မႃးႁူႉၸၵ်းဝႆႉ တၢင်းပဵၼ် တၢႆယဵၼ် Brugada Syndrome

ၸွင်ႇပီႈၼွင်ႉႁဝ်းၶဝ် ယၢမ်ႈငိၼ်းၶၢဝ်ႇ ဢမ်ႇၼၼ် ယၢမ်ႈႁၼ် ၵူၼ်းဢၼ်ၼွၼ်းလပ်းဝႆႉယူႇသေ တၢႆၵႂႃႇ ႁင်းၵူၺ်းၶဝ် ၼၼ်ႉယူႇၶႃႈႁိုဝ်? တႆးႁဝ်းပၢၼ်ၵွၼ်ႇတႄႉ လၢတ်ႈၵၼ်မႃးပၢၼ်သိုပ်ႇပၢၼ်ဝႃႈ ၶဝ်ၺႃး လူမ်းၼွၵ်ႈလူမ်းၼႂ်းၼႆၼေႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းထႆးမိူဝ်ႈၵူႈပွၵ်ႈသမ်ႉၶဝ်တေဝႃႈ ၽီမႄႈမၢႆႈ မႃးဢဝ် ဝိၺိၼ်ႇမၼ်း ၵႂႃႇယူႇၸွမ်းၼႆၶႃႈဝႃႇ ၵွပ်ႈဝႃႈၵူၼ်းဢၼ်တၢႆ ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ၵူၼ်းၸၢႆးဢႃႇယု ၼႂ်းၵႄႈ 30-50 ပီႊ ဢိၵ်ႇတင်း ပိူင်ပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ ၼၢင်းယိင်းတႄႉမီးၵမ်ႈဢေႇၵူၺ်း ၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

လွင်ႈၵူၼ်းႁဝ်းဢမ်ႇပၼ်သၢႆငၢႆသင်သေ ၼွၼ်းလပ်းတၢႆၵႂႃႇယဵၼ်ယဵၼ်ႁင်းၶဝ် ဢမ်ႇမီးၽႂ် တၼ်းႁူႉႁၼ် သင်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၵၢပ်ႈပၢၼ်ယၢမ်းလဵဝ်ၶဝ် မၵ်းမၼ်ႈႁွင်ႉၸိုဝ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် (Brugada Syndrome) ပွင်ႇဝႃႈ တၢႆယဵၼ် ၊ ထႆးႁွင်ႉ တၢင်းပဵၼ်လႆတၢႆ(ใหลตาย)  ဢၼ်မီးတီႈပွင်ႇဝႃႈ  ဢမ်ႇႁူႉလွင်ႈတၢင်းသေ ၵူၼ်းၵိုင်ႉၵၢင်ႉတၢႆၵႂႃႇ ၽွင်းတိုၵ်ႉၼွၼ်းလပ်း ၼႆၼၼ်ႉၶႃႈ ။ တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ  ဢမ်ႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈသင် ဝႆႉသေဢိတ်း ႁႃႉ ၼႆဢမ်ႇၸႂ်ႈၼင်ႇၵဝ်ႇ မၼ်းၼႄဝႆႉယူႇ လႄႈၼႂ်းၵူၼ်း100,000 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ ၼမ်သုတ်းၵေႃႈ 40 ၵေႃႉၵူၺ်း ဢမ်ႇပေႃးလႆႈမႆႈၸႂ်ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆသေတႃႉ ယွၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်မႃးၸွမ်း သၢႆၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းပီႈၼွင်ႉလႄႈ လႆႈဝႃႈ ထုၵ်ႇလီၾၢင်ႉသတိထတ်းတူၺ်းၶိုၼ်း ပၢႆးယူႇလီတူဝ်ၵဝ်ႇၽႂ်မၼ်းလီလီ ဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇၸွင်ႇမီးၾၢင်ႁၢင်ႈလႅပ်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တၢႆယဵၼ်ဢမ်ႇၼၼ် မီးတိုဝ်ႉတၢင်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် တၢႆယဵၼ် ၼႆႉယူႇႁိုဝ်  တႃႇႁႄႉၵင်ႈလႄႈ ယူတ်းယႃႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်း ။

တၢင်းပဵၼ် တၢႆယဵၼ် ႁဵတ်းႁိုဝ်ပဵၼ်မႃး

တၢင်းပဵၼ်တၢႆယဵၼ်ၼႆႉ ၽၢႆႇပၢႆးသၢႆႊၶဝ်ႁွင်ႉဝႃႈ ႁူဝ်ၸႂ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉလုလႅဝ် ၼႆယဝ်ႉ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်း ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တၢႆယဵၼ်ၼႆႉ ယွၼ်ႉ

 1. ယွၼ်ႉယူင်ႉသၢင်ႈၾႆးၾႃႉ မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းတၢင်းပဵၼ် Brugada Syndrome (တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၽၢႆႇၾႆးၾႃႉၶွင်Cell ၼိူဝ်ႉမၢင်ႁူဝ်ၸႂ်ၽိတ်းပိူင်ႈ ,Long QT Syndrome (တၢင်းပဵၼ်ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ်သူင်ႇႁႅင်းၾႆးၾႃႉၽိတ်းပိူင်ႈ)  ။
 2. ယူင်ႉသၢင်ႈလွတ်ႇလိူတ်ႈႁူဝ်ၸႂ်(Coronary) ႁဵတ်းၵၢၼ်ၽိတ်းပိူင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ လွတ်ႇလိူတ်ႈႁူဝ်ၸႂ် ၽိတ်းပိူင်ႈၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇၵိူတ်ႇမႃး ၊ သဵၼ်ႈတၢင်းလႆလၢႆႈၶွင်လိူတ်ႈတီႈမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၽိတ်းပိူင်ႈ ။
 3. ပဵၼ်ဝႆႉတၢင်းပဵၼ် ၸုမ်းဢၼ် ၽႃၼင်ႁွင်ႈႁူဝ်ၸႂ်ၼႃလိူဝ်ပၵတိ မိူၼ်ၼင်ႇ Hypertrophic obstructive cardiomyopathy, ARVD ဢၼ်ႁူဝ်ၸႂ်ႁွင်ႈတႂ်ႈ ၽၢႆႇၶႂႃမီးလွင်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ။
 4. လွင်ႈတၢင်းတၢင်ႇပိူင် မိူၼ်ၼင်ႇ တၢင်းပဵၼ်လွတ်ႇလိူတ်ႈဢွၵ်းဢေႃ ၊ တၢင်းပဵၼ်ၵွၼ်ႈလိူတ်ႈပိၵ်ႉတၼ်
 5. တူဝ်ၶိင်းလႆႈႁပ်ႉသၢၼ်ၵွင်ႉ ပႃးၸဵမ်သၢၼ်ၵွင်ႉဢၼ်လႆႈႁပ်ႉယွၼ်ႉ ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ပႃး သၢၼ်ၵွင်ႉ ဝၼ်းဢိတ်းဢိတ်း ႁိုင်မႃးၶေႃႇၼႂ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉ မၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ။

လၢတ်ႈၼႄငဝ်ႈႁၢၵ်ႈတၢင်းပဵၼ်မၼ်းဢၼ်ပွင်ႇၸႂ်ငၢႆႈငၢႆႈ ပွတ်းပွတ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈ ၵူၼ်း ႁိူၼ်း ယူဝ်းယူဝ်းႁဝ်းၼၼ်ႉ  –

 1. ယွၼ်ႉတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၶၢတ်ႇထၢတ်ႈၽူဝ်ႇထတ်ႇသီႇယမ်ႇ(Potassium) လႄႈ ၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉႁူဝ်ၸႂ်ႁဝ်း လႆႈၶၢတ်ႇလိူတ်ႈၵႂႃႇလဵင်ႉပႅတ်ႈသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၸႂ်တွတ်ႇႁႅင်းပူၼ်ႉ လိုၼ်းသုတ်းၵေႃႈၵူၼ်းပဵၼ် တေလုသၢႆၸႂ်ၵႂႃႇ  ။
 2. ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်ပႃးသၢၼ်ၵွင်ႉ ဝၼ်းဢိတ်းဢိတ်း ႁိုင်မႃးၶေႃႇၼႂ်းၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈတူဝ်ၶိင်းသေ ႁဵတ်းႁၢႆႉတေႃႇၵၢမ်ႈၼိူဝ်ႉမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ် ။
 3. ၵိုင်ႉၵၢင်ႉ ၶၢတ်ႇထၢတ်ႈဢႁႃႇရဢၼ်ပဵၼ်ဝီႇတမိၼ်ႇB1 ႁၢႆႉႁႅင်း
 4. မီးလူမ်းၼၢဝ်သုင်ႁႅင်း။
 5. ၵိၼ်လဝ်ႈ ၶိူင်ႈမိင်းမဝ်း။
 6. ၸႂ်ႉတိုဝ်းယႃၼွၼ်းလပ်းယူႇတႃႇသေႇ။

ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်း 6 ပိူင်ၼႆႉသေ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဢၼ်မီးပၢႆးယူႇလီၵႅၼ်ႇၶႅင်ယူႇၼၼ်ႉၵေႃႈ ယူႇယူႇ ႁိူဝ်ႉဢူၼ်ႈ ၊ၶႂ်ႈၼွၼ်း မိူဝ်ႈၼွၼ်းလပ်းၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ႁူဝ်ၸႂ်ၵေႃႈ ဝၢႆးတၢႆၵႂႃႇၶႂ်ႈဝႃႈၵမ်းလဵဝ် လႄႈ ႁဝ်းလူဝ်ႇလုမ်းလႃးပၢႆးယူႇလီၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၾၢင်ႉထတ်းတူၺ်းဝႃႈ ၸွင်ႇၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႃးၼႂ်းၸုမ်းဢၼ် ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်တၢႆယဵၼ်ၼႆႉယူႇႁိုဝ်ၼႆယူႇတႃႇသေႇ ။

ၽႂ်ၽွင်ႈ ဢၼ်ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈတၢင်းပဵၼ်တၢႆယဵၼ်( ใหลตาย ) ၼႆႉ

သမ်ႉဝႃႈ ၵူၼ်းဢၼ်လုသၢႆၸႂ်ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် တၢႆယဵၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ဢမ်ႇၼႄၾၢင်ႁၢင်ၾၢင်ႉ သင်ဝႆႉလူင်ႈၼႃႈသင်သေတႃႉ ပေႃးႁူႉဝႃႈ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇပႃးၼႂ်းၸုမ်းဢၼ် ၸၢင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ် ဢၼ်ၼႆႉ လႆႈယူႇႁိုဝ်ၼႆ တေၸၢင်ႈလုမ်းလႃးတူဝ်ၵဝ်ႇ လႄႈၾၢင်ႉသတိဝႆႉ –

 • ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၼႂ်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ယၢမ်ႈမီးၵူၼ်းတၢႆယဵၼ် ၊ ၵူၼ်းပဵၼ် ၼႂ်းၸုမ်း Brugada Syndrome တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ပဵၼ်မႃးယွၼ်ႉၼမ်ႉၵတ်ႉၽၢႆႇၾႆးၾႃႉၶွင်Cell ၼိူဝ်ႉမၢင်ႁူဝ်ၸႂ်ၽိတ်းပိူင်ႈ မွၵ်ႈ15%- 30% မီး Gens ၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈတၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉ။
 • ၽူႈၸၢႆးပၢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းၸၢႆးပၢၼ်ၶၢဝ်ႉ ။
 • ၵဵဝ်ႇပႃးၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃး သေ ၼႂ်းၵုၼ်ဢေးသျႃးၼႆႉသမ်ႉ ၵူၼ်းၼႂ်းမိူင်းဢၼ်ယူႇပွတ်းၸဵင်ႇၸၢၼ်းဝၼ်းဢွၵ်ႇၼၼ်ႉယိုင်ႈၶႅၼ်းပဵၼ်ၼမ်။
 • ၵူၼ်းဢၼ်ၵိူတ်ႇပႃးတၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်တွတ်ႇၽိတ်းၶၵ်ႉ

ၾၢင်ႁၢင်ႈ တၢင်းပဵၼ်တၢႆယဵၼ်

ၵူၼ်းတၢႆယဵၼ်ၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်ယွၼ်ႉၵိုင်ႉၵၢင်ႉတၢႆၽွင်းၼွၼ်းလပ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇမီးၽႂ်တၼ်းႁၼ် သေတႃႉ  ၵူၺ်းၵႃႈမၢင်ၵေႃႉ တေမီးၾၢင်ႁၢင်ႈၼႄႉၼမ်းမႃးဢွၼ်တၢင်းယူႇ   လႄႈ ဢၼ်ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်းတေ ၸၢင်ႈၾၢင်ႉႁၼ်လႆႈၼၼ်ႉ –

