မၢၵ်ႇၽိူင်းမီးၽွၼ်းလီတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

သင်လၢတ်ႈထိုင်မၢၵ်ႇၽိူင်းၼႆၵေႃႈ တေဢွၼ်ၵၼ်ႁၼ်ၽၢင်ႁၢင်ႈၼႂ်းတႃႁင်းၽႂ်ႁင်း မၼ်းယဝ်ႉ သေဢမ်ႇၵႃး သမ်ႉပဵၼ်မၢၵ်ႇမႆႉမဵဝ်းဢၼ် ၵူၼ်းၵမ်ႈၼမ်သူင်မိုတ်ႈၵိၼ် ၵၼ်လႄႈ ဢၼ်ဢမ်ႇလႆႈၸႂ်ၵိၼ်ၵေႃႈ တေမီးယူႇ။ ၵွပ်ႈၼၼ် ၼႂ်းဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ႁဝ်းတေဢွၼ်ၵၼ်မႃးလဵပ်ႈႁဵၼ်း ၽွၼ်းလီလႄႈ ၶေႃႈထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉၶွင်မၢၵ်ႇၽိူင်း ၼႆယူႇၶႃႈ။

မၢၵ်ႇၽိူင်းမီးၽွၼ်းလီၸိူင်ႉႁိုဝ်?

  1. လုမ်းလႃးသၢႆတႃ

မၢၵ်ႇၽိူင်း 100 ၵရမ်ႇၼႆႉ တေမီးသၢၼ် Lutein, Zeaxanthin 66 မၢႆႇၶရူဝ်ႇၵရမ်ႇ (microgram) ၵွပ်ႈၼၼ် သင်ႁဝ်းၵိၼ်မၢၵ်ႇၽိူင်းၼႆ မၼ်းတေၸွႆႈလုမ်းလႃးသၢႆတႃ လႆႈ သေဢမ်ႇၵႃး ၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈသႅင်ၾႆး၊ သႅင်လႅတ်ႇ ဢၼ်ပဵၼ်ၽေးတေႃႇႁူၺ်ႇတႃ လႄႈ ၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈသႄးလ်ၽိဝ်တႃထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

မၢၵ်ႇၽိူင်းမီးၽွၼ်းလီတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

  1. ၸွႆႈလူတ်းယွမ်း Cholesterol ၼႂ်းသဵၼ်ႈလိူတ်ႈ

ၼႂ်းမၢၵ်ႇၽိူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးသၢၼ် Choline ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉၶႆမၼ်း ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁႂ်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ဝႆးၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ Cholesterol ၸိူမ်ႈၽႄ ဢမ်ႇႁႂ်ႈယူႇၶေႃႇၸွမ်းၽိဝ်ၼင်သဵၼ်ႈလိူတ်ႈလႅင် ဢမ်ႇၼၼ် ထူင်ၼမ်ႉလီ ၼႆယူ။ ၵူၺ်းၵႃႈ ႁဝ်းတေလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းလီမၼ်း မိူဝ်ႈဢၼ်တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းလႆႈႁပ်ႉ Vitamin-B12 လႄႈ ဢႅတ်ႉသိတ်ႉ Folic, ဢႅတ်ႇသိတ်ႉ Amino L – Carnitine တဵမ်ထူၼ်ႈၵႃႈၼၼ်ႉၵူၺ်း ၼႆယူႇ။

  1. ႁႄႉၵင်ႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းငဝ်ႈၶဵဝ်ႈလႄႈ လုမ်းလႃးၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင်

မၢၵ်ႇၽိူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီး Vitamin-C သုင်လႄႈ မၼ်းၸင်ႇၸွႆႈႁႄႉၵင်ႈ လွင်ႈလိူတ်ႈဢွၵ်ႇၸွမ်းငဝ်ႈၶဵဝ်ႈလႆႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်သေၼႆႉ ယင်းၸွႆႈလုမ်းလႃး ၽိဝ်ၼင် ႁႂ်ႈႁၢင်ႈလီ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၼ်းတေၵႂႃႇၸွႆႈသၢင်ႈပၼ် Collagen လႄႈ ၸွႆႈလူတ်းယွမ်း ပႅတ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းႁၢႆႉ Collagen ၼႂ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉၼင် ၼႆယူႇ။

  1. ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈဢႃႇယူင်ႇလႄႈ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉႁူဝ်ၸႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီမိူၼ်ၵဝ်ႇ

သင်ၸိူဝ်ႉႁဝ်းၵိၼ်မၢၵ်ႇၽိူင်း 100 ၵရမ်ႇၼႆ တူဝ်ၶိင်းႁဝ်းတေလႆႁပ်ႉသၢၼ် Potassium ပဵၼ် 133 မီႇလီႇၵရမ်ႇသေ ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈ လွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ်ၶူင်ႉသၢင်ႈဢႃႇ ယူင်ႇလႄႈ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉ ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇသမ်ႉပဵၼ်ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉႁူဝ်ၸႂ် ႁဵတ်းၵၢၼ်လႆႈလီ မိူၼ်ၵဝ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းၸွႆႈၵုမ်းထိင်းထၢတ်ႈၼမ်ႉၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း ႁႂ်ႈမၼ်းပုင်ႇ မၢၼ်ႇထႅင်ႈလူးၵွၼ်ႇ။

မၢၵ်ႇၽိူင်းမီးၽွၼ်းလီတေႃႇ ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၶိင်းၵူၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်?

