မႄႈၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၽႃၽႄ တင်ႈၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈၸၢႆးၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ၊ လုၵ်ႈယိင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ

ၸူဝ်ႈၽွင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ၸႂ်ႉပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဢမ်ႇပၼ် ၵူၼ်းမိူင်း ဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈၼၼ်ႉသေ မႄႈၸပ်းတွင်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ ၸမ်တေၵိူတ်ႇလုၵ်ႈလႄႈ လႆႈယွၼ်းၶႂၢင်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ ၵႂႃႇႁူင်းယႃ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 03 April 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ The Indian Express ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉဝႃႈ မီးမႄႈၸပ်းတွင်ႉၵေႃႉၼိုင်ႈ တီႈယူႇၼႂ်းဝဵင်း Raipur ပွတ်းတွၼ်ႈၵၢင်မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး တေၵႂႃႇၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ ယွၼ်ႉတွင်ႉယႂ်ႇႁႅင်း ၸူဝ်ႈၽွင်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး ပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ်တေၵုမ်းၵမ်လႆႈ လွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ဝႃႈၼႆ။

တွၼ်ႈတႃႇ မႄႈၸပ်းတွင်ႉ တေဢွၵ်ႇၼွၵ်ႈပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇထိုင်ႁူင်းယႃလႆႈၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉလႆႈထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇ ၽိုတ်ႇ လၢႆဢၼ်လၢႆလွင်ႈ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 လႄႈ ဝၢႆးသေၵိူတ်ႇလုၵ်ႈ ပဵၼ်လုၵ်ႈၽႃၽႄယဝ်ႉ သမ်ႉပဵၼ်ၸၢႆး (1) ၵေႃႉ ယိင်း (1) ၵေႃႉ လႄႈ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လႆႈတင်ႈၸိုဝ်ႈလုၵ်ႈၸၢႆး လႄႈ လုၵ်ႈယိင်းဝႃႈ ၸၢႆးၶူဝ်ႇဝိတ်ႉ (COVID)၊ ယိင်းၶူဝ်ႇရူဝ်ႇၼႃႇ (Corona) ၼႆ ယဝ်ႉ။

မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇ လဝ်ႈလၢတ်ႈဝႃႈ ယွၼ်ႉတွင်ႉယႂ်ႇႁႅင်း တေၵိူတ်ႇလုၵ်ႈၼၼ်ႉသေ ၽွင်းယၢမ်းတဵင်ႈၶိုၼ်းၼၼ်ႉ ၵေႃႉပဵၼ်ၽူဝ် လႆႈဢဝ်လူတ်ႉၶိူင်ႈ တၢင်ႇၵႂႃႇတီႈႁူင်းယႃ Dr. B.R. Ambedkar Memorial Hospital   ၵူၺ်းၵႃႈ ၸွမ်းတႃႈၸွမ်းတၢင်း ထူပ်းၺႃးၸဝ်ႈၼႃႈတီႈ လႄႈ လၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းတင်းၼမ် တႃႇတေထိုင်တီႈ ႁူင်းယႃၼၼ်ႉ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈၼႆယဝ်ႉ။ တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း