ယွၼ်ႉပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တိုၵ်ႉသိုပ်ႇႁၢႆႉႁႅင်း ထရမ်ႉ တေၸၢင်ႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ပီႊ 1807

ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵူႈၸႄႈမိူင်း ၸႂ်ႉႁႅင်းသိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶဝ်ႈၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်း ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ႁၢႆႉႁႅင်းၶိုၼ်ႈမႃးယူႇၵူႈဝၼ်းၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ဢိင်ၼိူဝ် ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် တုၵ်းယွၼ်းသုၼ်ႇလႆႈၽဵင်ႇပဵင်း တေႃႇၶိူဝ်းၵူၼ်းၽိဝ်ၼိူဝ်ႉလမ် ဢၼ်ထုၵ်ႇ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ၸႂ်ႉႁူဝ်ၶဝ်ႇတဵၵ်းၵၢၼ်ႈၶေႃး တေႃႇပေႃးလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၼၼ်ႉ ယၢမ်းလဵဝ် ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် လႆႈၸွတ်ႇတူဝ်ႈၵႂႃႇလၢႆလၢႆၸႄႈမိူင်း ၼႂ်းၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇယဝ်ႉလႄႈ ၵူၼ်းၼႄၵၢင်ၸႂ်ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဝ်တိုဝ်ႉတၢင်းၼႆႉသေ ၶဝ်ႈယႃႉၸူၼ်ဢဝ်ၶူဝ်းၶွင်ၼႂ်းလၢၼ်ႉ ဢိၵ်ႇတင်း ၸုတ်ႇၾႆးၽဝ်လၢၼ်ႉ လႄႈ ႁိူၼ်းတိူၵ်ႈလၢႆလၢႆတီႈ တူဝ်ႇၼႄႇ ထရမ်ႉ လၢတ်ႈဝႃႈ လၢႆးႁဵတ်းၸိူင်ႉၼႆၼႆႉ ပဵၼ်လၢႆးၵေႃႇၵၢၼ်ႇႁၢႆႉၼႆလႄႈ ၸီႉသင်ႇႁႂ်ႈၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၸႄႈမိူင်းၽႂ်မၼ်း ဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်း ၸုမ်းသိုၵ်းၶိုၵ်ႉတွၼ်း ၶဝ်ႈၵုမ်းၵမ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ႁႂ်ႈလႆႈ ဝႃႈၼႆ။

Photo – AFP

မိူဝ်ႈဝႃး ဝၼ်းထီႉ 01 June 2020 လိူၼ်ၸဵတ်းမႂ်ႇ 11 ၶမ်ႈ ပီႊတႆး 2114 ၼီႈ သိုဝ်ႇၶၢဝ်ႇ CNN ဢွၵ်ႇၼႄဝႆႉ ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈ ၸွမ်ၸိုင်ႈမိူင်းဢမေႇရိၵၢၼ်ႇ တူဝ်ႇၼႄ ထရမ်ႉ လႆႈသပ်းၸႅင်ႈၶၢဝ်ႇ တီႈႁိူၼ်းႁေႃၶၢဝ်ၼၼ်ႉဝႃႈ တေဢွၵ်ႇၶေႃႈသင်ႇ ၼႂ်းၼၢမ်းၸွမ်ၸိုင်ႈသေ ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵုမ်းၵမ်ဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ဝၢၼ်ႈမိူင်းလႆႈလႄႈ တေသူင်ႇၶိူင်ႈယိပ်းၵမ်ႉၵႅမ် တႃႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈထႅင်ႈတင်းၼမ် ၼင်ႇႁိုဝ် ပေႃးတေၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈ ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ယဵၼ်းပဵၼ် လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉၼၼ်ႉ ဝႃႈၼႆ။

