ယူးရူပ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၶႄႇလႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး ႁႄႉႁၢမ်ႈၵၢၼ်တုမ်ႉတွပ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈငဝ်းလၢႆးမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 11 April 2021 (ဝၼ်းလိူၼ်သီႇလပ်း ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်း ႁူမ်ႈတုမ်ယူးႁူပ်ႇ ၵျူဝ်းသႅပ်ႉ ပူဝ်ႇရႄႇလ် (Josep Borrell) လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ၽွင်းမိူဝ်ႈၵူႈမိူင်းမိူင်း ႁူမ်ႈၵၼ် တေတုမ်ႉတွပ်ႇတေႃႇ ငဝ်းလၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ၽၢႆႇၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး ၶတ်းၶႂၢင် ဝႆႉယူႇဝႃႈၼႆ။ သင်ဝႃႈ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၵေႃႇသၢင်ႈလႆႈၶိုၼ်း တီႇမူဝ်ၶရေႇသီႇၼႆၵေႃႈ ယူႇတီႈႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇသေ တေၸွႆႈထႅမ် ၽၢႆႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ထႅင်ႈတင်းၼမ်ယူႇၼႆ Josep Borrell လၢတ်ႈၵႂႃႇပႃးၼင်ႇၼႆ။

Josep Borrell တႅမ်ႈတၢင်ႇၼိူဝ် Blog ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇဝႃႈ “ယူႇတီႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၸၢတ်ႈၸိုင်ႈလုမ်ႈၾႃႉသေ ၶတ်းၸႂ်တေပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ် ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ လူၺ်ႈပိၵ်ႉဢိုတ်းလွင်ႈၶၢႆပၼ်ၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇၼၼ်ႉ ထုၵ်ႇ ၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး ၶတ်းၶႂၢင်ဢၼ်ဝႃႈၼၼ်ႉၵေႃႈ မၼ်းဢမ်ႇလၢၵ်ႇလၢႆးသင်ယဝ်ႉ” ဝႃႈၼႆ။

ၼင်ႇႁိုဝ်ပေႃးတေလႆႈၶေႃႈလႆႈၸႂ်ၵၼ် တင်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ တေမီးလွင်ႈၶႄႉၶဵင်ႇၵၼ်တင်းၵၢၼ်မိူင်းဢၼ်ဢိင်ႇၼိူဝ်ၼမ်ႉလိၼ်ႁိၼ်ၾႃၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၽၢႆႇႁဝ်းၶႃႈ တိုၼ်းမီးပုၼ်ႈၽွၼ်းၶတ်းၸႂ်ယူႇၼႆ Josep Borrell တႅၼ်းတၢင် မိူင်းဢၼ်ပဵၼႅ ၽူႈၶဝ်ႈၸုမ်း ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇ 27 မိူင်းသေ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

credit to photo owners
credit to photo owners

ၸွမ်းၼင်ႇသဵၼ်ႈသၢႆမၢႆၸုမ်း AAPP ၽၢႆႇၸွႆႈထႅမ်ၵူၼ်းတူၵ်းၶွၵ်ႈၵၢၼ်မိူင်း ဢွၵ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တင်ႇတႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 1 February 2021 သိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၼၼ်ႉမႃး ယွၼ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ မီးလွင်ႈၸႂ်ႉဢဵၼ်ႁႅင်းတင်းၼမ်သေ ၽျႅၵ်ႈယႃႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈလူႉတၢႆမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ ၸဵတ်းပၢၵ်ႇပၢႆ ၼႂ်းၼၼ်ႉႁူမ်ႈပႃးလုၵ်ႈဢွၼ် ၸိူဝ်းဢမ်ႇပႆႇႁူႉလွင်ႈသင် 46 ၵေႃႉ လႄႈ ဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇယွမ်း သၢမ်ႁဵင်ၵေႃႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းဢၼ်လူႉသဵင်ႈတၢႆဝႆႉၼၼ်ႉၵေႃႈ တေႁူမ်ႈပႃး ၵူၼ်းမိူင်း ဝဵင်းပႃႇၵိူဝ်ႇ ဢၼ်လူႉတၢႆၵႂႃႇ မိူဝ်ႈဝၼ်းသုၵ်းပူၼ်ႉမႃးၼၼ်ႉ ဝၼ်းလဵဝ် 82 ၵေႃႉသေ ၵဵဝ်ႇလွင်ႈၼႆႉၽၢႆႇၸုမ်း AAPP ၵေႃႈ ယင်းတႅၵ်ႈၼိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ ပဵၼ်ပၢင်ဢွင်ႈတီႈဢဝ်ၵူၼ်းတၢႆယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Josep Borrell လၢတ်ႈပႃးဝႃႈ ယၢမ်းလဵဝ်ၵူႈမိူင်းမိူင်းဢွၼ်ၵၼ်တူၵ်းၸႂ်လူင်လၢင် လႄႈ မႆႈၸႂ်သေ ပႂ်ႉတူၺ်းဝႆႉ ငဝ်းလၢႆးႁုၵ်းႁၢႆႉ ဢၼ်ပဵၼ်ယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

