ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ထုၵ်ႇၺႃးတဵၵ်းတဵင်ထႅင်ႈ

ပဵၼ်ၶၢဝ်းၽုၵ်ႇသွမ်ႈ မၢၵ်ႇၶဝ်ႈတဝ်ႈၼမ်ႉသေတႃႉ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ၵူၼ်းမိူင်းတႆး ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းပႅတ်ႈယေး ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းၸွမ်းဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ႁူင်းႁဵၼ်းသွၼ်လိၵ်ႈ၊ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ် ပူၼ်ႉၵႂႃႇၶၢဝ်းတၢင်းလၢႆလိူၼ်ယဝ်ႉသေတႃႉ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း။

ဝၢႆးသိုၵ်းမၢၼ်ႈယိုတ်းဢၢမ်းၼၢတ်ႈၸိုင်ႈမိူင်းယဝ်ႉ ၼႂ်းပီႊ 2021 ၼႆႉ ယွၼ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉပွင်းၸု SSPP ႁူမ်ႈပွင်းတင်း TNLA ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်း ၶဝ်ႈတိုၵ်းပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA လႄႈ သွင်ၽၢႆႇလႆႈပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တၢင်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး၊ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးထူပ်းတၢင်းယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ သေဢမ်ႇၵႃး ယွၼ်ႉၵွင်ႈလူင်ၵွင်ႈဢွၼ်ႇ ဢၼ်ပိုတ်းယိုဝ်းၵၼ်ၼၼ်ႉ တိူဝ်ႉၸပ်းၺႃးၵူၼ်းမိူင်း  မၢတ်ႇၸဵပ်းလူႉသဵင်ႈတၢႆ လႄႈ ၶူဝ်းၶွင်ႁိူၼ်းယေးၵူၼ်းမိူင်း လူႉလႅဝ်ၵႂႃႇတင်းၼမ်ယူႇယဝ်ႉ။

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈၼႂ်းႁူဝ်လိူၼ် August 2021 ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း သိုၵ်းတပ်ႉပွင်းၸု ၶဝ်ႈပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်ႉမႄးသေ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလွႆၵူင် လႄႈ ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇငႃးၸၢင်ႉ ၸေႊဝဵင်းၵျႂၵ်းမႄး ဢၼ်လႆႈပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇယူႇသွၼ်ႈသဝ်းဝႆႉ တီႈဝၢၼ်ႈပၢင်ၸလွပ်ႈၼၼ်ႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 August 2021 (လိူၼ်ၵဝ်ႈလွင်ႈ 8 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) သဵင်ၵွင်ႈၶိုၼ်းတႅၵ်ႇပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းၵၼ် တီႈႁိမ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ၸလွပ်ႈထႅင်ႈလႄႈ တင်းၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶႃႇလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 200 ပၢႆ ဢွၼ်ၵၼ်ၶိုၼ်းလႆႈပၢႆႈၽေး ၵႂႃႇတၢင်းၵျွင်းဝၢၼ်ႈၶႃႇ ၸႄႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ထုၵ်ႇၺႃးတဵၵ်းတဵင်ထႅင်ႈ
ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး တီႈဝၢၼ်ႈၶႃႇ ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး

ထႅင်ႈၽၢႆႇၼိုင်ႈၵေႃႈ ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ RCSS/SSA ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၵိင်ႇၽႄၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ ၸႄႈဝဵင်းသီႇပေႃႉ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းႁွင်ႇၼၼ်ႉသေ ၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း မိူၼ်ၼင်ႇ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးဢၼ်ႈ၊ ၵုၼ်ဝဵင်း၊ ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇ၊ ဝၢၼ်ႈၼႃးႁႆး၊ ဝၢၼ်ႈၶၢႆးသိမ်ႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးၵႂႃႇယူႇၸွမ်းပီႈၼွင်ႉ ၼႂ်းဝဵင်းၼမ်ႉလၼ်ႈ လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပၢႆႈၽေးၵႂႃႇယူႇတီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈပၢင်လၢင်ႈ ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁီႉ ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင် ဢမ်ႇယွမ်း 200 တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵေႃႈ ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးသေဢမ်ႇၵႃး ပၢႆၺႃးတီႉၺွပ်းတဵၵ်းတဵင်ပႃးထႅင်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပိူဝ်ႈၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA မၢပ်ႇၼႄးဝႃႈ မီးလွင်ႈၵပ်းသိုပ်ႇၵၼ်တင်း RCSS/SSA ၼႆသေ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ထုၵ်ႇသိုၵ်း SSPP/SSA တီႉၺွပ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆၵေႃႉ တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလဵဝ်တၢႆႁိုဝ်လိပ်းႁိုဝ်ဢမ်ႇလႆႈႁူႉငိၼ်းၶၢဝ်ႇငၢဝ်းသင် ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ် ၼႂ်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ၶဝ်ႈတူင်ႉၼိုင်ၵုမ်းၵမ်ဝႆႉသေ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 30 August 2021 ၼၼ်ႉ SSPP ႁွင်ႉပၢင်ၵုမ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသေ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ပွၵ်ႈမႃးၶိုၼ်းမူတ်းမူတ်း ပေႃးဢမ်ႇမႃးၶိုၼ်းၼႆ တေထုၵ်ႇသိမ်းပႅတ်ႈတီႈလိၼ်ႁႆႈၼႃးၼႆ ထုၵ်ႇလွၵ်ႇငိူတ်ႈဝႆႉၼင်ႇၼႆ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ပႆႇၼိမ်သဝ်းလႄႈ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် ပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်းသေဢမ်ႇၵႃး ထုၵ်ႇၺႃးတဵၵ်းတဵင်ထႅင်ႈ
ၵူၼ်းမိူင်းဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း လႆႈပၢႆႈၽေးၵႂႃႇဢွင်ႈတီႈလွတ်ႈၽေး

ယွၼ်ႉတိုၵ်ႉမီးလွင်ႈမၢပ်ႇၼႄးယူႇလႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းပၢႆႈၽေးၶဝ်တႄႉ ပႆႇႁတ်းပွၵ်ႈၶိုၼ်းႁိူၼ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 30 August 2021 ၼၼ်ႉၵူၺ်းၼင်ႇၵဝ်ႇ ဢမ်ႇမီးပၢင်တိုၵ်းသင်သေ ၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA  လုၵ်ႉတီႈဝၢၼ်ႈၵုင်းသႃႇ ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိင်း တင်ႈၸႂ်ယိုဝ်းမၢၵ်ႇလူင် ၶဝ်ႈၵႂႃႇၼႂ်းဝၢၼ်ႈပၢင်ဝႃႈ ဢိူင်ႇပၢင်သၵ်း ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈ ၸၢၵ်ႇမၢၵ်ႇၸိူဝ်ႉၸပ်းၺႃး ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်းလူႉလႅဝ်ၵႂႃႇ (2) လင် ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း