  1. ၸွႆႈၵႄႈလူမ်းၼၢဝ်၊ ၵႄႈဢႆ

ၸွမ်းၼင်ႇလွၵ်းလၢႆးယူတ်းယႃထႆးမိူဝ်ႈၵွၼ်ႇၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ မၢၵ်ႇၽိူင်းၼၼ်ႉ ႁဝ်းၸၢင်ႈၵိၼ် တႃႇၵႄႈလွင်ႈၶေႃႈႁႅင်ႈတွင်ႉမႆႈၼမ်ႉ လႄႈ လူတ်းယွမ်းလူမ်းၼၢဝ်၊ ဢႆ သေဢမ်ႇၵႃး လူတ်းယွမ်းၶီႈၶၢၵ်ႇ ႁူမ်ႈထိုင်ပႃး လွင်ႈတွင်ႉၶူၼ်ႉ ၶႂ်ႈႁၢၵ်ႈ၊ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၽၢႆႈဢွၼ်ႇလႆႈလီ လူတ်းယွမ်းလွင်ႈပဵၼ်လီႉ တင်း လွင်ႈၸဵပ်းၵႂ်ႈလႆႈ ၼႆယူႇ။

  1. ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလုပ်ႇလႄႈ ၶဵဝ်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်

သၢၼ် Phosphorus ပဵၼ်ထၢတ်ႈထႅင်ႈမဵဝ်းၼိုင်ႈ ဢၼ်ထူပ်းႁၼ်ၼႂ်းမၢၵ်ႇၽိူင်း ၵွပ်ႈၼၼ် မၢၵ်ႇၽိူင်း 100 ၵရမ်ႇ တေမီး Phosphorus ယူႇ 12 မီႇလီႇၵရမ်ႇလႄႈ ၸွႆႈႁဵတ်းႁႂ်ႈလုပ်ႇ တင်း ၶဵဝ်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင် သေဢမ်ႇၵႃး ယင်းၸွႆႈလူတ်းယွမ်းၽၢင်ႁၢင်ႈ လွင်ႈၸဵပ်းသႅပ်ႇ ဢၼ်လုၵ်ႉမႃးတီႈၶေႃႈတေႃႇၸဵပ်းယဵၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၸဵပ်းၸွမ်း ၵၢမ်ႇၼိူဝ်ႉ ဝၢႆးသေဢွၵ်ႇလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်းယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၼႆယူႇ။

ၶေႃႈထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉၶွင် မၢၵ်ႇၽိူင်း

ၸိူင်ႉႁိုဝ်ၵေႃႈလီ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ မၢၵ်ႇၽိူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးၽွၼ်းလီတင်းၼမ် တင်းလၢႆၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈမၢၵ်ႇၽိူင်းၼၼ်ႉ မၼ်းတေမီးဢႅတ်ႉသိတ်ႉ Oxalate သုင် ၵွပ်ႈၼၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈလႄႈ မိူဝ်ႈဢၼ်တူဝ်ၶိင်းၶၢတ်ႇ ထၢတ်ႈၼမ်ႉၼၼ်ႉ သၢၼ် Oxalate တေၶဝ်ႈၵႂႃႇၶေႃႇၸွမ်းတႂ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်လီႉ ၼႂ်းလွတ်ႇၽၢႆႈဢွၼ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး တေပဵၼ်ငႂ်ႈသေ ၶဝ်ႈပိၵ်ႉတၼ်တီႈၼိူဝ်ႉတႂ် လႄႈ လွတ်ႇတႂ်သေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တႂ်ဝၢႆးလႆႈ ၵွပ်ႈၼၼ် မိူဝ်ႈဢၼ်ၵိၼ်ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇလီၵိၼ်ဢၼ်ပဵၼ်သိၵ်ႈလႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ဢၼ်ပၼ်ႇမၼ်း ယွၼ်ႉတေ ၸၢင်ႈၵိၼ်မၢၵ်ႇၽိူင်းၼမ်ႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈ ၼႆယူႇ။

ယွၼ်ႉၼႂ်းမၢၵ်ႇၽိူင်းမီးသၢၼ် Oxalate သုင်လႄႈ သင်ပဵၼ်ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တႂ် ၼႆ ထုၵ်ႇလီငိူင်ႉဝႄႈလွင်ႈၵိၼ်မၢၵ်ႇၽိူင်း ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈ ပေႃးတူဝ်ၶိင်းလႆႈႁပ်ႉသၢၼ် Oxalate သုင်ၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၶေႃႇၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ တုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ဢွၵ်း ဢေႃသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈသျွၵ်ႉ ထိုင်သၢႆၸႂ်လႆႈ ၼႆယူႇ။

ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၸိူင်ႉၼၼ် တႃႇႁႂ်ႈလႆႈၽွၼ်းလီၼမ်လိူဝ်သေ ၽွၼ်းႁၢႆႉၼၼ်ႉ ၵိၼ်သင်ၵေႃႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီၵိၼ်ၼမ်ႁႅင်းပူၼ်ႉတီႈ လႄႈ သင်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပဵၼ်ၵူၼ်း မီးတၢင်းပဵၼ်ၵိုၵ်းတူဝ်ၼႆ ထုၵ်ႇလီတိူင်ႇပၢင်ႇဢုပ်ႇဢူဝ်းၸွမ်းမေႃယႃ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ တေလီတီႈသုတ်းယူႇ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ − ၸၢႆးဢႅၼ်

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင် − https://www.sgethai.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း