ၶႄႇ လႄႈ ရၢတ်ႉသျႃး ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်းတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈသေ ပဵၼ်မိူင်းဢၼ်ၶၢႆၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၼမ်လိူဝ်ပိူၼ်ႈယူႇ ၼင်ႇႁိုဝ် ဢွင်ႇသၢၼ်းသုၵျီႇ လႄႈ ၽူႈဢၼ်ထုၵ်ႇတီႉၺွပ်းဝႆႉၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ပေႃးတေ ထုၵ်ႇပွႆႇတူဝ်ၶိုၼ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ၽၢႆႇႁူမ်ႇလူမ်ႈယူးရူပ်ႇ လႆႈတုၵ်းယွၼ်း လႄႈ ဢုပ်ႇဢူဝ်းၵၼ်မႃးယူႇ တႃႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢၼ်ဢွဝ်ႁူဝ် ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈ ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၢင်ႈႁႅၼ်းဝႆႉထႅင်ႈယူႇဝႃႈၼႆ။

Josep Borrell လၢတ်ႈဝႃႈ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ႁူမ်ႈတုမ်ယူးရူပ်ႇၼႆႉ ဢမ်ႇလႆႈမီးၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်း ႁဵတ်းၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ၼမ်သေတႃႉၵေႃႈ သင်ဝႃႈ တီႇမူဝ်ႇၶရေႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပဵၼ်ၼမ်ႉပဵၼ်တူဝ်မႃးၶိုၼ်းၼႆ တေတိူဝ်းၽိူမ်ႉ ႁဵတ်းၵၢၼ်ၵပ်းသိုပ်ႇၵႃႉၶၢႆ လႄႈ လူင်းတိုၼ်းလၢင်း ယူႇဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈပီႊ 2019 ၼၼ်ႉ ပေႃးမႃးတႅၵ်ႈၼိူင်းတူၺ်း ၵၢၼ်လူင်းတိုၼ်းလၢင်း ၶႄႇ လႄႈ ယူးရူပ်ႇ ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉၼႆၸိုင်ႈ ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီးမိူင်းၶႄႇၼႆႉ တေမီးယူႇ မွၵ်ႈ 19 ပီႇလီႇယၼ်ႇ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇသေ ၽၢႆႇယူးရူပ်ႇၵူၺ်းမီးယူႇမွၵ်ႈ 700 လၢၼ်ႉ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇတေႃႇလႃႇ ဝႃႈၼႆ။

ၵဵဝ်ႇလွင်ႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇဢွၼ်ႁူဝ်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းသေ ၶတ်းၸႂ်ပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်း ပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး ၽူႈဢွၼ်ႁူဝ်တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ႁူမ်ႈပႃးၶွမ်ႇပၼီႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ 2 ဢၼ် လူၺ်ႈၽွမ်ႉသဵင်ပဵင်းပၢၵ်ႇၵၼ်သေတႃႉၵေႃႈ ၽူႈထတ်းသၢင်ႈၵၢၼ်မိူင်းလၢတ်ႈဝႃႈ မိူင်းဢူၺ်းလီမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်မီးယူႇၼႂ်းဢေးသျႃးၼႆႉ ယင်းတိုၵ်ႉဢမ်ႇပႆႇၽွမ်ႉတႃႇတေၵိုတ်းယင်ႉပိၵ်ႉဢိုတ်းပၢႆးမၢၵ်ႈမီး မိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆႉလႄႈ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ တေဢမ်ႇပေႃးႁၼ်ၽွၼ်းလီ တႃႇပၢႆးမၢၵ်ႈမီးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ တေယူပ်ႈယွမ်း ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း