ယိင်းသၢဝ် ဢႃႇယုႇ 15 ပီႊ ၸပ်းတၢင်းပဵၼ်ၼႃႈတႃထဝ်ႈၵႄႇ

ယိင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇ ဢႃႇယု 15 ပီႊ ဢၼ်ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼႃႈထဝ်ႈၵႄႇၼၼ်ႉ လႆႈႁပ်ႉတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တႃႇယူတ်းယႃတၢင်းပဵၼ် တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ်သေ ၶဝ်ႈၽႃႇတတ်းမႄး ႁၢင်ႈၶိူင်ႈၼႃႈတႃ ပဵၼ်ယိင်းသၢဝ် ဢွၼ်ႇၶိုၼ်း။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 21 January 2020 သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ (Khaosod) ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ လွင်ႈၶိုပ်ႈၼႃႈ ယိင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇ ၸိုဝ်ႈၼၢင်းသႅဝ်ႇၾၢင်း (Xiao Feng) ဢႃႇယု 15 ပီႊ ဢၼ်လႆႈတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် မီးၾၢင်ႁၢင်ႈ ၼႃႈတႃထဝ်ႈၵႄႇ မိူၼ်ၵူၼ်းဢႃႇယု 70 ၸဵမ်မိူဝ်ႈၵေႃႉလဵၵ်ႉ တေႃႇပေႃးပဵၼ်သၢဝ်ၼၼ်ႉသေ လႆႈထုၵ်ႇတင်း ဢူၺ်းၵေႃႉဢူၺ်းသႄႈ ၼႂ်းႁူင်းႁဵၼ်း ၶႃႉၸိုဝ်ႈတူၵ်ႇသဵင် လွင်ႈၼၢင်းသႅဝ်ႇၾၢင်း (Xiao Feng) ၸပ်းတၢင်းပဵၼ် ၼႃႈတႃ ထဝ်ႈၵႄႇလႄႈ ထိုင်တီႈပေႃးလႆႈဢွၵ်ႇႁူင်းႁဵၼ်း မိူဝ်ႈပီႊပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼၢင်းသႅဝ်ႇၾၢင်း (Xiao Feng) ၵိူတ်ႇတီႈၼႂ်းမူႇဝၢၼ်ႈတီႈၼိုင်ႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၸိၼ်းၸူဝ်ႉ (Jinzhou) ပွတ်းတွၼ်ႈဝၼ်းဢွၵ်ႇ ၸိုင်ႈမိူင်းၶႄႇသေ ၼႂ်းၼႃႈႁိူၼ်း ႁဵတ်းၵိၼ်ၵၢၼ် ႁႆႈသူၼ်ၵူၺ်း။ ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈသမ်ႉ မၼ်းၼၢင်းလႆႈထုၵ်ႇတၢင်း ဢူၺ်းၵေႃႉၵူၼ်းႁိမ်းႁွမ်း သႄႉၼႄး လူမဝ်ၼိူဝ်မၼ်းၼၢင်းၼႃႇလႄႈ ၼၢင်းသႅဝ်ႇၾၢင်း (Xiao Feng) ဝူၼ်ႉႁႃလွၵ်းလၢႆး တႃႇတေယူတ်းယႃ တၢင်းပဵၼ်ၼႃႈတႃထဝ်ႈၵႄႇသေ ၸင်ႇလႆႈတႅမ်ႈလိၵ်ႈ တၢင်ႇယွၼ်း တၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈၽူႈမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၸိၼ်းၸူဝ်ႉ (Jinzhou) ၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ ၽူႈမၢၵ်ႈမီး ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် တၢင်းလၢႆၶဝ် ႁူႉလွင်ႈၼႆႉယဝ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ် ၶဝ်ႈၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တီႈၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉလွင်ႈတၢင်းဝႆႉ တႃႇတေၸွႆႈထႅမ် ယူတ်းယႃပၼ် ၼၢင်းသႅဝ်ႇၾၢင်း (Xiao Feng) ၼႆႉသေ ယင်းမီးၵူၼ်းဢမ်ႇယွမ်းထႅင်ႈ မွၵ်ႈ 1,000 ၵေႃႉ ပၢႆ မႃးလႅၼ်ႈဢွၵ်ႇႁႅင်း ၸွမ်းသဵၼ်ႈတႃႈ သၢႆတၢင်းသေ ႁပ်ႉတုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်း တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ် ပိူဝ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ် ၼၢင်းသႅဝ်ႇၾၢင်း (Xiao Feng) ယူတ်းယႃတူဝ်ၼႆလႄႈ ယိင်းသၢဝ်ဢွၼ်ႇ လႆႈၶဝ်ႈ ယူတ်းယႃတူဝ်ၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 29 December 2019 တီႈႁူင်းယႃၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးသေ မေႃယႃလူင်ၶဝ် ယူတ်းယႃၽႃႇတတ်းယဝ်ႉတူဝ်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉ တၢင်းပဵၼ်ၼႃႈတႃ ထဝ်ႈၵႄႇ ၼၢင်းသႅဝ်ႇၾၢင်း (Xiao Feng) ၵေႃႈ လႆႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းသေ မိူၼ်ၵူၼ်းလၢႆႈၽဝၸၢတ်ႈပၢၼ်မႂ်ႇ ၼႃႈတႃၶိုၼ်းပဵၼ် ယိင်းသၢဝ်ႁၢင်ႈလီ ဢႃႇယု 15 ပီႊ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၵႃႈယူတ်းယႃၼႃႈတႃမၼ်းၼၢင်း ပွၵ်ႈၵမ်းၼႆႉ တေသဵင်ႈမွၵ်ႈ (500,000) ယွၼ်ႇ ငိုၼ်းၶႄႇ တူၵ်းမႅၼ်ႈငိုၼ်းမၢၼ်ႈ 1,000 သႅၼ်ပၢႆ ၼႆလႄႈ ယူႇတီႈတၢင်းႁူင်းယႃ တႅပ်းတတ်းသိၼ်ၸႂ် ဢမ်ႇဢဝ် ၵႃႈယူတ်းယႃတူဝ် သင်သေဢိတ်း၊ ငိုၼ်းတီႈဢၼ်ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် တေႇတၼႃႇလီၶဝ် ၸွႆႈထႅမ်မႃးတင်းမူတ်း ၼၼ်ႉၵေႃႈ ႁႂ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်း တိုၼ်းလၢင်း ၸႂ်ႉၸၢႆႇၼႂ်းၵၢၼ်ႁဵၼ်းလိၵ်ႈမၼ်းၼၢင်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၶေႃႈမုၼ်း – Khaosod
တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း