ယွၼ်ႉတပ်ႉပွင်းၸု ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း RCSS/SSA လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်းလႆႈပၢႆႈၽေး မီးၸမ်ထိုင် 3,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ

တႄႇၸဵမ် မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 September 2021 ယွၼ်ႉသိုၵ်းတပ်ႉပွင်းၸု ဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ပိုတ်ႇၼႃႈသိုၵ်းတိုၵ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်လႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ လႆႈပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်း မီးၸမ်ထိုင် 3,000 ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်းသေ ပေႃႈမႄႈၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး လၢႆလၢႆဝၢၼ်ႈ လႆႈပွႆႇၽႃႈပႅတ်ႈႁိူၼ်းယေးသေ ပၢႆႈမႃးယူႇသဝ်းၸွမ်းၵၢတ်ႇ၊ ၸွမ်းႁူင်းႁဵၼ်း လႄႈ  ၸွမ်းဝတ်ႉဝႃးၽႃသိူဝ်ႇ ၼႂ်းဢိူင်ႇပၢင်ႇၵေႇတု၊ ဝၢၼ်ႈတူင်ႇလၢဝ်း လႄႈ ႁိူၼ်းပီႈၼွင်ႉၼႂ်းဝဵင်းၸိူဝ်းၼႆႉ မီးၸမ်ထိုင် 3,000 ၵေႃႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ယၢမ်းၽွင်းတေႃႈလဵဝ် ၵူၼ်းပၢႆႈၽေးပၢင်တိုၵ်းၶဝ် လူဝ်ႇတၢင်းၸွႆႈထႅမ် ၶဝ်ႈၼမ်ႉတၢင်းၵိၼ်၊ ၽႃႈယၢင်၊ တီႈသိူဝ်ႇတီႈၼွၼ်း၊ ယႃႈယႃ လႄႈ ၶိူင်ႈၵမ်ႉၵႅမ် ပၢႆးယူႇလီ ၸဵမ်ၸိူဝ်းၼႆႉ ဝႃႈၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼွင်လႅဝ် ႁူဝ်ၶၢႆးတႄႉ ပၢႆႈၵႂႃႇတၢင်း ပၢင်ႇၵေႇတု ၵျွင်းၼႃးၼိူဝ်ပုၼ်ႉ မူတ်းယဝ်ႉၶႃႈ၊ မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 21 September 2021 ၼႆႉ ႁဝ်းၶႃႈလႆႈငိၼ်းသဵင်ၵွင်ႈသဵင်မၢၵ်ႇတင်းဝၼ်း၊ မိူဝ်ႈၼႆႉ ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်ၵေႃႈ တိုၵ်ႉလႆႈငိၼ်းယူႇမိူၼ်ၵၼ်၊ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတူၼ်ႈၵႅင်းၵေႃႈ   လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉပၢႆႈမႃးတီႈ တူင်ႇလၢဝ်းယူႇၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင် မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 22 September 2021 သိုၵ်းတပ်ႉပွင်းၸု ဢၼ်မီးၸုမ်းသိုၵ်း SSPP/SSA ဢွၼ်ႁူဝ်ၼၼ်ႉ ၽိူမ်ႉထႅမ်ႁိင်းသိုၵ်းထႅင်ႈ တင်းၼမ်လႄႈ သွင်ၽၢႆႇတိုၵ်ႉသိုပ်ႇပဵၼ် ပၢင်တိုၵ်းၵၼ်ႁၢဝ်ႈႁႅင်း တီႈၼႂ်းဢိူင်ႇႁူဝ်ၶၢႆး ၸႄႈဝဵင်းမိူင်းၵိုင်ယူႇ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း