ယေးငိုၼ်း KBZ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ထုၵ်ႇၺႃးၸူၼ်

ယေးငိုၼ်း KBZ Bank ဢၼ်မီးတီႈႁိမ်း ၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ထုၵ်ႇၺႃးၵူၼ်းၸူၼ် ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး ၼႆယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈၼႆႉသေ လႆႈႁပ်ႉႁူႉဝႃႈ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 3 September 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 12 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ယၢမ်းဝၢႆးဝၼ်း 14:00 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆးၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးတင်းၵွင်ႈပွတ်း ၶီႇလူတ်ႉၵႃးသီၶၢဝ်လမ်းၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၵိုတ်းႁိမ်းယေးငိုၼ်း KBZ လႄႈ ၶဝ်ႈၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်းၼႂ်း ယေးငိုၼ်းၼၼ်ႉသေ ပၢႆႈၵႂႃႇဝႃႈၼႆ။

ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ တပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈတႄႉ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႃႈ ယေးငိုၼ်း KBZ တီႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆႉ မီးၵူၼ်းၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ၶီႇလူတ်ႉၵႃးလမ်းၼိုင်ႈ ၵႂႃႇၵိုတ်းဝႆႉတီႈ ႁိမ်းယေးငိုၼ်းသေ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႂ်ႉဝႆႉၼႂ်းလူတ်ႉၵႃး၊ ထႅင်ႈသွင်ၵေႃႉသမ်ႉ ၶဝ်ႈၸူၼ်ၼႂ်းယေးငိုၼ်း ဝႃႈၼႆ။ ၵူၼ်းၸၢႆးသွင်ၵေႃႉ ဢၼ်ၶဝ်ႈၸူၼ်ၼႂ်းယေးငိုၼ်း KBZ ၼၼ်ႉ တႃႇၵေႃႉၼိုင်ႈ ပႃးၵွင်ႈပွတ်း လႄႈ ၸူၼ်ဢဝ်ငိုၼ်း ၼႂ်းယေးငိုၼ်းၵႂႃႇမွၵ်ႈ ၼိုင်ႈပၢၵ်ႇလၢၼ်ႉပျႃး ဝႃႈၼႆ။

ဝၢႆးသေ ယေးငိုၼ်း KBZ ထုၵ်ႇၺႃးၸူၼ်ယဝ်ႉ ၸွမ်းၸိူဝ်းသဵၼ်ႈတၢင်းၽႄလႄႈ သဵၼ်ႈတၢင်းလၢႆလၢႆသဵၼ်ႈမႃးၸူႉၵၼ်၊ ၸွမ်းၸိူဝ်းပွၵ်ႉ ဢၼ်မီးႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼၼ်ႉ မီးလွင်ႈၵူတ်ႇထတ်းၸႅတ်ႈ ၼႅၼ်ႈၼႃ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း