ယေးငိုၼ်း KBZ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ထုၵ်ႇၸူၼ်၊ ၵူၼ်းႁၢႆႉလႆႈငိုၼ်းၵႂႃႇ 1,800 သႅၼ်

မိူဝ်ႈဝႃးဝၼ်းထီႉ 10 June 2020 (လိူၼ်ၸဵတ်းလွင်ႈ 5 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ 16:20 မူင်းၼၼ်ႉ မီးၽူႈၸၢႆး (4) ၵေႃႉ ဢဝ်တင်းၵႃးဢွၼ်ႇ HI-JET သေ ၶဝ်ႈၸူၼ်ယေးငိုၼ်း KBZ ၵိင်ႇၽႄ မၢႆ(2) ၼႂ်းဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇလႄႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉလႆႈၵႂႃႇငိုၼ်း 1,800 သႅၼ်ဝႃႈၼႆ။

ယေးငိုၼ်း KBZ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ထုၵ်ႇၸူၼ်၊ ၵူၼ်းႁၢႆႉလႆႈငိုၼ်းၵႂႃႇ 1,800 သႅၼ်

ၸွမ်းၼင်ႇၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ တီႉၺွပ်းလႆႈၽူႈႁၢႆႉၼိုင်ႈၵေႃႉ လႄႈ ၵႃးၼိုင်ႈလမ်း ဢၼ်မီးလွင်ႈထၢင်ႇထိူမ်ဝႃႈ ပဵၼ်ၵူၼ်းၸူၼ်ဝႆႉယဝ်ႉ၊ ငိုၼ်း 1,800 သႅၼ်လႄႈ ၵူၼ်းသၢမ်ၵေႃႉ ဢၼ်ၵိုတ်းလိူဝ်ၼၼ်ႉတႄႉ တိုၵ်ႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

ယေးငိုၼ်း KBZ ဢၼ်မီးတီႈဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ ထုၵ်ႇၸူၼ်၊ ၵူၼ်းႁၢႆႉလႆႈငိုၼ်းၵႂႃႇ 1,800 သႅၼ်

ၵႅမ်ၸွမ်ႁၢၼ် ၸေႃႇမိၼ်းထုၼ်း ၽၢႆႇပိုၼ်ၽၢဝ်ႇသိုၵ်းမၢၼ်ႈလၢတ်ႈတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ VOA ဝႃႈ − ၽၢႆႇသိုၵ်း မၢၼ်ႈ လႄႈ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈ တီႉၺွပ်းလႆႈ ၽူႈႁၢႆႉ ယၢမ်းတၢမ်းၶမ်ႈ မွၵ်ႈ 5 မူင်းၸိူဝ်းၼႆႉ၊ ဢၼ်ၽူႈႁၢႆႉမႃး ၸူၼ်ၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ် 4 မူင်းပၢႆ၊ ၵူၼ်းၸူၼ်မီး 4 ၵေႃႉ ပွမ်တူဝ်မိူၼ် ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်သေ ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်း ယေးငိုၼ်း KBZ ၊ ၵူၺ်းၵႃႈ ပဵၼ်ၶၢဝ်းပိၵ်ႉယေးငိုၼ်းယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၸူၼ် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၽၵ်းတူ တၢင်းလင် ယေးငိုၼ်း၊ ဝၢႆးၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉၽႃႉမိတ်ႈ ဢၼ်ဢဝ်ၽႃႈတူင်ႇပူၵ်ႉသေ ဢဝ်ၶဝ်ႈမႃးၼၼ်ႉ လွၵ်ႇငိူတ်ႈၸူး ၵူၼ်းႁဵတ်းၵၢၼ်ၼႂ်းယေးငိုၼ်းယဝ်ႉ ဢဝ်ငိုၼ်းၵႂႃႇ 1,800 သႅၼ်သေ ႁေႃႈၵႃးပၢႆႈဢွၵ်ႇၵႂႃႇၶိုၼ်းၼႆယဝ်ႉ။

ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝဵင်းလူင် မိူင်းရၶႅင်ႇသေ ယေးငိုၼ်း KBZ ဢၼ်ထုၵ်ႇၸူၼ်ၼႆႉ မီးႁိမ်းၵၢတ်ႇလူင် ဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇ၊ ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈဝဵင်းၸိတ်ႉတူၺ်ႇၼႆႉ မီးႁွင်ႈၵၢၼ်လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ ၵမ်ႈပႃႈၼမ် ပၵ်းသဝ်းဝႆႉသေဢမ်ႇၵႃး မီးပႃးတပ်ႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈ၊ ပလိၵ်ႈမၢၼ်ႈလႄႈ လႆႈဝႃႈ ပဵၼ်ဝဵင်း ဢၼ်မီးလွင်ႈႁူမ်ႇလူမ်ႈလိူဝ်သေ တၢင်ႇၸႄႈဝဵင်း ဢၼ်မီးၼႂ်းမိူင်းရၶႅင်ႇၵွၼ်ႇၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း
ၶေႃႈမုၼ်း− VOA, Irrawaddy

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း