ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႃးၵေး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 4 ဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈ

တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ဢွင်ႈတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ဢိူင်ႇၼမ်ႉတွင်ႇၵုင်း ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ႁဵတ်းႁူဝ်ႉသေ ပိုတ်းယိုဝ်း တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ဢၼ်မီးတီႈၼွၵ်ႈဝၢၼ်ႈလႄႈ ႁဵတ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းဝၢၼ်ႈၵမ်ႈၽွင်ႈ တူၵ်းၸႂ်တိုၼ်ႇသၢၼ်ႈ ၵူဝ်ႁေသေ ပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ယွၼ်ႉပၢင်တိုၵ်း တီႈၼႃးၵေး လႄႈ ၵူၼ်းမိူင်း 4 ဝၢၼ်ႈ လႆႈပၢႆႈ

မိူဝ်ႈၼႆႉဝၼ်းထီႉ  09 December 2020 (လိူၼ်သိပ်းသွင်လွင်ႈ 10 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ) ယၢမ်းၵၢင်ၼႂ်မွၵ်ႈ 08:30 မူင်း ၸုမ်းဢူၺ်းလီ 2 ၸုမ်း ပိုတ်းယိုဝ်း RCSS/SSA သေ ၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး လႆႈပၢႆႈဢွၵ်ႇဝၢၼ်ႈ ၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၸၢမ် (မၢၼ်ႈၸၢမ်) ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸၢမ် ၸႄႈဝဵင်းၼမ်ႉတူႈ ၸႄႈတွၼ်ႈၵျွၵ်းမႄး ၊ လိူဝ်ၼၼ်ႉၵူၼ်းမိူင်း ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း ၊ ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵျွင်း ၊ ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ၸိူဝ်းၼႆႉၵေႃႈ ယူႇၸမ်ဝၢၼ်ႈ ဢၼ်ပဵၼ်ပၢင်တိုၵ်းဝႆႉလႄႈ ၼင်ႇႁိုဝ် ၵူၼ်းၼႂ်းႁိူၼ်းတူဝ်ၵဝ်ႇ ပေႃးတေလွတ်ႈၽေးၼၼ်ႉ လႆႈဢွၼ်ၵၼ်ငိူင်ႉဝႄႈပၢင်တိုၵ်းသေ ပၢႆႈယူႇဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၸၢမ် မိူၼ်ၵၼ်။

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈၵေႃႉၼိုင်ႈလၢတ်ႈၼႄဝႃႈ − မိူဝ်ႈလဵဝ်ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး  တိုၵ်ႉပၢႆႈဢွၵ်ႇ ဝၢၼ်ႈမႃးဢိတ်းၼိုင်ႈၵူၺ်း ပေႃးသိုၵ်းသွင်ၽၢႆႇ တိုၵ်ႉသိုပ်ႇၶဵင်ႈၶႅင်ၵၼ် လႄႈ တိုၵ်ႉယိုဝ်းၵၼ်ယူႇ တိၵ်းတိၵ်းတႄႉ ၵူၼ်းဝၢၼ်ႈတေၸၢင်ႈပၢႆႈဢွၵ်ႇမႃးၼမ် လိူဝ်ၼႆႉထႅင်ႈယူႇဢေႃႈ − လၢတ်ႈၼႄၼင်ၼႆ။

ၵူၼ်းမိူင်း ၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ ဢၼ်ပၢႆႈၵႂႃႇမီးဝႆႉတီႈ ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ၼၼ်ႉ တေမီး 4 ဝၢၼ်ႈ (1) ဝၢၼ်ႈၼႃးၵႅင်း ၸၢႆး 27 ၵေႃႉ ယိင်း 42 ၵေႃႉ ၊ (2) ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵျွင်း ၸၢႆး 3 ၵေႃႉ ယိင်း 5 ၵေႃႉ ၊ (3) ဝၢၼ်ႈပဵင်းလူင် ၸၢႆး 9 ၵေႃႉ ယိင်း 14 ၵေႃႉ ၊ (4) ဝၢၼ်ႈၼႃးၵေး ၸၢႆး 5 ၵေႃႉ ယိင်း 9 ၵေႃႉ ႁူမ်ႈၵူၼ်းပၢႆႈၽေးတင်းမူတ်း ၸၢႆး/ယိင်း 114 ၵေႃႉ ယူႇယဝ်ႉ။

ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈ တပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး SSPP/SSA လႄႈ သိုၵ်း TNLA ဢဝ်ဝတ်ႉၵျွင်းမုၼ်ၸဝ်ႈ တင်း ႁိူၼ်းၵူၼ်းမိူင်း ႁဵတ်းႁူဝ်ႉသေ ပိုတ်းယိုဝ်းတပ်ႉသိုၵ်းၸိုင်ႈတႆး RCSS/SSA ၼႆႉ တေလႆႈႁၼ်ဝႃႈ ၽိတ်းပၵ်းပိူင်ၵၢၼ်သိုၵ်း ၵူႈမိူင်းမိူင်းယူႇယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း