ယုၵ်းယၢၵ်းပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ ပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်ယႃႉလူႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ယုၵ်းယၢၵ်းပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ ပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်ယႃႉလူႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ

ၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပဵၼ်ပၢၼ်ဢၼ်ၶိုတ်းၵၢပ်ႈလႄႈ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉၶူဝ်းသွႆ ၸွမ်းႁိူၼ်းၸွမ်းယေး၊ ၸွမ်းလၢၼ်ႉၸွမ်းသႅင်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ တေဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ဢဝ်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ သေႁဵတ်းဝႆႉ ယွၼ်ႉမၼ်းပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းငၢႆႈ ၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈၵမ်းလဵဝ် ဢမ်ႇလူဝ်ႇသုၵ်ႉသၵ်ႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၼမ်ၶိုၼ်ႈမႃးလႄႈ   ႁူင်းၵၢၼ်ႁဵတ်းဢွၵ်ႇပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ ၸင်ႇလႆႈႁဵတ်းဢွၵ်ႇ ၼမ်တိူဝ်းမႃး ယွၼ်ႉပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇၼႆႉ တီႈၸႂ်ႉမၼ်းၼမ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဢဝ်သႂ်ႇၶူဝ်းၶွင်၊ ၸွၵ်းၶဝ်ႈၽၵ်းတၢင်းၵိၼ်၊ ၶိူင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၸႃႉၵႂႃႇသေ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၶႂ်ႈဝႃႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ဢွၼ်ၵၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇလိူင်ႇၽႄႈတေႉတေႉ။

ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ် ပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ် ဢမ်ႇၸၢင်ႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းယၢဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈ  မၢင်မဵဝ်းၸႂ်ႉလႆႈလၢႆလၢႆပွၵ်ႈသေတႃႉ ယွၼ်ႉၵႃႈၶၼ်ထုၵ်ႇ ႁႃသိုဝ်ႉငၢႆႈလႄႈ ဢမ်ႇသူႈဢဝ်ၸႂ်ႉၶိုၼ်းထႅင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ထူင်ၸေႈ ၸႂ်ႉပွၵ်ႈလဵဝ်ယဝ်ႉ တေသွၼ်ႇပဵၼ်ယုၵ်းယၢၵ်းသေပႅတ်ႈ။

ယုၵ်းယၢၵ်းဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်းပႅတ်ႈၼၼ်ႉ  ၵမ်ႈၼမ်ပဵၼ်ယုၵ်းယၢၵ်းပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ တဝ်ႈၼမ်ႉ၊ လွတ်ႇၼမ်ႉ၊ ပုင်းၼမ်ႉ လႄႈ ထူင်ၸေႈ ၸိူဝ်းၼႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်ပၼ်ႁႃ ယုၵ်းယၢၵ်း ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇၼမ်လူၼ်ႉလိူဝ် ၼိူဝ်လုမ်ႈၾႃႉႁဝ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။ သမ်ႉၶိုၼ်း ဢွၼ်ၵၼ်ၽဝ်ယုၵ်းယၢၵ်း ဢမ်ႇၼၼ် ၽင်လိၼ် လႄႈ ထိုမ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉ ၼင်ႇႁိုဝ်ယုၵ်းယၢၵ်းတေႁၢႆတေမူတ်း ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းဢမ်ႇႁၢႆဢမ်ႇမူတ်းသေဢမ်ႇၵႃး ယင်းၵႂႃႇယႃႉလူႉသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉ ယႃႉလူႉသၽႃႇဝသေၵွၼ်ႇ။

 ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈဢၼ်လႆႈမႃးတီႈ ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ။

ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇၼႆႉ လိူဝ်သေပၼ်ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈထိုင်ၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းယဝ်ႉ ယင်းႁဵတ်းႁႂ်ႈလုမ်ႈၾႃႉႁဝ်း လိူတ်ႇမႆႈမႃးထႅင်ႈလႄႈ ပၼ်လွင်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉၼိူဝ်သတ်း ဢိၵ်ႇတင်းမဵဝ်းမီးသၢႆၸႂ်တင်းမူတ်းသေ ၼႂ်းသိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉႁဝ်းၵေႃႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးၵွင်ႉမႃးယူႇယဝ်ႉ။

