ယွၼ်ႉပျီႇတုၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလႄႈ ၼၢင်းယိင်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် လႆႈလူႉသဵင်ႈ

ယွၼ်ႉၵူၼ်းသိုၵ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်းလႄႈ ၼၢင်းၶမ်းဢွမ် ဢႃႇယု 23 ပီႊ တီႈယူႇပွၵ်ႉသီႇရိ ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ယူႇတီႈ PNO ယင်းပၢႆဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းၼၢင်း ဢဝ်ၶၢပ်ႈတူဝ် မိူဝ်းၸုတ်ႇၽဝ် တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၼႆယဝ်ႉ။

ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ်ၵေႃႉၼိုင်ႈ လၢတ်ႈၼႄတီႈသိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ Hsan Loi Voice ဝႃႈ “လွင်ႈဢၼ်ၼၢင်းၶမ်းဢွမ် လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇၼႆႉ ၽၢႆႇ PNO ၶဝ် တေဢဝ်ပုၼ်ႈ ၽွၼ်းၸိူင်ႉႁိုဝ်၊ ၵူၼ်းသိုၵ်း PNO ၵေႃႉဢၼ်ဢဝ်ၵွင်ႈယိုဝ်း ၼၢင်းၶမ်းဢွမ် ၼၼ်ႉၵေႃႈ တိုၵ်ႉပၢႆႈလွတ်ႈဝႆႉယူႇ ၶဝ်ဢမ်ႇဢဝ်တၢင်းၽိတ်းသင်၊ ဢမ်ႇပႆႇၵႄႈလိတ်ႈ ပၼ်သင်သေလွင်ႈ၊ ဢၼ်ႁၢင်ႈႁၢႆႉသေ ပိူၼ်ႈတႄႉ ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၼၢင်းၶမ်းဢွမ် ၼၼ်ႉ ပျီႇတုၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ၶဝ် ဢမ်ႇပၼ်ဢဝ်မိူဝ်း ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် တီႈဝၢၼ်ႈလႄႈ တႃႇၵူၼ်းၵေႃႉလူႉသဵင်ႈၼၼ်ႉ လူဝ်ႇထမ်းတြႃးလွင်ႈၽဵင်ပဵင်းယူႇ” ဝႃႈၼႆ။

မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 14 June 2022 ယၢမ်းႁူဝ်ၶမ်ႈ 18:00 မူင်း တီႈပွႆးၼူၾႆး ဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် ၸႄႈဝဵင်းသီႇသႅင်ႇ ၸိုင်ႈတႆးပွတ်းၸၢၼ်း ၼၼ်ႉ မီးၵူၼ်းၼုမ်ႇ ၽိတ်းမေႃးၵၼ်သေ ၵူၼ်းသိုၵ်း ပျီႇတုၸိတ်ႉပဢူဝ်း PNO ၸိုဝ်ႈႁွင်ႉ ထၢၵ်ႈၵေႃးဝိတ သမ်ႉ ဢမ်ႇတူၺ်းသီႇ တူၺ်းႁႃႈသေ ဢဝ်ၵွင်ႈလၼ်ႇသႂ်ႇလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈမၢၵ်ႇၵွင်ႈတိူဝ်ႉၸပ်းသႂ်ႇၺႃးတီႈ ၵၢၼ်ႈၶေႃး ၼၢင်းၶမ်းဢွမ် ၼႆယဝ်ႉ။

ဝၢႆးၼၼ်ႉ လႆႈဢဝ်တူဝ် ၼၢင်းၶမ်းဢွမ် ၵႂႃႇယူတ်းယႃတီႈႁူင်းယႃ ၸဝ်ႈၸၢမ်ႇထုၼ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီးယူႇ ၵူၺ်းၵႃႈ ယွၼ်ႉမၢၵ်ႇၵွင်ႈ တိူဝ်ႉၺႃးတီႈလမ်ႇလွင်ႈလႄႈ  မၼ်းၼၢင်း လႆႈလူႉသဵင်ႈၵႂႃႇ ၼႂ်းဝၼ်းထီႉ 21 June 2022 ၼႆယဝ်ႉ။

ၶၢပ်ႈတူဝ်တၢႆ ၼၢင်းၶမ်းဢွမ် ၼႆႉ  ယူႇတီႈပေႃႈမႄႈ ပီႈၼွင်ႉၸိူဝ်ႉၶိူဝ်းမၼ်းၼၢင်း  ၶႂ်ႈဢဝ်မိူဝ်း ပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ် တီႈဝၢၼ်ႈသၢႆးၶၢဝ် သေတႃႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ PNO ဢမ်ႇပၼ်ၶႂၢင်ႉ ဢဝ်မိူဝ်းလႄႈ လႆႈပူၼ်ႉၶၢပ်ႈတူဝ်ၵႂႃႇ တီႈပႃႇႁဵဝ်ႈၸၢဝ်းၶိူဝ်း ဝဵင်းလူင်တူၼ်ႈတီး မိူဝ်ႈဝၼ်းထီႉ 22 June 2022 ၼႆယဝ်ႉ။

ဢိင်ၶေႃႈမုၼ်း – Hsan Loi Voice

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း