ယွၼ်ႉငိၼ်းၶၢဝ်ႇဝႃႈ သိုၵ်း PDF တေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼႆလႄႈ သိုၵ်းမၢၼ်ႈဢၢပ်ႈပၼ်ၵွင်ႈၵၢင်ႇၽူႈႁပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႇ(သိုၵ်းထၢၵ်ႈ)သေ ပႂ်ႉၸွမ်းဝဵင်း

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Tachileik News Agency ဢွၵ်ႇဝႆႉ မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 November 2021 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 4 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2115 ၼီႈ) ဝႃႈ ပိူဝ်ႈတႃႇၸုမ်းသိုၵ်း PDF ၶဝ် တေဢမ်ႇၶဝ်ႈမႃးလႆႈၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး မိူင်းတႆးပွတ်းႁွင်ႇ ၼၼ်ႉ ၸုမ်းသိုၵ်းမၢၼ်ႈ ဢဝ်ၶိူင်ႈၵွင်ႈၵၢင်ႇသေ ဢၢပ်ႈပၼ်ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႇၶဝ် ႁႂ်ႈပႂ်ႉဝႆႉၸွမ်း ႁူဝ်ဝဵင်း လႄႈ ႁၢင်ဝဵင်း ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇဝႃႈ မိူဝ်ႈဢွၼ်တၢင်း လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၼုင်ႈၶူဝ်းၵူၼ်းႁိူၼ်း လႄႈ ယိပ်းၵွင်ႈသေ ပႂ်ႉဝႆႉၸွမ်းႁိမ်းႁွမ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ပိူၼ်ႈဝႆႉလူတ်ႉၶိူင်ႈ တီႈၵၢတ်ႇလူင်ဝဵင်းၵျွၵ်းမႄး ၽိူဝ်ႇထိုင်မႃးဝၼ်း လိူၼ်သိပ်းသွင်မူၼ်းၼၼ်ႉ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ၵႂႃႇပႂ်ႉၸွမ်း ၸိူဝ်းဢၼ်ၵူၼ်းၵႂႃႇၼမ် တီႈလွႆၽြႃး (ရွှေနတ်တောင်) ၽႅၼ် ၵၢၼ်ဢၼ်ၼႆႉသိုၵ်းမၢၼ်ႈၶဝ် တႄႇႁဵတ်းသၢင်ႈ မႃး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 18 November 2021 ဝၢႆးသေၶဝ်လႆႈၶၢဝ်ႇတီႈၽူႈပၼ်ၶၢဝ်ႇၶဝ် လၢတ်ႈဝႃႈ ၸုမ်းသိုၵ်း PDF တေၶဝ်ႈမႃးၼႂ်းဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးၼၼ်ႉသေ ၶဝ်ၸင်ႇဢဝ်ၵွင်ႈဢၢပ်ႈပၼ် ၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်သိုၵ်းၵဝ်ႇၼၼ်ႉသေ သင်ႇႁႂ်ႈပႂ်ႉ ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈၸွႆႈ ၸွမ်းႁူဝ်ဝဵင်းႁၢင်ဝဵင်း ဝႃႈၼႆ။

လႆႈႁူႉထႅင်ႈဝႃႈ တေႃႈလဵဝ် သိုၵ်းမၢၼ်ႈႁႂ်ႈၽူႈႁၢပ်ႇထၢမ်းၵၢၼ်ၵဝ်ႇ(သိုၵ်းထၢၵ်ႈ)ၶဝ် ၼၼ်ႉ ၵႂႃႇပႂ်ႉတီႈၵျွင်ႈမုၼ်ၸဝ်ႈတီႈလွႆၽြႃး ဢၼ်မုင်ႈႁၼ် လႆႈတပ်ႉ ၸၵၶ၊ တပ်ႉၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီ၊ တပ်ႉၽၢႆႇၽုၵ်ႇသွမ်ႈလဵင်ႉလူ ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵျွၵ်းမႄး−မိူင်းငေႃႉ သေ ႁၼ်လႆႈပႃးထႅင်ႈဝဵင်းၵျွၵ်းမႄးတင်းမူတ်း လႄႈ ၸွမ်းၸိူဝ်းလၢၼ်ႇၵူတ်ႇထတ်းၵဝ်ႇ ဢၼ်မီးၼိူဝ်သဵၼ်ႈတၢင်း ၵျွၵ်းမႄး-မိူင်းၵုတ်ႈ ၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈႁၼ်ၶဝ်ပႂ်ႉဝႆႉၼႆ ယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း