 1. လိုမ်းတူဝ်
 2. ၼွၼ်းယူႇလီလီၵေႃႈလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ
 3. ၶႅၼ် ၊ ၶႃ ၶဵင်ႈၶႅင်
 4. ထူၺ်ႈၸႂ်သဵင်လင် ဢမ်ႇၼၼ် မီးသဵင်လင် ႁိူၵ်ႉ /ဢိူဝ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇထူၺ်ႈၸႂ်ဢမ်ႇလႆႈ ငၢႆးၵၼ်တင်း ၼွၼ်းၽႅတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ပေႃႇငၢၼ်း (ၵူၺ်းၵႃႈဢမ်ႇၸႂ်ႈပေႃႇငၢၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈၼွၼ်းၽႅတ်း ပဵၼ်ယွၼ်ႉႁူဝ်ၸႂ်တဵၼ်ႈၽိတ်းၶၵ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ၶၢၼ်ၸႂ်သေ ဢွၵ်ႇသဵင်မႃးၼင်ႇၼၼ်။
 5. ၸၢင်ႈမီး ၽၢႆႈဢွၼ်ႇ လႄႈၽၢႆႈလူင် ႁေႈလၼ် ယွၼ်ႉဢမ်ႇၵုမ်းထိင်းလႆႈသဵၼ်ႈဢႃႇယူင်ႇ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။
 6. ၼႃႈ ၊ သူပ်း တေၶဵဝ်ၵမ်ႇ ။

ပေႃးႁၼ်ၾၢင်ႁၢင်ႈၼင်ႇၼႆ သမ်ႉဝႃႈ ဢမ်ႇတဵမ်တင်း6 ပိူင်ၼင်ႇၼႄဝႆႉၼၼ်ႉသေတႃႉ လူဝ်ႇၼႅတ်ႈဢဝ်ၵႂႃႇသူင်ႇႁူင်းယႃၵမ်းလဵဝ် ယူဝ်ၸၢင်ႈတၼ်းၸွႆႈသၢႆၸႂ်ၵူၼ်းပဵၼ်လႆႈယူႇ။

ၶႂ်ႈႁႂ်ႈႁူႉဝႆႉၵမ်ႉၵႅမ်ပႃးထႅင်ႈဝႃႈ တၢင်းပဵၼ်လႆတၢႆၼႆႉ ယွၼ်ႉႁူဝ်ၸႂ်တဵၼ်ႈၽိတ်းပိူင်ႈ ၽိတ်းၶၵ်ႉ ႁၢႆႉႁႅင်းသုတ်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈဢမ်ႇၸၢင်ႈတေႃႉလိူတ်ႈ ၵႂႃႇလဵင်ႉၶိူင်ႈဢင်ႇၵႃႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းလႆႈ ပိူင်လူင် ဢွၵ်းဢေႃ သေပဵၼ်မႃး မိူဝ်ႈဢွၵ်းဢေႃၶၢတ်ႇဢွၵ်ႇသီႇၵျိၼ်ႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ တေၼႄၾၢင်ႁၢင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ တူဝ်ၶိင်းၸၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင် ထူၺ်ႈၸႂ်မေႃးသဵင်ၶိုတ်ႉၶၢတ်ႉ မိူၼ်ၵူၼ်းၼွၼ်းၵႂင် ၊ႁွင်ႉၸိုဝ်ႈၶဝ်ယူႇၵေႃႈ ၶဝ်ဢမ်ႇႁူႉတူဝ် ၊ တေႁၼ်ပဵၼ်ၽွင်းၶဝ်ၼွၼ်းလပ်း၊ သင်ႁူဝ်ၸႂ်ၶဝ်တဵၼ်ႈၽိတ်းၶၵ်ႉႁိုင်သေ သမ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈယူတ်းယႃၸိုင် ၵူၼ်းပဵၼ်ၸၢင်ႈလုသၢႆၸႂ်လႆႈ။

ဝႃႈၼၼ်သေတႃႉ သင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းပဵၼ်ဢၼ်တဵၼ်ႈၽိတ်းပိူင်ႈဝႆႉၼၼ်ႉ ၵိုတ်းပႅတ်ႈ လွင်ႈၽိတ်း ပိူင်ႈႁင်းၵူၺ်းမၼ်းသေ တဵၼ်ႈမၢၼ်ႇမႃးၶိုၼ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵူၼ်းပဵၼ် လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၸွႆႈ ယူတ်းယႃႁူဝ်တီး ထုၵ်ႇမႅၼ်ႈလွၵ်းလၢႆးၶိုတ်းတၼ်း မိူၼ်ၼင်ႇ လႆႈႁပ်ႉၵၢၼ်တဵၵ်းပၼ်ႁူဝ်ၸႂ် ၸွမ်းပိူင် CPR ၼၼ်ႉ ၵူၼ်းပဵၼ်ၸၢင်ႈလွတ်ႈသၢႆၸႂ်လႆႈ ။

