ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းႁႅၼ်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ယွၼ်ႉၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် Coronavirus 2019 ဢမ်ႇၼၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉမီးၽႄႈလၢမ်းယူႇလႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၵမ်ႈၽွင်ႈဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လူင်းပိုၼ်ႉၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 28 May 2020  လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 7 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၵိင်ႇၽႄ ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဢၼ်မီးသင်ႇၶၸဝ်ႈဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်း ၸိူဝ်းဢမ်ႇလႆႈႁဵတ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ယွၼ်ႉၽွၼ်းယွၼ်ႈ ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းလၢႆလၢႆဢိူင်ႇ ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ဝႃႈၼႆ။

ၶူဝ်းၶွင်ဢၼ်ယူႇတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇသေ လႆႈၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉတႄႉ ၵမ်ႈၼမ်တေပဵၼ် ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၶႆႇၵႆႇ၊ ၼမ်ႉပႃ၊ ၼူမ်းဢႅပ်ႇ လႄႈ ငိုၼ်းတွင်း ၸိူဝ်းၼႆႉသေ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇ ဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလုမ်းလႃး လႄႈ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ယူႇတီႈ သင်ႇၶၸဝ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ ၸဝ်ႈသြႃႇလူင်ဝိလႃႇသ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉမူင်ႈပွၵ်း၊ ၸဝ်ႈသြႃႇၸေႃးတိၵ ၸဝ်ႈၵွၼ်းဝတ်ႉပဵင်းလူင် ဢိၵ်ႇပႃးသင်ႇၶၸဝ်ႈလၢႆလၢႆတူၼ် လႆႈတၢင်တူဝ် ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၼႂ်းဝၢၼ်ႈသၢမ်ပူး မူႇ (2)၊ ဝၢၼ်ႈသၼ်တူင်ႈတီ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင်၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇမၢၵ်ႇၵၢႆးယွၼ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇသႅၼ်ႁႆ လႄႈ ဢိူင်ႇပဵင်းလူင် ၸႄႈဝဵင်း ဝဵင်းႁႅင် ၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ တႃႇ 46 လင်ႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ လၢင်းၶိူဝ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တၵ်ႉၵႃႇ ပီႈၼွင်ႉတႆး ႁဝ်းလႄႈ တၢင်ႇၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဢၼ်လႆႈႁပ်ႉတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇၼႆႉ တေမီးမွၵ်ႈ 6,500 – 7,000 လင်ႁိူၼ်းယဝ်ႉ ၊ ပေႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇပဵၼ်ႁူဝ်ၵူၼ်း ၼိုင်ႈႁိူၼ်းသွင်ၵေႃႉၼႆၵေႃႈ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈယူႇ 13,000 – 14,000 ၵေႃႉ၊ ပေႃးၼပ်ႉသွၼ်ႇပဵၼ်ငိုၼ်း ၼိုင်ႈၵေႃႉ 200 ဝၢတ်ႇ တေတူၵ်းမႅၼ်ႈသၢင်ႉငိုၼ်း 2,800,000 (သွင်လၢၼ်ႉပႅတ်ႇသႅၼ်ဝၢတ်ႇငိုၼ်းထႆး) ၼႆယဝ်ႉ။

လွင်ႈဢၼ်ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ၼမ်ပေႃးတၢၼ်ႇၼႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ  သင်ဝႃႈ ဢမ်ႇမီး ၸဝ်ႈတႃႇၼႁဝ်းၶဝ် ႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်းမႃးလႄႈသင်  ၸဝ်ႈဝေႇယႃႇဝိတ်ႉၸ  ၸိူဝ်းဢၼ်မီးလူတ်ႉၵႃး မႃးၸွႆႈတေႃႉသူင်ႇပၼ်လႄႈသင် ၸဝ်ႈၶူးၶဝ်ၵူႈၸဝ်ႈၸဝ်ႈ ၸိူဝ်းဢၼ်မီးသုၼ်ႇ လႆႈၸွႆႈထႅမ်ပၼ်ပၢႆးဝူၼ်ႉ လႄႈ ဢွင်ႈတီႈ တႃႇႁၢင်ႈႁႅၼ်းၶူဝ်းၶွင်ၸိူဝ်းၼႆႉလႄႈသင် မၼ်းၵေႃႈတေဢမ်ႇပဵၼ်မႃးလႆႈ ငၢႆႈငၢႆႈၼင်ႇၵဝ်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၵွပ်ႈၼၼ်ၵၢၼ်လီၵုသူဝ်ႇတီႈၼႆႈၼႆႉ ၸဝ်ႈႁဝ်းတႄႉ ယွၼ်းသူးႁႂ်ႈၵူႈၵေႃႉႁႂ်ႈလႆႈၽဵင်ႇပဵင်းၵၼ်သေ တႄႇဢဝ် ၼႆႉၵႂႃႇမိူဝ်းၼႃႈ ႁႂ်ႈပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း မေႃၸွႆႈထႅမ်ၵၼ် မေႃႁၵ်ႉၵၼ် မေႃတူၺ်းထိုင်လွင်ႈလီၵၼ် မေႃပူၵ်းပွင် ယုၵ်ႉမုၼ်းၼမ်ႉၵတ်ႉၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ လုၵ်ႈလၢင်းၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁႂ်ႈၶိုတ်းတၼ်း ငဝ်းလၢႆးလုမ်ႈၾႃႉၼႆႉသေ ႁႂ်ႈဢွၵ်ႇပူၼ်ႉလွတ်ႈလႆႈ ၽေးၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 လႄႈ ၽေးဢၼ်ၸၢင်ႈယႃႉၸၢင်ႈၵဝ်း ၶိူဝ်းတႆးႁဝ်းတူၵ်းတႅမ်ႇ ၼၼ်ႉသေၵမ်းၼႆ မၼ်းၸဝ်ႈလၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆးႁဝ်း ၸိူဝ်းထူပ်းလွင်ႈတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇသေ ၶႂ်ႈယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် တီႈမူႇၸုမ်းယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇႁဝ်းၶႃႈ လႄႈ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈလူႇတၢၼ်း ၶဝ်ႈပဵၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼၸွမ်းၼႆ ႁႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇမႃးတီႈ မၢႆၽူင်း 065-707-9987၊ 061-847-4556 ၊099-168-5202 ၊ 094- 739-9146၊ 081-483-7912 ၼႆႉၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း