ယူႇၶရဵၼ်းၸၢင်ႈထူပ်းလွင်ႈယၢပ်ႇၽိုတ်ႇမႃးထႅင်ႈ သင်ယူးရူပ်ႇသူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းပၼ်

ၽူႈတၢင်လၢတ်ႈတီႈႁိူၼ်းႁေႃၸွမ်ၸိုင်ႈရၢတ်ႉသျႃး ပိုတ်ႇလၢတ်ႈဝႃႈ ၵူၼ်းမိူင်းယူႇၶရဵၼ်း တေလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈတုၵ်ႉယၢၵ်ႈၶၢၼ်ၸႂ်မႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇ သင်မိူင်းဝၼ်းတူၵ်း သူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်းပၼ်တပ်ႉသိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းၼႆႉၵေႃႈ မီးလွင်ႈထၢမ်ထိုင်ဢၼ်ဝႃႈ ၵျႃႇမၼီႇၼၼ်ႉ ၸွင်ႇတေသူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း Leopard 2 ပၼ်တီႈတပ်ႉသိုၵ်းယူႇၶရဵၼ်းႁိုဝ်၊ လွင်ႈၼႆႉၼၼ်ႉ ယင်းဢမ်ႇပႆႇလႆႈႁပ်ႉလွင်ႈၵႄႈၶႆ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ၼႂ်းယူးရူပ်ႇၶဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ လႆႈမီးလွင်ႈထဵင်ၵၼ်ထိုင်လွင်ႈၼႆႉမႃးယူႇ ၼႄႁႂ်ႈႁၼ် လွင်ႈတိုၼ်ႇၵူဝ် ၶွင်ၼႂ်းၸုမ်း NATO ၶဝ်မႃးယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

သိုပ်ႇလၢတ်ႈပၼ်ၾၢင်ႉထႅင်ႈဝႃႈ ၵူႈၸိုင်ႈမိူင်းၼၼ်ႉ မီးသုၼ်ႇၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်း ၵၢၼ်သူင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းလႄႈ တေလႆႈႁပ်ႉဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၽွၼ်းတုမ်ႉယွၼ်ႈဢၼ်တေၸွမ်းမႃးၽၢႆႇလင်။ လူၺ်ႈသူင်ႇၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇ ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ၼႆယဝ်ႉ။ လွင်ႈၼႆႉၵေႃႈ မီးမႃးဝၢႆးသေ ဢမေႇရိၵၢၼ်ႇလႄႈ မိူင်းဢူၺ်းလီၶဝ် ၸတ်းႁဵတ်းပၢင်ၵုမ်ၵၼ်တီႈ ၵျႃႇမၼီႇ လူၺ်ႈႁူၺ်းသူၼ်းႁႂ်ႈ ၵျႃႇမၼီႇသူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း Leopard 2 ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉဢမ်ႇလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၽူႈထတ်းသၢင်ၸွမ်းငဝ်းလၢႆးၶဝ်တႄႉဝႃႈ ၸွမ်းၼင်ႇၵျႃႇမၼီႇ ဢမ်ႇသူင်ႇၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း Leopard 2 ပၼ်ယူႇၶရဵၼ်းၼၼ်ႉ ယွၼ်ႉဢမ်ႇၶႂ်ႈၶဝ်ႈႁူမ်ႈၸွမ်းၼႂ်းပၢင်တိုၵ်းလႄႈ ၵူဝ်ဝႃႈ ရၢတ်ႉသျႃးတေလၵ်ႉဢဝ် Technology ၶွင်ၵႃးၵၢပ်ႇလဵၵ်း Leopard 2 ဢၼ်မိူင်းၵျႃႇမၼီႇၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇ ၼၼ်ႉၼႆယူႇ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း