ၵူၼ်းပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ၼႆႉ မၢင်ၵေႃႉတေၸၢင်ႈႁၼ်ပဵၼ်ၽွင်းၵူၼ်းပဵၼ်တိုၵ်ႉတိုၼ်ႇႁူႉတူဝ်ဝႆႉယူႇ၊ ယူႇယူႇသေ ႁူဝ်ၸႂ်ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသၼ်ႇႁႅင်းၶၢဝ်းယၢမ်းပွတ်းပွတ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၵိုင်ႉၵၢင်ႉသေလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈမီးယူႇ ၵူၺ်းၼႃႇပဵၼ်ၵမ်ႈဢေႇ၊ ၵမ်ႈၼမ် ၵူၼ်းပဵၼ်တေပဵၼ်ၽွင်းၶဝ်ၼွၼ်းလပ်းလႄႈ ၸင်ႇဢမ်ႇသူႈမီးၽႂ် တၼ်းၸွႆႈၶဝ်လႆႈၶိုတ်းတၼ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ  ။

လွင်ႈယူတ်းယႃ  တၢင်းပဵၼ်တၢႆယဵၼ် Brugada Syndrome

ၼင်ႇဢၼ်ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ဢွၼ်ၵၼ်လဵပ်ႈႁဵၼ်းလႄႈ ၶတ်းၸႂ်ၶူၼ်ႉၶႂႃႉတၢၼ်ႇလႂ်ၵေႃႈ မိူဝ်ႈလဵဝ်ပႆႇမီးလွၵ်းလၢႆး ႁေႉၵင်ႈ ပႆႇမီးလွၵ်းလၢႆးယူတ်းယႃမၼ်းတႄႉတႄႉသေဢၼ် ၵွပ်ႈၼၼ် သင်ၵူၼ်း ၵေႃႉၼိုင်ႈပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်ဢၼ်ၼႆႉၼႆ မိူဝ်ႈၵူၼ်းၵေႃႉၼၼ်ႉ ပႆႇလိုမ်းတူဝ်ၵႂႃႇ ဢမ်ႇၼၼ် ပႆႇလုသၢႆၸႂ် ၵႂႃႇပႅတ်ႈၼၼ်ႉ မေႃယႃၶဝ်လႆႈၸႂ်ႉလၢႆးဢၼ် ႁႂ်ႈႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းပဵၼ်တဵၼ်ႈၽိတ်းပိူင်ႈဢေႇသုတ်း လႄႈ ၽွင်းႁူဝ်ၸႂ်တဵၼ်ႈၽိတ်းပိူင်ႈၽိတ်းၶၵ်ႉၼၼ်ႉ ၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈႁႂ်ႈတၢင်းႁိုင်ႁူဝ်ၸႂ်ၵူၼ်းပဵၼ် တဵၼ်းၽိတ်းပိူင်ႈ ၽိတ်းၶၵ်ႉၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈပွတ်းသုတ်းၼင်ႇၵႃႈပဵၼ်လႆႈ မိူၼ်လၢႆးၽၢႆႇတႂ်ႈၼႆႉ –

 1. ငိူင်ႉဝႄႈလွင်ႈ/မဵဝ်းဢၼ် တေတုမ်ႉယွၼ်ႈ ၊ သေႇယူင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈႁူဝ်ၸႂ်တဵၼ်ႈၽိတ်းၶၵ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၵိၼ်လဝ်ႈ ၊ ၸႂ်သုၵ်ႉသၵ်ႉ ၊ ၼွၼ်းဢမ်ႇဢိမ်ႇ ၊ ဢွၵ်ႇဢဵၼ်ႁႅင်းဢမ်ႇၼၼ် ႁဵတ်းၵၢၼ်ၼၵ်းႁႅင်း ပူၼ်ႉတီႈ၊ ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ဢၼ်မီးပႅင်ႈလႄႈၵိူဝ်ဝၢၼ်ၼမ်ပူၼ်ႉ
 2. သႂ်ႇၶိူင်ႈၸွႆႈၸၼ်ၾႆးၾႃႉမၢၵ်ႇႁူဝ်ၸႂ်ၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ (automatic implantable cardioverter defibrillator, AICD)
 3. လွင်ႈယူတ်းယႃႁူဝ်ၸႂ်လူၺ်ႈၵၢၼ် ၸႂ်ႉ ႁႅင်းႁွၼ်ႈ Radio ႁႅင်းသုင် (High-frequency radio frequency ablation)