လွင်ႈၽဝ်ယုၵ်းယၢၵ်းၼႆႉ ဢမ်ႇၸွႆႈႁႂ်ႈမၼ်းလီၶိုၼ်ႈမႃးသေၵဝ်ႇ ဢိၵ်ႇတင်း  သင်ဝႃႈ ၽဝ်ယုၵ်းယၢၵ်းပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇၼႆ ဢၢႆၵႂၼ်းၵွင်ႉတေၶဝ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်းလူမ်းသေ မိူဝ်ႈသုတ်ႇလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်ၶဝ်ႈၼၼ်ႉ ၵွင်ႉပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇၼႂ်းလူမ်းၵေႃႈ တေၶဝ်ႈၵႂႃႇၶေႃႇဝႆႉ ၼႂ်းတူဝ်ႁဝ်း ယူႇယဝ်ႉ။ ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ Polyvinylchloride(PVC) ဢၼ်ပဵၼ် တေႃႈၼမ်ႉလွတ်ႇၼမ်ႉ၊ ဢၼ်ႁေႃႇသၢႆၾႆး၊ ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇဢၼ်ႁေႃႇတၢင်းၵိၼ် ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ဝႃႈသၢၼ်ၵွင်ႉမၼ်း ၶဝ်ႈမီးယူႇၼႂ်းတူဝ်ၶိင်းႁဝ်းၵႂႃႇၼႆ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈပဵၼ်မႃးၵႅၼ်ႇသႃႇလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉလွင်ႈႁဵတ်းၵၢၼ် ႁေႃႇမူင်း(hormone)ၼႂ်းတူဝ်၊  တုမ်ႉတိူဝ်ႉထိုင်ပႃးလုၵ်ႈဢွၼ်ႇၼႂ်းတွင်ႉသေ ယင်းၸၢင်ႈပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်ႁူဝ်ၸႂ်၊ တၢင်းပဵၼ်ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ လွတ်ႇလူမ်းထူၺ်ႈၸႂ်၊ ပဵၼ်တၢင်းပဵၼ်မွင်ၶေႃႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉႁၢႆႉႁႅင်းထိုင် သဵၼ်ႈဢႃႇယုဢွၵ်းဢေႃ၊ တပ်း၊ တႂ် လႄႈ ၵၢၼ်သိုပ်ႇၸိူဝ်ႉၾၼ်း(မီးလုၵ်ႈယၢပ်ႇ) တႄႇၵႂႃႇၸိူဝ်းၼႆႉယူႇယဝ်ႉ။

ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ ဢၼ်ယူႇဝႆႉၼိူဝ်လိၼ်ၼၼ်ႉ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈမၼ်းယူႇႁိုင်မႃးၸိုင် မိူဝ်ႈလႆႈႁပ်ႉသၢႆလႅင်းလႅတ်ႇမႃးၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းၽင်ႉယဵၼ်းပဵၼ်ၽွင်ၵႂႃႇ၊ ၽွင်ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တေပဵၼ်သၢၼ်ၶေးမီးဢၼ်မီးၵွင်ႉသေ ၸိုမ်းၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းလိၼ်၊ ၼႂ်းၼမ်ႉ။

ၵမ်ႈၽွင်ႈတေဢဝ်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ ပႅတ်ႈတူၵ်းၼမ်ႉၼၼ်ႉ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈၼမ်ႉဝူၺ်ႇႁင်ႈလႄႈ တုမ်ႉတိူဝ်ႉပႃး တူဝ်သတ်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇၼႂ်းၼမ်ႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉ ၽူႈၶူၼ်ႉၶႂႃႉၶဝ် ၶူၼ်ႉၶႂႃႉႁၼ်ဝႃႈ တူဝ်သတ်းၸိူဝ်းယူႇၼႂ်းၼမ်ႉထၢင်ႇဝႃႈ ယုၵ်းယၢၵ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပဵၼ်တၢင်းၵိၼ်လႄႈ ဢဝ်ၵိၼ်သေ တၢႆယွၼ်ႉမၼ်းၵေႃႈမီးတင်းၼမ်ဝႃႈၼႆယဝ်ႉ။

