မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် လွင်ႈတေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း တႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈ COVID-19 သိုပ်ႇတိူဝ်းထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 30 လိူၼ် June

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ၶွမ်ႇမတီႇၽၢႆႇႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း လႄႈ ယူတ်းယႃၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ၸၼ်ႉၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၵႂႃႇဝႃႈ မၢႆမီႈပၵ်းပိူင် လွင်ႈတေလႆႈႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄ ႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus Disease 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 ၼၼ်ႉ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် သိုပ်ႇတိူဝ်းထႅင်ႈ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းထီႉ 30 June 2020 ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇၼၼ်ႉ ပႃးဝႆႉဝႃႈ လွင်ႈၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိတ်းၸပ်းၽႄႈလၢမ်းၼႆႉ တိုၵ်ႉလူဝ်ႇသိုပ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၵုမ်းထိင်း လႄႈ တွၼ်ႈတႃႇၵႅတ်ႇၶႄႁႄႉၵင်ႈၵုမ်းထိင်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႆသေ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဢွၵ်ႇမၢႆမီႈပၵ်းပိူင် ႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းသၢင်ႈၸွမ်း တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 15 June 2020 ၼၼ်ႉ ၸမ်တေမူတ်းသဵင်ႈယဝ်ႉလႄႈ ၸင်ႇလႆႈ ၶိုၼ်းသိုပ်ႇတိူဝ်းထႅင်ႈ တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 30 June 2020 ၼႆယဝ်ႉ။

ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ၵူတ်ႇထတ်းႁၼ်ဝႃႈ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉ ၵမ်ႉၼမ်ၼမ် တေပဵၼ်ၵူၼ်းဢၼ်လုၵ်ႉတၢင်းၼွၵ်ႈမိူင်းသေ ပွၵ်ႈမႃးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဝႃႈၼႆ။ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 13 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် 08 : 00 မူင်း ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ မီး (261) ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ မီး (6) ၵေႃႉလႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်ယူတ်းယႃ ၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသမ်ႉ မီး (165) ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း