ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႆႈတူၵ်းလူင်း တေၶွတ်ႇၽွတ်ႈဢူၺ်းလီၵၼ်

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 January 2021 (လိူၼ်ၵမ်မူၼ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ (Yoshihide Suga) လႆႈဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်တင်း ၸွမ်ၸိုင်ႈ မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတၼ်ႇ တၢင်းၾူၼ်းၵႂႃႇ လွင်ႈတႃႇတေႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ သွင်မိူင်း တေၵႅၼ်ႇၶႅင်ၼႅၼ်ႈၼႃ ၽွင်းမိူဝ်ႈၽၢႆႇမိူင်းၶႄႇ ၶတ်းၸႂ်ၶႂၢၵ်ႈတိူဝ်းၼႃႈၵၢၼ်ပၢႆး မၢၵ်ႈမီး လႄႈ ၵၢၼ်သိုၵ်း ယူႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။ 

ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ လၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ ၼႂ်းဢမ်ႇႁိုင်သင်ၼႆႉ ၼင်ႇႁိုဝ် ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပေႃးတေၸၢင်ႈသူင်ႇတူဝ်တႅၼ်း မႃးႁူပ်ႉထူပ်းၵၼ်တင်းမၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈၸႂ်ၵၼ် သေ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇတၢင်း ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵေႃႈ လၢတ်ႈဝႃႈ ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇလွင်ႈပဵၼ်ဢူၺ်းလီ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်လွင်ႈယႂ်ႇ တႃႇလွင်ႈလွတ်ႈလႅဝ်း လႄႈ ႁႂ်ႈမီးလွင်ႈၵတ်းယဵၼ်ၼႂ်း ဢိၼ်ႇတူဝ်ႇ-ပႄႈသိၾိၵ်ႇ (Indo-Pacific) ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တင်းသွင်ၽၢႆႇၵေႃႈ ယင်းလၢတ်ႈပႃးဝႃႈ လွင်ႈသွင်မိူင်းႁူမ်ႈႁွမ်းပဵၼ်ဢူၺ်းလီၵၼ်ၼႆႉၵေႃႈ တေႁဵတ်းႁႂ်ႈမီးႁႅင်းဢီးတေႃႇ လွင်ႈၵုၼ်ဢၼ်မီးၼႂ်းၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၶႄႇပွတ်းၸၢၼ်း ဢၼ်ၶႄႇ ၵေႃႈဝႃႈပဵၼ်ႁၢင်းၶႄႇ ၵျႃႇပၢၼ်ႇၵေႃႈဝႃႈပဵၼ်ႁၢင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၽွင်းမိူဝ်ႈပၢၼ် တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ပဵၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၼၼ်ႉ လွင်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်း ဢမေႇရိၵၢၼ် တင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၼႆႉ လႆႈၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ၵႂႃႇၵမ်းၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ ယၢမ်ႈယွၼ်းႁႂ်ႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ပၼ်ၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်း ဢၼ်လႆႈသူင်ႇသိုၵ်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇၵႂႃႇပၵ်းဝႆႉတီႈသွင်မိူင်းၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉၼၼ် ဝၢႆးသေသၽႃးၼိူဝ် မၵ်းမၼ်ႈ  ဢႅၼ်ႇထူဝ်ႇၼီႇ ပလႅင်ႉၵႅၼ်ႇ (Antony Blinken) ပဵၼ်ၽၢႆႇတိတ်းတေႃႇၼွၵ်ႈမိူင်း မိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ပၢၼ်ၸွမ်ၸိုင်ႈ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ  ၼႂ်းဝၼ်းဢၢင်းၵၢၼ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉၵေႃႈ  ယူႇတီႈတူဝ် Antony Blinken သေ လႆႈတိတ်းတေႃႇၵပ်းသိုပ်ႇတင်း မိူင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း လႄႈ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ ၵႂႃႇၵမ်းလဵဝ်သေ လၢတ်ႈတီႈတင်းသွင်မိူင်းဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ဝႆႉၼမ်ႉၼၵ်းၼိူဝ် ၵၢၼ်ပဵၼ်ဢူၺ်းလီတင်းသွင်မိူင်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ယူႇတီႈတူဝ် Antony Blinken ၵေႃႈ ၽွမ်ႉတႃႇတေႁႂ်ႈသၢမ်မိူင်းသၢမ်ၽၢႆႇ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်သေ ႁူမ်ႈႁွမ်းႁဵတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်ငၼ်းၸွမ်းၵၼ်ယူႇဝႃႈၼႆသေ ၵျူဝ်း ပၢႆႇတႅၼ်ႇ ၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ တႃႇတေမႄးပူၵ်းပွင်ၶိုၼ်း ၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇမိူင်းဢူၺ်းလီၼႆႉ တေပဵၼ်ယၢင်ႈဢွၼ်တၢင်းသုတ်း ၼႂ်းတွၼ်ႈၵၢၼ်ငၢၼ်းဢၼ်လူဝ်ႇႁဵတ်းသၢင်ႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

Credit : AFP
Credit : AFP

ယွၼ်ႉၽၢႆႇၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၶိုၼ်းယွၼ်းၵႃႈသၢႆႈတႅၼ်းပၼ် ၼၢင်းယိင်းၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်း ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈထုၵ်ႇပူၼ်ႉပႅၼ်သုၼ်ႇလႆႈသုၼ်ႇပဵၼ် ၽွင်းသိုၵ်းၵမ်ႇၽႃႇပွၵ်ႈၵမ်းသွင်ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇ ၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၵေႃႈ ဢမ်ႇပေႃးၶႅမ်လႅပ်ႈလီ သေ လႆႈမီးလွင်ႈၶဵင်ႈၶႅင်တေႃႇၵၼ်မႃးယူႇ။ ဝူင်ႈပူၼ်ႉမႃးၼႆႉၵေႃႈ ယူဝ်ႇသျီႇႁိတႃႇ သူႇၵႃ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇလၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၵူဝ်းရီးယႃးၸၢၼ်းၼႆႉ ပဵၼ်မိူင်းႁိမ်းႁွမ်း ဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇတႃႇမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၶေႃႈတူၵ်းလူင်းဢၼ်မီးၼႂ်းလိၵ်ႈႁူမ်ႈမၢႆ သွင်မိူင်းၼၼ်ႉတႄႉ မၼ်းႁၢင်ႈႁၢႆႉႁႅင်းဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း − Reuters

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း