တႃႇလူတ်းယွမ်း ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ။

ႁႂ်ႈပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ ႁၢႆၵႂႃႇၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းႁိမ်းႁွမ်းႁဝ်းလႄႈ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉႁဝ်း ၵမ်းလဵဝ်ၼၼ်ႉ တေဢမ်ႇပဵၼ်လႆႈ။ မိူၼ်ၼင်ႇ ႁဝ်းသိုဝ်ႉတၢင်းၵိၼ်တၢင်းယႅမ်ႉ ၼႂ်းလၢၼ်ႉၼႂ်းၵၢတ်ႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉ တိုၼ်းတေမီး ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇႁေႃႇမႃးပၼ်ယူႇတႃႇသေႇယဝ်ႉ။ ၵွပ်ႈၼၼ် တႃႇတေလူတ်းယွမ်းလႆႈ ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇၼၼ်ႉ ၵေႃႉလဵဝ်ႁဵတ်း၊ ၸုမ်းလဵဝ်ႁဵတ်းဢမ်ႇလႆႈ မၼ်းယူႇတီႈ ၵူၼ်းႁဝ်းၵူႈၵေႃႉ ႁူမ်ႈမိုဝ်းၵၼ်ႁဵတ်းသၢင်ႈၵႂႃႇၼၼ်ႉၵူၺ်း။ လၢႆးလူတ်းယွမ်းပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇၼႆႉ…..

  1. လူတ်းယွမ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ။

တီႈလႂ်ဢၼ်ဢမ်ႇၸမ်ပဵၼ်၊ ဢမ်ႇၸႂ်ႉၵေႃႈဢမ်ႇပဵၼ်သင်ၼႆၸိုင် လူဝ်ႇလူတ်းယွမ်းၵၢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ လႄႈ  ဢၼ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းပွၵ်ႈၼိုင်ႈယဝ်ႉ မၼ်းယင်းၸႂ်ႉတိုဝ်းလႆႈထႅင်ႈယူႇၵေႃႈ သိုပ်ႇဢဝ်ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵႂႃႇထႅင်ႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေ ဢမ်ႇလႆႈပႅတ်ႈလၢႆလၢႆၼၼ်ႉ မဵဝ်းဢၼ်ၸၢင်ႈဢဝ်မႄးလႅၵ်ႈလၢႆႈႁဵတ်းပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင် တၢင်ႇပိူင်သေၸႂ်ႉလႆႈၵေႃႈ ႁႂ်ႈဢဝ်လႅၵ်ႈလၢႆႈႁဵတ်းၵႂႃႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ဢဝ်တဝ်ႈၼမ်ႉ ၵႅတ်းႁဵတ်းပဵၼ်တီႈၽုၵ်ႇမွၵ်ႇၽုၵ်ႇၽၵ်း ၸိူဝ်းၼႆႉ။

  1. ၸႂ်ႉတၢင်ႇမဵဝ်းတႅၼ်းတၢင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ။

မိူဝ်ႈႁဝ်းလူဝ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉ သင်ႁဝ်းတေၸႂ်ႉပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ထူင်ၸေႈပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇႁေႃႇၼႆ ႁဝ်းၵေႃႈၸႂ်ႉ ၸေႈ၊ တိူၵ်ႈၸေႈ၊ တွင်၊ ထူင်ၽႅၼ်ႇ (ထူင်ဢၼ်ဢဝ်ၽႅၼ်ႇသေယဵပ်ႉႁဵတ်းဝႆႉ) ဢၼ်သၵ်ႉလွႆးလႆႈ ၊ ဢၼ်မေႃၼဝ်ႈ ဢၼ်တေဢမ်ႇၸၢင်ႈပဵၼ်ၽေးၸိူဝ်းၼႆႉယဝ်ႉ။

ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ပဵၼ်မဵဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းႁဝ်း ၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ယူႇၵူႈဝၼ်း ၼႆသေတႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈဝႃႈ တေပဵၼ်ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ႁဝ်းဢမ်ႇၸႂ်ႉဢမ်ႇပဵၼ်။ မိူဝ်ႈပၢၼ်ၵူႈပွၵ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႉတိုဝ်းပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇၵေႃႈ ပိူၼ်ႈယင်းယူႇမႃးလႆႈယူႇ ၵႂႃႇၵၢတ်ႇ ၵႂႃႇပွႆး ၵႂႃႇၵျွင်းၵႂႃႇဝတ်ႉ ပိူၼ်ႈပႃးသွင်းၵႂႃႇသႂ်ႇမႃးၵူၺ်း။ ႁေႃႇၶဝ်ႈႁေႃႇၽၵ်း ႁေႃႇတၢင်းၵိၼ်ၵေႃႈ မီးမူၵ်ႇမီးတွင်ႁေႃႇပၼ်ၵၼ်။ သၽႃႇဝ ၼႂ်းမိူင်းႁဝ်း ပဵၼ်တီႈဢၼ်ႁႃၶူဝ်းၶွင်မႃးၸႂ်ႉတႅၼ်းတၢင် ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇငၢႆႈတႄႉတႄႉၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

