ယွၼ်ႉမီးလူမ်းလႅင်ႉလူင်သၢႆႇၵလူၼ်းဢမ်းၽၼ်းလႄႈ ၾူၼ်တေတူၵ်းတူဝ်ႈမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်

ယွၼ်ႉဝႃႈ တီႈၼႂ်းၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇပင်းၵလႃး မီးလူမ်းလႅင်ႉႁႅင်းယႂ်ႇလူင် သၢႆႇၵလူၼ်း ဢမ်းၽၼ်း (AMPHAN) လႄႈ တႄႇဢဝ်မိူဝ်ႈၼႆႉ ဝၼ်းထီႉ 19 May 2020 ထိုင် 21 May 2020 ၾူၼ်တေတူၵ်း တူဝ်ႈတင်း မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ႁူမ်ႈပႃးတင်းမိူင်းတႆးဝႃႈၼႆ။

ၸွမ်းၼင်ႇ ႁွင်ႈၵၢၼ်ၾိင်ႈၾႃႉရႃႇသီႇ မိူင်းႁူမ်ႈတုမ် ပိုၼ်ၽၢဝ်ႇဝႆႉၼၼ်ႉ  ယၢမ်းလဵဝ်လူမ်းလႅင်ႉလူင် သၢႆႇၵလူၼ်း ဢမ်းၽၼ်း ယူႇတီႈၸၼ်ႉႁႅင်းယႂ်ႇလူင်သေ မုင်ႈၼႃႈမႃးတင်းၽၢႆႇႁွင်ႇလႄႈ ၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇ ယဝ်ႉ ၶဝ်ႈထိုင်ၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇ ၸႄႈမိူင်းပင်းၵလႃး မိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး လႄႈ မိူင်းပင်းၵလႃးတဵတ်ႉသ်ဝႃႈၼႆ။

သၢႆလူမ်းလႅင်ႉလူင်သၢႆႇၵလူၼ်း ဢမ်းၽၼ်းဢမ်ႇပႆႇႁၼ်ဝႃႈ တေၽတ်ႉၶဝ်ႈထိုင်ၼႂ်းမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၼႆ သေတႃႉၵေႃႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းၸိူဝ်းဢၼ်ယူႇသဝ်းၸွမ်းၽင်ႇပၢင်ႇလၢႆႇၼၼ်ႉတႄႉ တေမီးၾူၼ်တူၵ်း ႁႃႇယႂ်ႇ၊ ႁွၼ်ၼမ်ႉၶိုၼ်ႈသုင် 9 ထတ်းထိုင် 14 ထတ်း၊ ႁႅင်းလူမ်းၽတ်ႉ ၼိုင်ႈၸူဝ်ႈမူင်းလႂ် ၸၢင်ႈသုင်ထိုင် 95 လၵ်းၸိူဝ်းၼႆႉသေ တုမ်ႉတိူဝ်ႉတေႃႇၵူၼ်းမိူင်းယူႇၽွင်ႈလႄႈ လူင်ပွင်ၸိုင်ႈ သင်ႇႁၢမ်ႈ ယႃႇႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်း၊ ႁိူဝ်းတမ်ႇငႃႈ လႄႈ ႁိူဝ်းတေႃႉတၢင်ႇၵုၼ်ႇၵူႈလွင်ႈလွင်ႈ ဢွၵ်ႇၼႃႈၼမ်ႉပၢင်ႇလၢႆႇၼႆယဝ်ႉ။

သင်ဝႃႈလူမ်းလႅင်ႉလူင်ၼႆႉ မုင်ႈၼႃႈၶၢႆႉမႃးၸူးၸဵင်ႇႁွင်ႇဝၼ်းဢွၵ်ႇတႄႉတႄႉၼႆၸိုင် ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ်ၵေႃႈ တေလႆႈၾၢင်ႉဝႆႉယူႇၽွင်ႈဝႃႈၼႆ။

