ယေးငိုၼ်းၵၢင် မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈ ၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ယၢမ်းလဵဝ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁွင်ႉဢဝ် ၵူၼ်းမိူင်းၵႂႃႇၽၢၵ်ႇငိုၼ်းၼႂ်းယေးငိုၼ်း

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 27 April 2021 (လိူၼ်ႁႃႈလွင်ႈ 1 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ၼႆႉ တႃႇႁႂ်ႈငိုၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းမိုဝ်း ၵူၼ်းမိူင်း ပေႃးတေလွတ်ႈၽေး လႄႈ မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈၼၼ်ႉဝႃႈၼႆသေ  ယေးငိုၼ်းၵၢင် မိူင်ႁူမ်ႈတုမ် ဢၼ်ယူႇၽၢႆႇတႂ်ႈၶွင်ႇသီႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၵုမ်းၵမ်ယၢမ်းလဵဝ် လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇႁိၵ်ႈႁွင်ႉဢဝ်ၵူၼ်းမိူင်း ႁႂ်ႈၵႂႃႇၽၢၵ်ႇငိုၼ်းဝႆႉတီႈယေးငိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။

ၼႂ်းလိၵ်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ယေးငိုၼ်းၵၢင်ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈဝႆႉဝႃႈ ငဝ်းလၢႆးယၢမ်းလဵဝ်ၼႆႉ ၵူၼ်းမိူင်းၵုမ်ႇလႆႈမႆႈၸႂ်ၸွမ်း ငိုၼ်းဢၼ်မီးၼႂ်းမိုဝ်း ၵူဝ်ႇဢမ်ႇမီးလွင်ႈလွတ်ႈၽေး လႄႈ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈ ယွၼ်ႉၼၼ် တႄႇဢဝ် ဝၼ်းထီႉ 3 May 2021 (လိူၼ်ထူၼ်ႈႁႃႈ) ၼႆႉ တႃႇလွင်ႈလွတ်ႈၽေးသေ ဢဝ်ငိုၼ်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉ မႃးၽၢၵ်ႇဝႆႉတီႈယေးငိုၼ်းၵၢင် လႆႈလႄႈ တေႁပ်ႉပိုတ်ႇပၼ်ပႃး မၢႆယေးငိုၼ်းဢၼ်မႂ်ႇဝႃႈၼႆ။

သင်ဝႃႈ ပီႈၼွင်ႉၵူၼ်းမိူင်း ၶိုၼ်းၶႂ်ႈဢဝ်ငိုၼ်း ၼႂ်းမၢႆယေးငိုၼ်းဢၼ်မႂ်ႇၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇၶိုၼ်းၼႆႉၵေႃႈ ဢမ်ႇမီးၶေႃႈႁၢမ်ႈသင်သေ ဢဝ်ဢွၵ်ႇလႆႈၶိုၼ်းတင်းမူတ်း ၸွမ်းၼင်ႇတင်းၼမ်ဢေႇ ဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းယေးငိုၼ်းၽႂ်မၼ်း လႄႈ ၶေႃႈႁၢမ်ႈၼႂ်းၵၢၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းဢွၵ်ႇဢၼ်မီးဝႆႉ ဢွၼ်တၢင်းၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈဝၢင်းၽႅၼ်တႃႇတေလူတ်းယွမ်းယူႇဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ၸႂ်ႉလၢႆးၵျၢမ်း ၸႂ်ႉၶိူင်ႈယိပ်းၵွင်ႈၵၢင်ႈသေ ယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈလူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵူၼ်းမိူင်း ၵႂႃႇယဝ်ႉၼၼ်ႉ ၵူၼ်းမိူင်းဢမ်ႇမီးလွင်ႈယုမ်ႇယမ် ယေးငိုၼ်းသေ ၶတ်းၸႂ်ဢဝ်ငိုၼ်းဢၼ်သႂ်ႇဝႆႉ ၼႂ်းယေးငိုၼ်းၼၼ်ႉ ဢွၵ်ႇႁင်းၽႂ်မၼ်းယူႇ တေႃႇထိုင်ဝၼ်းမိူဝ်ႈၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း