ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လႄႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးသေ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၵူၼ်းမိူင်း လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႄႈ ယူႇတီႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး ဝဵင်းၵဵင်းတုင် ၸွႆႈထႅမ်ငိုၼ်းတွင်း တႃႇႁႂ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းသိုဝ်ႉ ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တင်းၼမ်။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 12 October 2020 (လိူၼ်သိပ်းလွင်ႈ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယူႇတီႈယူင်ႉၵၢၼ် ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ မုၵ်ႉၸုမ်းသင်ႇၶတႆး ၼႂ်းၸိုင်ႈထႆး (သၢႆယႆးသႃမၵ်ႉၶီးၸိုင်ႈထႆး) လႆႈဢွၼ်ႁူဝ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉ တၵ်ႉၵႃႇသတ်ႉထႃး တီႈၸမ်တီႈၵႆ တုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ် ပေႃႈမႄႈပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၸိူဝ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး ၼႃႇရိင်ႇတဝမ်ႇသ (ၶေႃႇၶမ်း) ႁူဝ်ၼႃႈၸုမ်း ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ သင်ႇၶတႆး ၸိုင်ႈထႆး လၢတ်ႈဝႃႈ ငိုၼ်းဢၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼႁဝ်းၶဝ်ႈ လႆႈႁူမ်ႈႁွမ်း လူႇတၢၼ်းမႃးၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ တေမီးမိူၼ်ၼင်ႇ ၸုမ်းၵွင်တိုၼ်းၵၢင် ၸွႆႈၸိူဝ်ႉၸၢတ်ႈ 10,000 ဝၢတ်ႇ၊ ၸုမ်းႁူမ်ႈတုမ် ပီႈၼွင်ႉတႆးၵဵင်းမႆႇ 14,760 ဝၢတ်ႇ၊ ပီႈၸၢႆးၽူင်း လႄႈ ဢူၺ်းၵေႃႉတင်းသဵင်ႈ 8,200 ဝၢတ်ႇ၊ ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ်ၸွႆႈထႅမ်မႃးတီႈ သြႃႇၸၢႆးၶိူဝ်းသုင် (ၵဵင်းမႆႇ) 1,700 ဝၢတ်ႇ လႄႈ ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ပဵၼ်ငိုၼ်း ဢၼ်ၸဝ်ႈတႃႇၼ ၸွႆႈထႅမ်မႃးတီႈၼႂ်းယေးငိုၼ်း ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇၵမ်းသိုဝ်ႈ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း လႆႈငိုၼ်းထႆး 79,040 ဝၢတ်ႇ လႅၵ်ႈပဵၼ်ငိုၼ်းမၢၼ်ႈလႆႈ 3,200,000  ပျႃး (သၢမ်လၢၼ်ႉသွင်သႅၼ်ပျႃး) ၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ၸဝ်ႈၶူး မႁႃႇသႅင်ၾႃႉ (လၢင်းၶိူဝ်း) ဢၼ်ပဵၼ် ၽူႈၵိူဝ်းၵုမ် ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လၢတ်ႈဝႃႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇၼႆႉ လႆႈၶွတ်ႇၽွတ်ႈၶိုၼ်ႈမႃး မီးယိူင်းဢၢၼ်း ပုၼ်ႈတႃႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၸၢဝ်းၶိူဝ်းတႆး ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ မိူၼ်ၼင်ႇ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၶႅၵ်ႇလီပင်ၸႃႉ၊ ၵူၼ်းတုၵ်ႉၶိတ၊ ၵူၼ်းထဝ်ႈဢႃႇယုယႂ်ႇ ၸိူဝ်းဢမ်ႇမီးၵူၼ်းလုမ်းလႃး လႄႈ ၵူၼ်းပဵၼ်ႁႅင်း ဢမ်ႇၵႂႃႇတၢင်းလႂ်လႆႈ ၸွႆႈထႅမ်ပႃး ၸဵမ်ပၢႆးပၺ်ႇၺႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ လႄႈ မႄႈလုၵ်ႈဢွၼ်ႇလဵၵ်ႉ ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ လႆႈၶတ်းၸႂ်ၸွႆႈထႅမ်မႃးယူႇၵူႈလိူၼ် ၸွမ်းၼင်ႇပွင်ပဵၼ်လႆႈ လႄႈ တီႈဢၼ်ႁဝ်းၶႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈၶဝ်ႈထိုင်ပိုၼ်ႉတီႈ ၸိူဝ်းဢၼ်လူဝ်ႇတၢင်း ၸွႆႈထႅမ်သေ တေမီးထႅင်ႈတင်းၼမ်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 06-07 October 2020 ပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉၵေႃႈ ၸဝ်ႈၶူးသႅင်ၸွမ်ႁိူင်း လႄႈ ၸဝ်ႈသင်ႇၶ ထႅင်ႈလၢႆလၢႆတူၼ် တၢင်တူဝ်ၸုမ်းသေ လူင်းပိုၼ်ႉတီႈ ၸွႆႈထႅမ်ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ် ၵူၼ်းမီးတၢင်းပဵၼ်ႁႅင်း  တီႈၼႂ်းဝၢၼ်ႈသူၼ် မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈပႃႇလၢၼ်း၊ ဝၢၼ်ႈၸၢင်ႈၶမ်း ၸႄႈတွၼ်ႈမႄႈႁွင်ႈသွၼ် လႄႈ ဝၢၼ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေး လွႆၵွင်းမုင်ႈမိူင်း ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈ ၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ႁဝ်းၶႃႈ ၶႂ်ႈႁူမ်ႈႁွမ်းတႃႇၼ တီႈယူင်ႉၵၢၼ်ႁူမ်ႈမဵတ်ႉတႃႇ ဢၼ်မီးၸဝ်ႈသင်ၶႁဝ်းၶႃႈ ဢွၼ်ႁူဝ်သေ ၸွႆႈထႅမ်ပီႈၼွင်ႉတႆး ၸိူဝ်းထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ပေႃးၼႆၸိုင် ၵပ်းသိုပ်ႇလူႇတၢၼ်းမႃးလႆႈတီႈ မၢႆႈၾူၼ်းဢၼ်ပၼ်ဝႆႉ ပႃႈတႂ်ႈၼၼ်ႉလႆႈယူႇ၊ သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉတႆး ထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ ၶႂ်ႈၵပ်းသိုပ်ႇယွၼ်းတၢင်းၸွႆႈထႅမ် လႄႈ ပွင်ႇၶၢဝ်ႇပၼ် ပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်မီးၵူၼ်းပဵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႂ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၵပ်းသိုပ်ႇလႆႈတီႈ မၢႆၾူၼ်း  094-739 9146 ၊ 080 493 8023 ၊ 081 516 6585 ၼႆႉ လႆႈၵူႈၶၢဝ်းယၢမ်းမိူၼ်ၵၼ် ၼႆယဝ်ႉ။

မိူဝ်ႈၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 12 October 2020 ၼႆႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ယူႇတီႈၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆး (Tai Youth Organization) ဝဵင်းၵဵင်းတုင်  တုင်းလူႇၶၢမ်ႇငိုၼ်း တီႈၽူႈမီးၼမ်ႉၸႂ် ၽိူၵ်ႇၸိုၼ်ႈၶၢဝ်သႂ်ၶဝ် တင်းၼမ်တင်းလၢႆ ၼႂ်းဝဵင်းၵဵင်းတုင်သေ လႆႈငိုၼ်း 6,232,600 (ႁူၵ်းလၢၼ်ႉသွင်သႅၼ်သၢမ်မိုၼ်ႇသွင်ႁဵင်ႁူၵ်းပၢၵ်ႇပျႃး) သေ ယူႇတီႈ ၸုမ်းၵူၼ်းၼုမ်ႇတႆးသေ လႆႈဢဝ်ငိုၼ်း သိုဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၼုင်ႈဝႆ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း ၽူၸၢႆး/ၼၢင်းယိင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶူဝ်းၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ တႃႇၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မူတ်းၵႂႃႇသိပ်းသႅၼ်ပၢႆ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွၵ်ႈလိူဝ်ၼၼ်ႉ ငိုၼ်းဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ် ထႅင်ႈႁႃႈသိပ်းသႅၼ်ပၢႆ ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ်ႈသၢၼ်ထႅင်ႈ 30 ထူင်ၼၼ်ႉၵေႃႈ တေသိုပ်ႇတေႃႉတၢင်ႇၸွႆႈထႅမ်ပၼ် ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း လၢႆလၢႆဢွင်ႈတီႈ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 14 October 2020 သၢႆမၢႆၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး တီႈၵျွင်းပုင်ႇဝူဝ်း မီး 384 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းတွင်ႇထိၵ်ႈ မီး 643 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းၼွင်ၵႂၢင် မီး 83 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းၵွင်းလၢင်း မီး 240 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းၼႃးသွင်း မီး 150 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းၵုၼ်ႁႅၼ် မီး 446 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းႁူဝ်ၼမ်ႉ မီး 377 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းႁၢႆးၵုၺ် မီး 122 ၵေႃႉ၊ ၵျွင်းဢုမ်ႁိတ်း မီး 100 ၵေႃႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း