ဢၼ်လီလႆႈၾၢင်ႉလိူဝ်သေပိူၼ်ႈၼၼ်ႉတႄႉ ပဵၼ်တီႈၵုၼ်ၵူဝ်ႇၵူဝ်း လႄႈ ဝဵင်းပတဵင်ႇ တိူင်းဢေႇယႃႇဝတီႇ ၼႆယဝ်ႉ။

ယၢမ်းလဵဝ်တႄႉ ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းႁူမ်ႈတုမ် လူမ်းလႅင်ႉၼႆႉ တိုၵ်ႉယူႇၼႂ်းၽေးၶိုၵ်ႉၶၵ်ႉ ၸၼ်ႉသီလိူင်ဝႆႉသေ မိူင်းတႆး၊ မိူင်းၶၢင်၊ မိူင်းၶျၢင်း၊ မိူင်းယၢင်း၊ မိူင်းမွၼ်း၊ မိူင်းယၢင်းလႅင်၊ မိူင်းရၶႅင်ႇ လႄႈ တိူင်းတႃႈၵုင်ႈ၊ တိူင်းၸႄႈၵႅင်း၊ တိူင်းမၢၼ်းတလေး၊ တိူင်းမၵူၺ်း၊ တိူင်းပႃႇၵိူဝ်၊ တိူင်းဢေႇရႃႇဝတီႇ၊ တိူင်းတၼိၼ်းတႃႇယီႇၸိူဝ်းၼႆႉ ၾူၼ်တေတူၵ်း ၵူႈပိုၼ်ႉတီႈယူႇၼႆယဝ်ႉ။

တေပဵၼ်ၾူၼ်ႁႃႇယႂ်ႇၼႆလႄႈ ပုၼ်ႈတႃႇၵူၼ်းမိူင်းသၼ်လွႆၶဝ် ထုၵ်ႇလီလႆႈၾၢင်ႉ ၼမ်ႉႁူၺ်ႈလွႆ ၼွင်းလူၵ်ႈ၊  လိၼ်ၵူၼ်ႇပင်းလႄႈ တူၼ်ႈမႆႉလူမ်ႉတဵင်ၸိူဝ်းၼႆႉယူႇၼႆယဝ်ႉ။

မိူၼ်ၼင်ႇတီႈမိူင်းဢိၼ်းတီးယႃး မိူဝ်ႈၽုၵ်ႈယၢမ်းၵၢင်ဝၼ်း ဝၼ်းထီႉ 20 May 2020  လူမ်းလႅင်ႉလူင် သၢႆႇၵလူၼ်းဢမ်းၽၼ်း တေၽတ်ႉၶဝ်ႈ ၼႂ်းၸႄႈမိူင်း ပင်းၵလႃးၼႆလႄႈ ၽူႈမီးပုၼ်ႈၽွၼ်း တိုၵ်ႉႁၢင်ႈႁႅၼ်း တႃႇၶၢႆႉၵူၼ်းမိူင်းၼႂ်းပိုၼ်ႉတီႈ 1 လၢၼ်ႉပၢႆၼႆယဝ်ႉ။

ပုၼ်ႈတႃႇမိူင်းပလႃးတဵတ်ႉသ်ၼႆၵေႃႈ လႆႈပိုၼ်ၽၢဝ်ႇပၼ်ၾၢင်ႉ ႁႂ်ႈၵူၼ်းမိူင်းၾၢင်ႉတူဝ်ႁၢင်ႈႁႅၼ်းႁပ်ႉမိုဝ်း လူမ်းလႅင်ႉလူင်လႄႈ ဢွင်ႈတီႈပၢႆႈၽေးရူဝ်ႇႁိၼ်ႇၵျႃႇၸိူဝ်းၼၼ်ႉၵေႃႈ ပဵၼ်ဢၼ်လီမႆႈၸႂ် ယွၼ်ႉဝႃႈ ႁိူၼ်းယေး ၸိူဝ်းၼၼ်ႉ ဢမ်ႇမီးလွင်ႈၵႅၼ်ႇၶႅင်ၵႃႈႁိုဝ်ၼႆယဝ်ႉ။

တႆးလွတ်ႈလႅဝ်း

Facebook

ၶၢဝ်ႇလိုၼ်းသုတ်း