ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ

ၼင်ႇႁိုင် တေပဵၼ်ႁႅင်းၵမ်ႉၸွႆႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉၼႆသေ ယူႇတီႈယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လူင်းပိူၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်းတၵ်ႉၵႃႇသထႃး။

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီံ 12 July 2020 (ပ-လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ တၢင်တူဝ် ယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸဝ်ႈၶူး သႅင်ၸွမ်ႁိူင်း ဝတ်ႉၵျွင်းၵၢင် ႁူမ်ႈလူၺ်ႈ ၸဝ်ႈသြႃႇဝတ်ႉႁူၺ်ႈပူင်ႇၶႄႇ လႄႈ ၸဝ်ႈသုရိယ လႆႈလူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢဝ်ၶူင်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ မိူၼ်ၼင်ႇ ၶဝ်ႈသၢၼ်၊ ၼမ်ႉမၼ်း၊ ၶႆႇၵႆႇ၊ ၶဝ်ႈသွႆးႁႅင်း လႄႈ ၼမ်ႉပႃ ၸွႆႈထႅမ်ပၼ်တီႈ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇ၊ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ ၵူၼ်ပဵၼ်ၶၢဝ်းယၢဝ်း မိူၼ်ၼင်ႇၵူၼ်းပဵၼ် တၢင်းပဵၼ်တၢႆၽၢၵ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ဢၼ်လႆႈၸွႆႈထႅမ်ၵႂႃႇၼၼ်ႉ ပဵၼ်တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်မူ၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈပူင်ႇၶႄႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇပိၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈသူပ်းသွႆ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼႂ်းသွႆ ဢိူင်ႇပၢင်မူ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ တႃႇ 60 လင်ႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 08 July 2020 တၢင်တူဝ်ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ၸၢႆးၶိူဝ်းသုင် လႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉၵမ်ႈၽွင်ႈ လႆႈဢွၼ်ႁူဝ်ၵႂႃႇၸွႆႈထႅမ် ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸႄႈဝဵင်းလွႆလေႃႇ၊ ဝၢၼ်ႈမႄႈၸူဝ်ႉ ၸႄႈဝဵင်းသၼ်သၢႆး၊ ၸႄႈဝဵင်းမႄႈရိမ်း၊ ၸႄႈဝဵင်းႁၢင်တူင်း ဢၼ်မီးဝႆႉ ၼႂ်းၸႄႈတွၼ်ႈၵဵင်းမႆႇ ႁူမ်ႈတင်းသဵင်ႈ (14) လင်ႁိူၼ်း၊ ၵူၼ်းဢၼ်လႆႈႁပ်ႉ တၢင်းၸွႆႈထႅမ်ၼၼ်ႉ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၵူၼ်းတႃမွတ်ႇ၊ မႄႈၸပ်းတွင်ႉပုမ်လူင်၊ ၵူၼ်းတၢႆၽၢၵ်ႇ၊ ၵူၼ်းၶႃၵႂ်ႈ (ဢမ်ႇၼၼ်) ရေႃးၵႃႇၶႃၸၢင်ႉ လႄႈ ၼၢင်းယိင်း ၸိူဝ်းမီးလုၵ်ႈလၢင်းၼမ် ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူးမႁႃႇသႅင်ၾႃႉ လၢင်းၶိူဝ်း ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ၽွင်းယၢမ်းတေႃႈလဵဝ် ပီႈၼွင်ႉတႆးႁဝ်း ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆးၼႆႉ ၵမ်ႈၼမ်လႆႈႁဵတ်းၵၢၼ်ႁဵတ်းငၢၼ်းၵၼ် ၶိုၼ်းယဝ်ႉသေ  လွင်ႈၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ပၼ် ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်ယၢၼ်မိူင်းႁဝ်းၵေႃႈ လႆႈလူတ်းယွမ်းလူင်းသေတႃႉ ၵူၺ်းၵႃႈ ၸိူဝ်းဢၼ်ပဵၼ် ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ ဢင်ႇၵႃႇဢမ်ႇတဵမ်ထူၼ်ႈ ဢမ်ႇၼၼ် ပၢႆးယူႇလီဢမ်ႇၶႅမ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉ ဢမ်ႇလႆႈၼၼ်ႉတႄႉ ယူႇတီႈတၢင်း ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇႁဝ်းၶႃႈ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ် ၵႃႈၼင်ႇယိုၼ်ႈမိုဝ်းထိုင်လႆႈၼၼ်ႉယူႇ  ၼႆႉပဵၼ်လၵ်းၼမ်း ယိူင်းဢၢၼ်းလူင် ပုၼ်ႈတႃႇယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇႁဝ်းၶႃႈ တမ်းဝၢင်းဝႆႉ ပဵၼ်ပိူင်လူင်မၼ်းယဝ်ႉ လၢတ်ႈၼႄၼင်ႇၼႆ ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈမီးလွင်ႈၽႄႈလၢမ်း ၸိူဝ်ႉမႅင်းတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ တီႈမိူင်းထႆးၵေႃႈ လႆႈပိၵ်ႉဢိုတ်းမိူင်းလႄႈ ၵူၼ်းႁႅင်းၵၢၼ်တႆး ဢၼ်ႁဵတ်းၵၢၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းထႆး ဢမ်ႇၸၢင်ႈ ဢွၵ်ႇႁဵတ်းၵၢၼ်ႁႃၵိၼ်လဵင်ႉတွင်ႉသေ ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈၼၼ်ႉ ယူႇတီႈယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉႁႅင်းၵၢၼ်တႆးယၢၼ်မိူင်း လႄႈ ၵူၼ်းၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ လွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉမႃးတႃႇသေႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း