လွင်ႈယူႇလီၵိၼ်ဝၢၼ်ဢၼ်ဝႃႈၼႆႉ ပႃးၵမ်ႈလႆႈၵိၼ်လီၼုင်ႈလိူင်ႇသေ ၸင်ႇပၢႆးယူႇလီၶႅမ်ႉ ၼႆဢမ်ႇၸႂ်ႈ တင်းပိုၵ်း တေဢိင်ပႃးထႅင်ႈ လွင်ႈယူႇသဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၵိၼ်ၸွမ်းၶိင်ႇၼွၼ်းၸွမ်းၶၢဝ်း ၼိုင်ႈၶိုၼ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလူဝ်ႇၼွၼ်းထပ်းၵၼ်10-12 ၸူဝ်ႈမူင်း ၊ ၵူၼ်းလူင် 6-9 ၸူဝ်ႈမူင်း ယႃႇႁႂ်ႈဢေႇႁႂ်ႈၼမ်လိူဝ်ၼႆႉ ။

ဢိၵ်ႇတင်းလွင်ႈၵိၼ်ၼမ်ႉၼႆႉၵေႃႈၼင်ႇၼၼ် ၼိုင်ႈဝၼ်းလူဝ်ႇၵိၼ် တီႈဢေႇသုတ်း 2လိတ်ႉ ၵၢင်ၼႂ် လုၵ်ႉမႃး 2ၵွၵ်းၵႅဝ်ႈယႂ်ႇတဵမ်တဵမ်ၵမ်းလဵဝ် (တေၸွႆႈႁႂ်ႈလိူတ်ႈၼႂ်းတူဝ်ၶိင်း လႆလီ) ၼႃႈတေၵိၼ်ၶဝ်ႈၼႂ် ၶိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်း 1ၵွၵ်းၵႅဝ်ႈ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်းတႄႇဝၢႆးၵိၼ်ၶဝ်ႈ တေႃႇၵၢင်ၶမ်ႈ တေလႆႈၵိၼ်ပၼ် ၵမ်းဢိတ်း ဢိတ်း ယႃႇႁႂ်ႈယွမ်း 5ၵွၵ်းယႂ်ႇ မိူဝ်ႈတေၼွၼ်း မွၵ်ႈထႅင်ႈ 30 ၼႃးထီးၼႆႉ ၵိၼ်ပၼ်ၼမ်ႉ 1ၵွၵ်းၵိၼ်ၼမ်ႉယႂ်ႇ 1ၵွၵ်း  လႄႈ ၵိၼ်တၢင်းၵိၼ်ႁႂ်ႈၶူပ်းႁႃႈမူႇ ဢွၵ်ႇလဵၼ်ႈဢဵၼ်ႁႅင်း ယူႇတႃႇသေႇ (ယႃႇၶိၼ်ပူၼ်ႉႁႅင်း) တေၸွႆႈႁႂ်ႈပၢႆးယူႇလီႁဝ်းၵႅၼ်ႇၶႅင်ၽေးၶဵၼ်ယၢၼ်တူဝ် ၼၼ်ႉယဝ်ႉ ။

တၢင်းပဵၼ် တၢႆယဵၼ်ၼႆႉၵေႃႈၼင်ႇၼၼ် မီးၵူၼ်းပဵၼ်ယူႇသေတႃႉ ယႃႇပေၵူဝ်ပူၼ်ႉတီႈ ယွၼ်ႉ တၢင်းၶီ မႆႈၸႂ်ၼၼ်ႉ တေထႅင်ႈႁႅင်းတၢင်းပဵၼ်ငၢႆႈ လႄႈ  တၢင်းပဵၼ်လႆတၢႆ တၢႆယဵၼ်ၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸၢင်ႈပဵၼ်လႆႈ 0.004% ၶွင်ၵူၼ်းတင်းလုမ်ႈၾႃႉၵူၺ်းၼႆယဝ်ႉ။

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ – Mao Hua Ling (JN)

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢၢင်ႈဢိင် – praram9, sanook, pptvhd36

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း