ထရမ်ႉ ယင်းသိုပ်ႇလၢတ်ႈထႅင်ႈ သင်ဝႃႈ လႆႈဢွၵ်ႇၶေႃႈၸီႉသင်ႇ ပၵ်းပိူင်ၵုမ်းၵမ်ဝၢၼ်ႈမိူင်းၼႆႉယဝ်ႉသေ ၽၢႆႇဢုပ်ႉပိူင်ႇၸႄႈမိူင်းလႂ် ဢမ်ႇပႆႇဢဝ်ႁူမ်ႇလူမ်ႈ ၵိုတ်းယိုတ်းလႆႈပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ်ၼႆၸိုင်၊ ထရမ်ႉ တေသိုပ်ႇ ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇ ၸႂ်ႉပိူင်ဢုပ်ႉပိူင်ႇဝၢၼ်ႈမိူင်း ၸွမ်းမၢႆမီႈငဝ်းလၢႆးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ဢၼ်ပဵၼ်ပၵ်းပိူင် မိူဝ်ႈပီႊ 1807 တွၼ်ႈတႃႇတေဢဝ်ႁႅင်းသိုၵ်းတင်းၼမ် ၶဝ်ႈၵုမ်းၵမ်ပၢင်ၼႄၵၢင်ၸႂ် ႁႂ်ႈလႆႈဝႆးၽႂ်းသုတ်း လႄႈ ၵူၼ်းဢၼ် ဢွၵ်ႇမႃးၼႄၵၢင်ၸႂ်သေ ၸႂ်ႉလွင်ႈႁုၵ်းႁၢႆႉ ႁဵတ်းႁႂ်ႈၶူဝ်းၶွင်လူႉၵွႆ ဢိၵ်ႇတင်း ႁဵတ်းႁႂ်ႈဝၢၼ်ႈမိူင်း ဢမ်ႇၼိမ်သဝ်းၼၼ်ႉ တေထုၵ်ႇၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပၼ်တၢမ်ႇတၢင်းၽိတ်းၼၵ်းၼၵ်းၼႃၼႃၵႂႃႇ ၼႆယဝ်ႉ။

Photo – AFP

ယူႇတီႈ ၽူႈတၢင်ၼႃႈ ဢၼ်ဢဝ်ပုၼ်ႈၽွၼ်း ၵဵဝ်ႇလူၺ်ႈလွင်ႈဢၼ် ၵျွတ်ႉ ၾလွႆးတ် (George Floyd) ဢႃႇယု (46) ပီႊ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ လၢတ်ႈၼႄဝႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ လႆႈၵူတ်ႇထတ်းတီႈတူဝ်တၢႆ ၾလွႆးတ် တင်းမူတ်းယဝ်ႉ၊ ဢၼ် ၵျွတ်ႉ ၾလွႆးတ် လႆႈတၢႆၵႂႃႇၼႆႉ ပဵၼ်ယွၼ်ႉ ၸဝ်ႈၼႃႈတီႈပလိၵ်ႈ ဢဝ်ႁူဝ်ၶဝ်ႇ တဵၵ်းၵၢၼ်ႈၶေႃးဝႆႉ ဢမ်ႇၸၢင်ႈထူၺ်ႈၸႂ်သေ လႆႈလူႉသဵင်ႈတၢႆၵႂႃႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈယွၼ်ႉတၢင်းပဵၼ်တၢင်ႇမဵဝ်းသေ လႆႈလူႉတၢႆ လူတ်ႉဢၼ်မႃးႁပ်ႉၼၼ်ႉၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈလူတ်ႉႁူင်းယႃ ပဵၼ်လူတ်ႉတေႃႉတၢင်ႇၵူၼ်းၵမ်းသိုဝ်ႈ ၼႆယဝ်ႉ။

ၼွင်ႉၸၢႆး ၵျွတ်ႉ ၾလွႆးတ်ၵေႃႈ ဢွၵ်ႇမႃးလၢတ်ႈ တုၵ်းယွၼ်းႁႂ်ႈ ၵူၼ်းဢၼ်ဢွၵ်ႇၼႄၵၢင်ၸႂ်တင်းမူတ်း ၸႂ်ႉလွၵ်းလၢႆး ၼႄၵၢင်ၸႂ် ဢၼ်ဢမ်ႇႁၢႆႉႁႅင်း ဢမ်ႇတုမ်ႉတိူဝ်ႉၶူဝ်းၶွင်ၽႂ်ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇထုၵ်ႇလီမီး လွင်ႈၵေႃႇၵၢၼ်ႁၢႆႉပႃး ယွၼ်ႉဝႃႈ မၼ်းတေႁႂ်ႈၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ လူႉသုမ်းၵႂႃႇလၢႆလၢႆ ပီႈဢၢႆႈၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇၶိုၼ်းလုၵ်ႉမႃးလႆႈ ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း