ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းလႄႈ ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း Olympics တေဢမ်ႇႁပ်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈတူၺ်းၸွမ်း

လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း ၸုမ်းပွင်ၵၢၼ်ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း Olympics လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ လၢတ်ႈၵႂႃႇဝႃႈ ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း Olympics ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 23 July 2021 ၼႆႉ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းၼႂ်းဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇႁၢဝ်ႈႁႅင်း လႄႈ တေဢမ်ႇႁပ်ႉ ၽူႈပၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈတူၺ်းၸွမ်းတီႈၼႂ်း ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉယဝ်ႉဝႃႈၼႆ။

ဢွၼ်ၼႃႈတေမီးၶေႃႈတႅပ်းတတ်းဢွၵ်ႇမႃးဝႃႈ ဢမ်ႇႁႂ်ႈၽူႈပၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈတူၺ်းၸွမ်းတီႈၼႂ်း ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်းၼၼ်ႉ Thomas Bach ႁူဝ်ပဝ်ႈၸုမ်းပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း International Olympic Committee လႆႈႁွတ်ႈၽႅဝ်မႃးတီႈ ဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ မိူင်းၵျႃႇပၼ်ႇသေ ၼင်ႈပၢင်ၵုမ်ၸုမ်းၶွမ်ႇမတီႇ ပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း Olympic လႄႈ ၸုမ်းလူင်ပွင်ၸိုင်ႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇသေ လႆႈၶေႃႈတႅပ်းတတ်းၼႆႉဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 8 July 2021 ၼႆႉ ယွၼ်ႉၵူၼ်းပဵၼ် တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တိုၵ်ႉသိုပ်ႇတိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇသေ ၸွမ်ၽွင်းလူင် မိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇ Yoshihide Suga လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ ႁႂ်ႈယူႇဝႆႉၼႂ်း ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသေ ပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈႁႅင်း Olympic ဢၼ်တေၸတ်းႁဵတ်းဝၼ်းထီႉ 23 July 2021 ထိုင် 8 August 2021 ၼၼ်ႉၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ တႃႇပၢင်လဵၼ်ႈႁႅင်း Olympic ၵႂႃႇႁင်းၶေႃၶေႃ တႄႇဢဝ်ဝၼ်းထီႉ 12 July 2021 တေႃႇထိုင် 22 August 2021 ၼၼ်ႉဝႃႈၼႆ။

တေႃႇထိုင်မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃးၼႆႉ ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈ ၽူႈလူင်ႉလႅၼ်ႇၽၢႆႇပၢႆးယူႇလီၶဝ် ပၼ်တၢင်းႁၼ်ထိုင်ဝႃႈ ယႃႇႁႂ်ႈလႆႈႁပ်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈတူၺ်းၸွမ်း ၼႂ်းပၢင်ပွႆးလဵၼ်ႈႁႅင်းၼႆႉ ၼႆသေတႃႉၵေႃႈ ၽၢႆႇၽူႈၶပ်ႉၶိုင်ပၢင်ပွႆး ယင်းတိုၵ်ႉယိုၼ်ယၼ်လၢတ်ႈဝႃႈ တိုၼ်းတေႁပ်ႉၽူႈပၼ်ႁႅင်း ၶဝ်ႈတူၺ်းၸွမ်း 1 ႁဵင် ဢမ်ႇၼၼ် မွၵ်ႈၶိုင်ႈၼိုင်ႈၼႆႉၼႆသေ ၽူႈပၼ်ႁႅင်းၵူၼ်းၼွၵ်ႈမိူင်းတႄႉ တိုၼ်းႁၢမ်ႈႁပ်ႉၶဝ်ႈပၼ်ႁႅင်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈတႄႇၼၼ်ႉယဝ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

Credit : Photo owner
Credit : Photo owner

တႄႇၸဵမ်မိူဝ်ႈ လိူၼ်ထူၼ်ႈသီႇ (April 2021) ၼၼ်ႉမႃး ဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ ႁူမ်ႈပႃးထႅင်ႈ တၢင်ႇပိုၼ်ႉတီႈၸိူဝ်းၼႆႉ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈၵျႃႇပၢၼ်ႇ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉပဵၼ်ငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉသေ ၸင်ႇႁႃလူတ်းယွၼ်ႇပၼ်ၶိုၼ်း မိူဝ်ႈလိူၼ်ပူၼ်ႉမႃး (June 2021) ၼႆႉၵူၺ်းသေ ယၢမ်းလဵဝ် ဝဵင်းလူင်တူဝ်ႇၵျူဝ်ႇ ၶိုၼ်းလႆႈမၵ်းမၼ်ႈ ပဵၼ်ပိုၼ်ႉတီႈ ယူႇၼႂ်းငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉထႅင်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၸိူဝ်ႉၽၼ်းမႂ်ႇ ၽႄႈလၢမ်းႁၢဝ်ႈႁႅင်းဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 9 July 2021 ၼႆႉ ၵူၼ်းတိတ်းၸပ်း တၢင်းပဵၼ် COVID-19 ၼႂ်းၶၢဝ်းတၢင်း 24 ၸူဝ်ႈမူင်းၼၼ်ႉ ႁၼ်တိူဝ်းၶိုၼ်ႈယူႇ 2,198 ၵေႃႉသေ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပဵၼ် မီး 811,712 ၵေႃႉ၊ ၵူၼ်းလူႉတၢႆ တိူဝ်းၶိုၼ်ႈ 13 ၵေႃႉ၊ ႁူမ်ႈၵူၼ်းလူႉတၢႆမီးၵႂႃႇယဝ်ႉ 14,897 ၵေႃႉသေ ဢၼ်ယူတ်းယႃၸိုၼ်ႈၶႅၼ်းၶိုၼ်းမီး 780,011 ၵေႃႉဝႃႈၼႆ။

သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇၼွၵ်ႈမိူင်း ထတ်းသၢင်လၢတ်ႈဝႃႈ ၽႅၼ်ၵၢၼ်သမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ တၢင်းပဵၼ် COVID-19 တီႈမိူင်းၵျႃႇပၢၼ်ႇၼႆႉ ၸိူင်ႉထိူင်းႁိုင်သေဢမ်ႇၵႃး တေႃႇထိုင်ယၢမ်းလဵဝ် ႁူဝ်ၼပ်ႉၵူၼ်းမိူင်း မွၵ်ႈ 4 ပုၼ်ႈ 1 ပုၼ်ႈၼႆႉ တိုၵ်ႉလႆႈသမ်းယႃႈယႃႁႄႉၵင်ႈ ပွၵ်ႈၵမ်းၼိုင်ႈ ၵူၺ်းဝႃႈၼႆ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း