်းသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ သေဢမ်ႇၵႃး မၢၵ်ႇလူင်၊မၢၵ်ႇယဵပ်ႇ၊မၢၵ်ႇၽႃ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းသိုၵ်းၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မၢတ်ႇၸဵပ်းၼမ်တႄႉတႄႉၼႆယဝ်ႉ။

ၽွင်းယၢမ်းတေႃႈလဵဝ်တႄႉ ယွၼ်ႉဝႃႈတီႈမိူင်းရၶႅင်ႇ မီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်းၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တီႈၼႂ်းဝဵင်းပူင်ႇၼႃးၸုၼ်းၵေႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်းဢၼ်မီးၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းမိူၼ်ၵၼ်သေ လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းဝႆႉပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းယူႇၼႂ်းႁိူၼ်းယေး (Stay at Home) ဢိၵ်ႇတင်း ႁၢမ်ႈဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈႁိူၼ်းယေး ၽွင်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းပႃးဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း