ယူႇၶရဵၼ်းပိုတ်ႇလၢတ်ႈၼႄ ရၢတ်ႉသျႃးၶဝ်ႈတိုၵ်းတႃႈႁိူဝ်းၶွင်ယူႇၶရဵၼ်း  ဝၢႆးသေႁဵတ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၼ်ယဝ်ႉ

 

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 23 July 2022 (လိူၼ်ပႅတ်ႇလွင်ႈ11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2116 ၼီႈ) ယူႇၶရဵၼ်းပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးရၢတ်ႉသျႃးၼၼ်ႉ ပိုတ်းယိုဝ်းၶဝ်ႈမႃးတီႈတႃႈႁိူဝ်း Odessa ဢၼ်ပဵၼ် တႃႈႁိူဝ်းဢၼ်လွင်ႈယႂ်ႇၼႂ်းပၢင်ႇလၢႆႇလမ်ၼၼ်ႉ ဝၢႆးသေရၢတ်ႉသျႃးလႄႈယူႇၶရဵၼ်း ႁဵတ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၵၢၼ်သူင်ႇဢွၵ်ႇမၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉၶွင်ယူႇၶရဵၼ်း ဢၼ်ထုၵ်ႇပိၵ်ႉဢိုတ်းဝႆႉ ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႆႉလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈတုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇ ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉမႃး ယူႇယဝ်ႉ။

တူဝ်တႅၼ်းၼႂ်းပွတ်းတွၼ်ႈ Odessa ၼၼ်ႉလၢတ်ႈဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃးလႆႈတိုၵ်းတႃႈႁိူဝ်းလူၺ်ႈမၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆး 2 လုၵ်ႈ ၶူင်ႉသၢင်ႈၶွင်တႃႈႁိူဝ်းၼၼ်ႉ လႆႈလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ 2 တီႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈၽၢႆႇၼွၵ်ႈမိူင်းယူႇၶရဵၼ်းၵေႃႈလၢတ်ႈဝႃႈ မၢၵ်ႇမိတ်ႉသႆးရၢတ်ႉသျႃး ဢၼ်တိုၵ်းတေႃးတႃႈႁိူဝ်းၼၼ်ႉ  မိူၼ်ဝႃႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈ ဝလႃႇတီမီရ် ပူႇတိၼ်ႇ ထူမ်ႇၼမ်ႉလၢႆးသႂ်ႇၼႃႈ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈတူႇရၵီႇ ဢၼ်ၶတ်းၸႂ်ႁဵတ်းၶေႃႈတူၵ်းလူင်း ၼႆႉမႃးၼၼ်ႉယဝ်ႉ သင်ဝႃႈၶေႃႈတူၵ်းလူင်းၼႆႉ ဢမ်ႇပဵၼ်မႃးၼႆ ရၢတ်ႉသျႃးတေလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ဢၼ်ႁဵတ်းႁႂ်ႈငဝ်းလၢႆးလွင်ႈၵိၼ်ယႅမ်ႉ ၼႂ်းလုမ်ႈၾႃႉႁၢႆႉႁႅင်းမႃး ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း