မႄႈထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်း

သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁႅင်းသိုၵ်းမွၵ်ႈ 100 ၵေႃႉ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း တီႈဝၢၼ်ႈတမယူဝ်း ၸႄႈဝဵင်းဝႅတ်ႉလႅတ်ႉ တိူင်းၸႄႈၵႅင်းသေ မီးမႄႈထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈပႃးၵႂႃႇၸွမ်းၾႆးၼႆယဝ်ႉ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy  ဢွၵ်ႇဝႆႉဝႃႈ မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 17 March 2023 (လိူၼ်သီႇလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2117 ၼီႈ) သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ထူဝ်းသိုၵ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇတီႈ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈတမယူဝ်းသေ ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 270 လင်၊ ဝၢၼ်ႈတမယူဝ်းၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈယႂ်ႇဝၢၼ်ႈလူင်ဢၼ်ၼိုင်ႈလႄႈ မီးလင်ႁိူၼ်းတမ်း 1,000 ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

မႄႈထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လႆႈတၢႆယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်း

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈတီႈ Irrawaddy ဝႃႈ  သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸိူဝ်းမီးတီႈယႂႃႇတေႃႇၵျီး လႄႈ ဢယႃႇတေႃႇ ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁူမ်ႈႁႅင်းသိုၵ်းၵၼ် တီႈဝၢၼ်ႈၵူးတူဝ်ႇၵၢႆးသေ ၶိုၼ်းၶဝ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉ ဢဝ်ၾႆးၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း 269 လင် ဢိၵ်ႇပႃး ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼိုင်ႈလင်သေ ၼႂ်းဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသမ်ႉ မီးမႄႈထဝ်ႈၵေႃႉၼိုင်ႈ ဢႃႇယုမွၵ်ႈ 70 ပီႊ ဢမ်ႇပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်းလႂ်မိူၼ်ပိူၼ်ႈလႆႈလႄႈ ထုၵ်ႇၾႆးမႆႈတၢႆၵႂႃႇပႅတ်ႈယဝ်ႉ၊ ဝၢႆးသေ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၸုတ်ႇၽဝ်ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းယဝ်ႉ တႃႇၸုမ်းၼိုင်ႈၶိုၼ်းပွၵ်ႈၵႂႃႇတီႈ ဢယႃႇတေႃႇ ထႅင်ႈၸုမ်းၼိုင်ႈသမ်ႉ မုင်ႈၼႃႈၵႂႃႇတၢင်း ဝဵင်းသူၺ်ႇပူဝ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တင်ႈၸႂ်ဢဝ်ၾႆးၸုတ်ႇၽဝ်ပႅတ်ႈတီႈယူႇတၼ်းသဝ်း ၵူၼ်းမိူင်းသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း 1,000 ပၢႆ ႁၢမ်းတီႈယူႇတၼ်းသဝ်းၼႆယဝ်ႉ၊ ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 2 ပီႊၼႆႉၵူၺ်း သိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၶဝ်ႈၵႂၢတ်ႇလၢင်ႉပႅတ်ႈႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈတမယူဝ်း မီးထိုင်ၵႂႃႇ 3 ပွၵ်ႈယဝ်ႉၼႆ လႆႈႁၼ်သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Irrawaddy ဢွၵ်ႇဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း