မေးၼၢင်းႁူမ်ႈမိုဝ်းလုၵ်ႈလဵင်ႉ သေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆၽူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈမိူင်းတူၼ်

ၵူၼ်းၸၢႆး ဢၼ်မီးဢႃႇယု 60 ပီႊ ၵႂႃႇႁဵတ်းၵၢၼ်သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႈ တွၼ်ႈတႃႇလဵင်ႉလုၵ်ႈမေး ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇမေးၼၢင်း ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်တင်း လုၵ်ႈလဵင်ႉသေ ၵႂႃႇႁႅမ်တၢႆ တႅပ်းၵွၵ်းႁူဝ် ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢွင်ႈတီ ၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇတီႈၼိုင်ႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 09 July 2019 ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ် မွၵ်ႈ 10:00 မူင်း ၸသူၺ်ႇပႃႉ ဢၼ်ပဵၼ်လုၵ်ႈလဵင်ႉ ဢူးဢၢႆႈတူး ဢႃႇယု 60 ပီႊ + တေႃႇၼႃႇမူၺ်း ဢႃႇယု 52 ပီႊ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁႅမ်တၢႆ တႅပ်းၶေႃး ဢူးဢၢႆႈတူး တီႈၼႂ်းသူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႇ ဢၼ်ယၢၼ်ၵႆၵၼ်တင်းႁိူၼ်း ဢူးဢၢႆႈတူး မွၵ်ႈ 1 လၵ်းပၢႆယဝ်ႉသေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇပႅပ်ႉ သိူင်ႇတူဝ်ဝႆႉတီႈၼိုင်ႈ ၊ ထိုင်ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 10:00 မူင်း တေႃႇၼႃႇမူၺ်း ဢဝ်တင်းၶဝ်ႈၼမ်ႉ တင်းၵိၼ် ၵႂႃႇသူင်ႇဢူးဢၢႆႈတူး တီႈၼႂ်းသူၼ် လႄႈ ႁၼ်မႅၼ်ႈၺႃး ၽူဝ်မၼ်းၼၢင်း ၺႃးၶႃႈတၢႆယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း ပေႃးတေဢမ်ႇမီးလွင်ႈ ထၢင်ႇထိူမ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပႃးၼႂ်းၵၢၼ်ၶႃႈ ႁႅမ်တၢႆၵူၼ်းၼၼ်ႉၼႆသေ လႆႈၵႂႃႇတိူင်ႇ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် လႆႈၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း ဢွင်ႈတီႈပိူင်ပဵၼ်ၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၵွၵ်းႁူဝ် ဢူးဢၢႆႈတူး ပူၵ်ႉၽႅၼ်ႇလၢႆးၶဵဝ်ယၢၼ်ၵႆတူဝ် မွၵ်ႈ 244 ပေႇ သေ ႁၼ်လႅဝ်း 1 မၢၵ်ႈ (တၢင်းယၢဝ်း 18 ၼိဝ်ႉ) လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် ၵမ်ႈၽွင်ႈၼႆယဝ်ႉ ၊ ထိုင်ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 17:35 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ လႆႈတီႉၺွပ်း တေႃႇၼႃႇမူၺ်း ပိူဝ်ႇတႃႇၸႅတ်ႈထၢမ် လွင်ႈပိူင်ႈပဵၼ်တေႉ လႄႈ ယၢမ်း 19:35 မူင်း ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၵႂႃႇၵူတ်ႇထတ်း တီႈၼႂ်းသူၼ်ၵူၺ်ႈ ဢၼ်မီးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းတူၵ်း သူၼ်ၶဝ်ႈၵၢပ်ႈ ဢူးဢၢႆႈတူး သေ တီႉၺွပ်း ၸသူၺ်ႇပႃႉ ၵေႃႉမီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ် ၵေႃႉၼိုင်ႈၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ၸႅတ်ႈထၢမ် တေႃႇၼႃႇမူၺ်း လႄႈ ၸသူၺ်ႇပႃႉယဝ်ႉ လႆႈႁူႉဝႃႈ ၶႃ 2 ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းလူင်းမိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ဢူးဢၢႆႈတူး ၼႆယဝ်ႉ ၊ ၵေႃႉပဵၼ်လုၵ်ႈယိင်း ဢူးဢၢႆႈတူး လႆႈပိုတ်ႇၶတီး ဢမူႉ ပဵၼ်တၢင်းၵၢၼ်တီႈႁူင်းပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဝဵင်းမိူင်းတူၼ် (ပ) 12/2019 ၊ ရႃႇၸဝၢတ်ႈလူင် 302 ၼႆ လႆႈႁၼ်ၶၢဝ်ႇပိုၼ်ႉတီႈ kanbawzatainews ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တေႃႇၼႃႇမူၺ်း လႄႈ ၸသူၺ်ႇပႃႉ ႁူမ်ႈၵၼ်သေ ၶႃႈႁႅမ်တၢႆ ဢူးဢၢႆႈတူးၼႆႉ ဢဝ်လွင်ႈတၢင်းသင်သေယဝ်ႉ ထိုင်တီႈၶႃႈႁႅမ်တၢႆၵၼ်ၼႆၼၼ်ႉ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း