ပေႃးမႃးတူၺ်းၶိုၼ်းၵၢပ်ႈပၢၼ်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၼႆႉသမ်ႉ ဢဝ်တၢင်းၸူးငၢႆႈလႄႈ ၸႂ်ႉငၢႆႈၼႆသေ ႁႃသိုဝ်ႉထူင်ပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇမႃးၸႂ်ႉတိုဝ်း ၵူၺ်းၵႃႈ ဢၼ်ႁဝ်းၸႂ်ႉတိုဝ်းၸိူင်ႉၼႆ ၼိုင်ႈဝၼ်းသွင်ဝၼ်း ဢမ်ႇၼမ်သင်သေတႃႉ  ပေႃးၵူၼ်းၼမ်ဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ႉတိုဝ်းၶၢဝ်းႁိုင်မႃးၸိုင် ယုၵ်းယၢၵ်းပလၢတ်ႉသတိၵ်ႇၼႆႉ တေၼမ်တိူဝ်းမႃးတိၵ်းတိၵ်းၼၼ်ႉယဝ်ႉ။

သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ မၼ်းတိူဝ်းၼမ်ပူၼ်ႉတီႈၼႆ တႃႇတေၽဵဝ်ႈပႅတ်ႈ၊ တႃႇႁဵတ်းႁႂ်ႈမၼ်းႁၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ဢမ်ႇငၢႆႈငၢႆႈ  တူၺ်းတီႈႁိမ်းႁွမ်း တီႈၸမ်ၸမ်ႁဝ်းတူၺ်းၵွၼ်ႇ မိူၼ်ၼင်ႇ ပေႃးပဵၼ်ပွႆးပဵၼ်လၢမ်းၼႆ ထူင်ၸေႈယုၵ်းယၢၵ်း မၢၵ်ႇမိူဝ်ၽူင်ႉပိဝ်ၵႂႃႇၸွမ်းၵၢင်ပၢင်ႇၸွမ်းတၢင်း။  ပေႃးၸုတ်ႇၽဝ်သမ်ႉ မဵၼ်၊ ပေႃးဢမ်ႇၸုတ်ႇဢမ်ႇၽဝ် ၵွင်ယုၵ်းယၢၵ်းသမ်ႉၵွင်ယႂ်ႇမႃးတိၵ်းတိၵ်း ပိုၼ်ႉတီႈပႅတ်ႈယုၵ်းယၢၵ်းၵေႃႈ တေလႆႈၶႂၢၵ်ႈမႃးထႅင်ႈသေ သင်ပွႆႇဝႆႉႁိုင်ၼႆ တေတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉႁဝ်းမႃးယူႇယဝ်ႉ။

ၼင်ႇႁိုဝ် ၼႂ်းတူင်ႇဝူင်းႁဝ်းပေႃးတေမူတ်းသႂ် သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉႁဝ်းပေႃးတေၶႅမ်ႉ၊ မီးလူမ်းသၽႃႇဝ မူတ်းသႂ်ပၼ်သုတ်ႇၼၼ်ႉ ႁဝ်းၶႃႈၵူႈၵေႃႉ မီးသုၼ်ႇလုမ်းလႃး တူၺ်းထိုင် မၼ်းၵႂႃႇယဝ်ႉ။ သင်ၸိူဝ်ႉဝႃႈ သိင်ႇဝႅတ်ႉလွမ်ႉႁဝ်းဢမ်ႇလီၼႆ မဵဝ်းမီးၸႂ်ၸိူဝ်းဢၼ် ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉၵေႃႈ တေလႆႈႁပ်ႉၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈႁၢႆႉႁႅင်း ယွၼ်ႉမၼ်းယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ပိၼ်ႇတႅမ်ႈ − ၸၢမ်သႅင်

ဢၢင်ႈဢိင်တီႈ − www.bioformthailand.com

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း