ယွၼ်ႉတပ်ႉပွင်းၸု ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း RCSS/SSA လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼပ်ႉႁူဝ်ႁဵင် လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း

တင်ႈတႄႇဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 ယွၼ်ႉတပ်ႉပွင်းၸု ဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းလေႃႇတိုၵ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈမွၵ်ႈ 2,000 ၵေႃႉ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ဢၼ်ယူႇသၢင်ႈၵိၼ်သဝ်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ လႆႈပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈမႃးယူႇသဝ်းတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ် ဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး၊ ၵမ်ႈၽွင်ႈၵေႃႈ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆး၊ မၢင်ၸိူဝ်းသမ်ႉ ပၢႆႈၵႂႃႇယူႇသဝ်းတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူၵ်ႉ ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်း ၼႆယဝ်ႉ။

တေႃႇထိုင် ဝၼ်းထီႉ 16 September 2021 ၸွမ်းၼင်ႇတႆးလွတ်ႈလႅဝ်း လႆႈႁပ်ႉႁူႉတႄႉ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးဢၼ်မႃးမီးတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ်ၼၼ်ႉ 1. ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈလူင် မွၵ်ႈ 400 ၵေႃႉ၊ 2. ဝၢၼ်ႈၵွင်း 258 ၵေႃႉ၊ 3. ဝၢၼ်ႈၵၢတ်ႇ 200 ၵေႃႉ၊ 4. ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇႁွင်ႇ 110 ၵေႃႉ၊ 5. ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၸၢၼ်း 47 ၵေႃႉ၊ 6. ဝၢၼ်ႈၼွင်ၼၢင်း 80 ၵေႃႉ၊ 7. ဝၢၼ်ႈၼွင်မွၼ်း 100 ၵေႃႉ၊ 8. ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလႅင်း 103 ၵေႃႉ၊ 9. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႃႇဢုတ်ႇ 77 ၵေႃႉ၊ 10. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇၼိူဝ် 225 ၵေႃႉ၊ 11. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇတႂ်ႈ 3 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈတင်းမူတ်း 1,464 ၵေႃႉ၊ ၼႂ်းၵူၼ်းပၢႆႈၽေး 1,464 ၵေႃႉၼၼ်ႉ ၵမ်ႉၼမ်တေမႃးယူႇသဝ်းတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ်သေ ၸိူဝ်းဢၼ်ၵႂႃႇယူႇသဝ်းတီႈ ႁိူၼ်းပီႈႁိူၼ်းၼွင်ႉၵေႃႈမီး၊ ၸိူဝ်းဢၼ်လႆႈယူႇသဝ်းတီႈၼိူဝ် ထေႃႈၵႃး လေးလူင်းထူဝ်းၵေႃႈမီး ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းပၢႆႈၽေး ဢၼ်မႃးမီးတီႈ ၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈၼွင်တဝ်း ဢိူင်ႇႁၢမ်းငၢႆးၼၼ်ႉ ပဵၼ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈပႅင်ႇသႃႇ 102 ၵေႃႉ တႃႇလင်ႁိူၼ်း 32 လင် ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ တီႈၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၶီႈၼူၵ်ႉ ဢိူင်ႇတူင်ႇလၢဝ်းၵေႃႈ မီးၵူၼ်းဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈမူၼ်ႇ 20 ပၢႆ ပၢႆႈမႃးယူႇသဝ်းဝႆႉၶႃႈဢေႃႈ၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈမူၼ်ႇၼႆႉ ပဵၼ်ဝၢၼ်ႈၸၢဝ်းလွႆ လင်ႁိူၼ်းမီးယူႇ 30 လင်၊ ဢၼ်ပၢႆႈယူႇၸွမ်းၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၵေႃႈမီး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈၶဝ်မႆႈၸႂ်တႃႇဝူဝ်းၵႂၢႆး၊ ဝၢၼ်ႈပႅၼ်ႇဝႅၼ်ႈသမ်ႉ လင်ႁိူၼ်းၵူၼ်း မီးမွၵ်ႈ 70 လင် ဢၼ်ပၢႆႈယူႇၸွမ်း ၼႂ်းသူၼ်ႁႆႈၵေႃႈမီး ဢၼ်ဢမ်ႇပၢႆႈၵေႃႈမီး၊ ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈမူၼ်ႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈပႅၼ်ႇဝႅၼ်ႈၼၼ်ႉ မီးၸမ်ၵၼ်တင်း ဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း ပၢင်တိုၵ်းသမ်ႉ ပဵၼ်ပွတ်းၸိူဝ်း ဝၢၼ်ႈပႅင်ႇသႃႇ လႄႈ ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇသေ ၶႂၢင်တၢင်းဝႆႉလႄႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၶဝ်ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸၢင်ႈပၢႆႈမႃးတၢင်း ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ်ၶႃႈ၊ တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 16 September 2021 ၼႆႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်း သဵင်မၢၵ်ႇလူင်ပဵၼ်ၵမ်းယူႇ ဝႃႈၼႆ။

ယွၼ်ႉငဝ်းလၢႆးပၢင်တိုၵ်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ တိုၵ်ႉၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ်ဝႆႉယူႇသေ ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးၶဝ် ဢမ်ႇပႆႇၸၢင်ႈပွၵ်ႈမိူဝ်းၶိုၼ်းႁိူၼ်းယေးၽႂ်မၼ်းလႄႈ ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶွင်ၵိၼ်ယႅမ်ႉ၊ ၶူဝ်းၶွင်ၸႂ်ႉတိုဝ်း၊ ယႃႈယႃ ဢိၵ်ႇ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ်ပၢႆးယူႇလီ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း