မႄႈမၢၼ်းၸပ်းတွင်ႉလႆႈ 5 လိူၼ် လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆ ယွၼ်ႉထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း

တႃႇလဵင်ႉလူၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၼႆသေ ၽွင်းသွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ၵႂႃႇႁႃပႃယဝ်ႉ ပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေး ၸပ်းတွင်ႉလႆႈ 5 လိူၼ် လူႉတၢႆထင်တီႈ၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် မၢတ်ႇၸဵပ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႆႈၶိုၼ်ႈႁူင်းယႃဝႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈၼႆႉ လႆႈပဵၼ်ၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 1  September 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းမွၵ်ႈ 22:30 မူင်းၼၼ်ႉ ပူးတေး(ႁွင်ႉ) မိၼ်းၼေႇလုၼ်ႇ ဢႃႇယု 29 ပီႊ လႄႈ မဢီႉတွႆႇမူဝ်း ဢႃႇယု 27 ပီႊ သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး ဢၼ်ယူႇတီႈဝၢၼ်ႈတႄးဢဵင်ႇ ဢိူင်ႇၵတၢႆႉ ၸႄႈဝဵင်းပွင်ႇ မိူင်းမွၼ်း ၵႂႃႇႁႃပႃသေ ၽွင်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၸမ်တေထိုင် ၼႃႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွမ်းပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းလႄႈ ၵေႃႉပဵၼ်မေး ၸပ်းတွင်ႉလႆႈ 5 လိူၼ်ၼၼ်ႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ၵုမ်ႇၵူၼ်ႈသေ လူႉတၢႆၵႂႃႇထင်တီႈ၊ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ်တႄႉ မၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးတီႈမၢၵ်ႇတႃလႄႈ ၸွမ်းၶႃၸိူဝ်းၼႆႉသေ တိုၵ်ႉယူတ်းယႃတူဝ်ယူႇတီႈဝဵင်းပွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Than Lwin Times ဢၢင်ႈဢိင် ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈလၢတ်ႈသေ ဢွၵ်ႇၶၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်မေး မဢိတွႆႇမူဝ်းၼၼ်ႉ ၵႂႃႇႁပ်ႉၸဝ်ႈၽူဝ် ဢၼ်ၵႂႃႇႁႃပႃသေ သွင်ၵေႃႉၶိုၼ်းမႃးၸွမ်းၵၼ် ၽွင်းထိုင်ၼႃႈႁိူၼ်းၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း၊ ယွၼ်ႉလွင်ႈတၢင်းသင်သေ ထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်း ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢမ်းၵၢင်ၶိုၼ်းလႄႈ ဢမ်ႇလႆႈႁူႉၸွမ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉၶဝ်သွင်ၵေႃႉၽူဝ်မေး တႆႈၾႆးထၢတ်ႈ (ၾႆးသၢႆ) လႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈထၢင်ႇထိူမ်သေပိုတ်းယိုဝ်းသႂ်ႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်းၶဝ်တႄႉလၢတ်ႈဝႃႈ − တၼ်းလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈလင် 10 ၵမ်းၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ဝၢႆးယိုဝ်းယဝ်ႉၵေႃႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ်ပၢႆႈၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်၊ ၵူၼ်းထုၵ်ႇပိုတ်းယိုဝ်းတၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ် ၶဝ်တိုၼ်းဢမ်ႇသူၼ်ၸႂ်ယဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ။

ၸႄႈဝဵင်းပွင်ႇၼၼ်ႉ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တိူဝ်းဢဵၼ်ႁႅင်းသိုၵ်းသေ ပၼ်ႇလဵပ်ႈဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸွမ်းဢိူင်ႇၵတၢႆႉ ႁိမ်းႁွမ်းဝၢၼ်ႈတႄးဢဵင်ႇသေဢမ်ႇၵႃး မီးလွင်ႈႁႄႉႁၢမ်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈထၢမ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸွမ်းၼင်ႇၸုမ်းလူလွမ်တူၺ်းထိုင် ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း AAPP ၵဵပ်းသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆဝႆႉၼၼ်ႉ ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈယဝ်ႉ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 2 September 2021 ၵူၼ်းမိူင်းဢၼ်ဢမ်ႇမီးတၢင်းၽိတ်းသင် ပႃးတင်းမႄႈမၢၼ်းၸပ်းတွင်ႉ တီႈဝဵင်းပွင်ႇၼႆႉ ထုၵ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလႄႈပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုတ်းယိုဝ်း ၶႃႈႁႅမ်တၢႆယဝ်ႉ 1,043 ၵေႃႉ၊ ဢၼ်ထုၵ်ႇၵုမ်းၶမ်တူဝ်ဝႆႉ မီး 6,132 ၵေႃႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း