မၢၵ်ႇႁိၼ် တူၵ်းသႂ်ႇလင်ၶႃးႁိူၼ်း ယဵၼ်းပဵၼ်ၵူၼ်းမီး ၼႂ်းၸူဝ်ႈၽႅပ်ႉတႃ

မေႃမိုဝ်းၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵၢမ်ႇလီ မီးမၢၵ်ႇႁိၼ် (Meteorite) ယၢတ်ႇတူၵ်းသႂ်ႇ လင်ၶႃးႁိူၼ်းသေ သမ်ႉပဵၼ်မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ်မီးၵႃႈၶၼ်သုင် 1.85 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 17 November 2020  (လိူၼ်သိပ်းသွင်မႂ်ႇ 3 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Daily Mail လႄႈ The Sun ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မီးၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်မေႃမိုဝ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ႁဵတ်းၵွမ်ႇၵူၼ်းတၢႆ ဢၼ်ယူႇၼႂ်း ဝဵင်းသုမတရႃႇႁွင်ႇ (North Sumatra) မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး ပဵၼ်ၽူႈၵၢမ်ႇလီ ယူႇယူႇၵေႃႈ မီးမၢၵ်ႇႁိၼ်လုၵ်ႈၼိုင်ႈ လုၵ်ႉတီႈၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်သေ ယၢတ်ႇတူၵ်း လူင်းမႃးသႂ်ႇ တီႈၼိူဝ်လင်ၶႃး ႁိူၼ်းမၼ်း ၽၢႆႇတၢင်းၼွၵ်ႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

မေႃမိုဝ်းၵေႃႉၼႆႉ မီးၸိုဝ်ႈႁွင်ႉဝႃႈ ၸူဝ်းသူဝ် ႁူႇတႃႇၵလုင်း (Josua Hutagalung) ဢႃႇယု 33 ပီႊ မိူဝ်ႈၽွင်းမၼ်းၸၢႆး တိုၵ်ႉႁဵတ်းၵွမ်ႇၵူၼ်းတၢႆ တီႈႁိမ်းႁွမ်းႁိူၼ်းမၼ်းယူႇၼၼ်ႉ လႆႈယိၼ်းသဵင်လင် တူၵ်းသႂ်ႇလင်ၶႃးႁိူၼ်းမၼ်းသေ ၸင်ႇလႆႈၵႂႃႇတူၺ်း လႆႈႁၼ်လင်ၶႃးႁိူၼ်း ပွင်ႇပဵဝ်ၵႂႃႇလႄႈ ၸင်ႇလႆႈၶုတ်းတူၺ်းမၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ်တူၵ်းလူင်း ၸူမ်ၶဝ်ႈလိၼ် မွၵ်ႈၼိုင်ႈၶိုပ်ႈၼၼ်ႉသေ ဢဝ်ဢွၵ်ႇမႃးၶိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၵူတ်ႇထတ်းတူၺ်းယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ႁဝ်းႁူႉၸၵ်းၵၼ်ၵမ်ႈၼမ်ဝႃႈ ၶီႈလၢဝ်  (Meteorite) ဢၼ်လုၵ်ႉတီႈ ၼိူဝ်ၵၢင်ႁၢဝ်သေ တူၵ်းမႃးၼၼ်ႉလႄႈ ပဵၼ်မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ်မီးဢႃႇယု ဢမ်ႇယွမ်း 4.5 လၢၼ်ႉပီႊၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။

မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၶီႈလၢဝ် (Meteorite) လုၵ်ႈၼႆႉ ၼမ်ႉၼၵ်းမီး 2.1 ၵီႇလူဝ်ႇၵရမ်ႇ မီးၵႃႈၶၼ် 1.85 လၢၼ်ႉတေႃႇလႃႇဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 2,407,965,550 ပျႃး၊ မၼ်းၸၢႆးလၢတ်ႈဝႃႈ တေဢဝ်ငိုၼ်း ဢၼ်ၶၢႆလႆႈမႃးၼႆႉ ႁဵတ်းၽွၼ်းလီပၼ် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႄႈ လဵင်ႉလုၵ်ႈၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း ယွၼ်းသူးဝႆႉထႅင်ႈဝႃႈ လုၵ်ႈၵေႃႉဢၼ်တေၵိူတ်ႇထႅင်ႈၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈပဵၼ် လုၵ်ႈယိင်းသၢဝ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ၸူဝ်းသူဝ် ၼႆႉ ၶႂ်ႈမီးလုၵ်ႈယိင်းႁိုင်ယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵျရဵတ်ႉ ၶွၼ်လ်လိၼ်းသ် (Jared Collins) ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ဢၼ်ယူႇဝႆႉ တီႈၵုၼ်ပႃလီ မိူင်းဢိၼ်ႇတူဝ်ႇၼီးသျႃး လၢတ်ႈဝႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇတေလႆႈပဵၼ် ၸဝ်ႈၶွင်မၢၵ်ႇႁိၼ် (Meteorite) ၼႆႉ ၵဝ်ၶႃႈလႆႈဢွၵ်ႇၶၢဝ်းတၢင်းၵႆ ဢၼ်မီးလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ယွၼ်ႉလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ငိုၼ်းၵွၼ်ႈၼိုင်ႈ ဢၼ်မီးဝႆႉၼၼ်ႉ ႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းတူၵ်းလူင်း လွင်ႈသိုဝ်ႉၶၢႆၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း